4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками

Наукові  установи  та вищі навчальні  заклади  здійснюють  науко- во-дослідну  діяльність,  що може фінансуватись з загального  фонду


 

бюджету, або виконуватись за рахунок замовників — господарюючих суб’єктів та за їх рахунок.

Облік цих операцій є окремою ділянкою обліку і має такі завдання:

1. Облік  і контроль  виконання тематичного  плану в цілому та за окремими договорами

2. Формування своєчасної,  повної  і достовірної  інформації  про фактичні  витрати на НДР.

3. Обґрунтування розрахунків по визначенню фактичної собівар- тості НДР.

4. Контроль  за дотриманням планових показників собівартості та виявлення фінансових  результатів  за кожною темою.

Відповідно  до Закону  «Про податок на додану вартість» від опо- даткування ПДВ звільняються операції з фундаментальних, науково- дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, що фінансуються з державного бюджету України.

Щодо  робіт, виконуваних за господарськими договорами,  такої пільги  нема. Тому  вони  оподатковуються податком  на додану  вар- тість на загальних підставах.

Відносини  між виконавцями та замовниками НДР  по господар- ських договорах регулюється Положенням № 435.

Відповідно  до нього між замовником та виконавцем укладається договір на виробництво (передачу) науково-технічної продукції  ти- пової форми.

Цей договір має 6 розділів, в яких викладена  інформація про вид робіт, термін їх здачі, зміст і терміни виконання основних етапів, міс- це виконання робіт, їх вартість, порядок оплати, порядок здачі та при- ймання  робіт, відповідальність сторін за невиконання чи невідповід- не виконання обов’язків, інші умови.

До угоди додаються  програма  робіт, календарний план і кошто- рисні розрахунки.

Договір може бути доповнений додатковою  угодою, якщо вини- кає необхідність змінити окремі умови договору.

Укладені  договори та додаткові  угоди обов’язково  реєструються в плановому відділі, при цьому кожному договору та додатковій угоді присвоюється порядковий номер — код НДР.

Загальний склад витрат  на НДР  визначено  в Методичних реко- мендаціях  № 19. Зокрема в обліку вони групуються  за такими  стат- тями витрат:


 

01 — сировина, основні та допоміжні матеріали, купівельні напів- фабрикати, комплектуючі вироби  (включаючи витрати,  які можуть бути безпосередньо віднесені на виконання НДР)

02 — спецустаткування для  наукових  (експериментальних) ро- біт. Зазначена стаття  містить  витрати  на виготовлення і придбання устаткування, верстатів,  пристроїв,  інструментів,  приладів,  стендів, апаратів, механізмів, іншого обладнання спеціального призначення, необхідних для проведення  конкретної  НДР.

03 — заробітна  плата  та інші виплати  виконавцям НДР.  До цієї статті відносять  прямі  витрати  на оплату праці працівникам, що за- йняті безпосередньо у виконанні НДР.

04 — відрахування на соціальні заходи.

05 — інші виробничі  витрати,  до складу  яких  включаються  ви- трати, що їх можна  безпосередньо  віднести  на виконання НДР,  зо- крема витрати на роботи, пов’язані з виконанням НДР, здійснюваних сторонніми організаціями; втрати від браку; сума одержана від поста- чальників  за неякісні матеріали і комплектуючі вироби.

06 — витрати на оплату службових  відряджень  виконавців НДР

07 — витрати  на опалення,  освітлення,  водопостачання, водовід- ведення та інше утримання виробничих приміщень

08 — витрати на обслуговування виробничого  процесу, до складу яких входять оплата праці, відрахування на соціальні заходи, медич- не страхування працівників апарату  управління структурними під- розділами, що обслуговують виробництво.  Та інші.

09-інші загально виробничі витрати, які охоплюють витрати на охорону  праці, техніку  безпеки  і охорону  навколишнього середови- ща; витрати на утримання і експлуатацію, ремонт, операційну  оренду необоротних  активів загально виробничого  призначення.

Накладні витрати представлені  статтями:

10 — адміністративні витрати, до складу яких входять витрати на службові відрядження, утримання апарату  управління та іншого за- гальногосподарського апарату установи;

11 — витрати  на збут, до складу яких включаються  і витрати  на зв’язок.

12 — інші операційні витрати чи інші витрати загальногосподар- ського призначення: витрати на утримання основних засобів, інших не- оборотних матеріальних активів загальногосподарського призначення;


 

витрати на врегулювання спорів у суді; реалізаційні витрати; втрати від знецінення запасів; втрати від штрафів, нестач; та інші.

Об’єктом планування, обліку і калькулювання є окремі теми згід- но з етапами їх виконання.

При  плануванні  НДР  розраховують  кошторисну вартість  вико- нання кожної теми та окремих її етапів. При цьому оформляють каль- куляції  кошторисної  вартості  робіт. У вартість  робіт слід включати суму прямих та непрямих  витрат, в тому числі і на придбання спеці- ального устаткування, матеріалів  для виконання робіт, а також суму прибутку за встановленим відсотком рентабельності.

Облік і калькулювання НДР  здійснюють позамовним методом. Здійснення витрат та відображення їх в обліку починається тіль-

ки при умові:

– затвердженого тематичного  плану НДР  наукової установи;

– укладання договору з замовником;

– надходження авансу від замовника.

Аналітичний облік витрат ведеться  в багатографних картках об- ліку витрат  на НДР  за кожною темою та згідно з встановленою но- менклатурою  калькуляційних статей.

Для  обліку  витрат  по виконанню  робіт по НДР  призначено  ра- хунок 823 «Витрати  на науково-дослідні роботи за договорами»,  по дебету якого відображаються прямі витрати.

Накладні витрати відображаються по дебету рахунку 826 і щомі- сячно розподіляються між окремими  темами пропорційно до прямої заробітної плати.

Витрати на проведення  НДР  відображаються в обліку на підставі первинних та зведених документів в тому звітному періоді, в якому їх здійснено, незалежно  від часу оплати.

Фактична собівартість  закінчених  НДР  визначається на підставі карток аналітичного  обліку підсумовуванням витрат за калькуляцій- ними статтями  за весь період виконання робіт.

Для  проведення  аналізу  використання коштів  бухгалтером  що- місяця  складається Звіт  про виконання кошторису  витрат на прове- дення НДР  та Зведена  відомість витрат на проведення  НДР,  в яких приводяться дані по кожній  темі та в цілому  по установі.  Причому Відомість витрат  по НДР  дає можливість  звірити  дані аналітичного та синтетичного  обліку.


 

Виконані  та передані замовнику роботи оформляються Актом приймання-передачі виконаних НДР.  Вони складаються на кожний виконаний етап або в цілому по темі. На їх підставі в обліку прово- дять реалізацію виконаних робіт.

Під час виконання тем проводиться закупівля необхідного облад- нання та устаткування, яке після закінчення робіт може бути переда- не в користування виконавцю.  В такому  випадку  проводиться його інвентаризація, під час якої встановлюють склад такого майна, його стан, придатність, суму зносу за чинними нормами і оприбутковують, як безоплатно  отримане.

НДР,  які не пройшли  всі стадії виробництва, випробування, тех- нічного приймання належать  до незавершеного виробництва і зали- шаються на кінець року в залишку  на рахунку 823 на окремих аналі- тичних рахунках за темами.

При відображенні  операцій  щодо НДР,  використовують такі ра- хунки:

351 «Розрахунки із замовниками з авансів  на науково-дослідні роботи». Для обліку попередньої  оплати, що надходить від замовни- ків.

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті». Для обліку сум, що надходять за вже виконані та передані замовнику НДР.

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень  на дослідно- конструкторські розробки,  що виконуються за рахунок  бюджетних коштів»

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання роботи, за господарськими договорами».  Використовується для роз- рахунків при залученні для виконання НДР  підрядників.

723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Таблиця 64

Кореспонденції рахунків по виконанню госпрозрахункових НДР

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Отримано аванс  від замовника НДР  (100%  або

50%)

313, 323

351


 

Продовження табл. 64

 

відображено  ПДВ (якщо платник  ПДВ)

641/1

641

2.  Перераховано  співвиконавцям  для  виконання

НДР

635

313, 323

3. Прийняті від співвиконавців роботи по НДР

823

635

4. Оприбутковано спеціальне  обладнання  для  ви- конання  НДР

203

675, 364

на суму ПДВ якщо установа є платником ПДВ

641

675

на суму ПДВ (якщо не платник  ПДВ)

823

675

5. Оприбутковані матеріали для виконання НДР

23, 201

675

на суму ПДВ, якщо установа не є платником ПДВ

823

675

якщо платник  ПДВ

641

675

6. Передано спеціальне обладнання  в науковий  від- діл

823

203

одночасно обліковується на забалансовому рахунку

02

 

7. Використано матеріали для проведення  НДР

823

23, 201

8. Нарахована зарплата виконавцям

823

661

9. Відрахування на соціальні заходи

823

65

10. Списані витрати по відрядженню

823

362

10. Відображені  непрямі витрати

826

Різні

11. Розподілені і списані непрямі витрати

823

826

12. Повернено  невикористані матеріали в склад

23

823

13. По актах виконаних робіт передані НДР  замов- нику, тому на підставі Акта проводять реалізацію робіт:

 

 

списується фактична  собівартість робіт

723

823

Здача замовнику виконаних НДР  по вартості дого- вору та нараховано  замовникові заборгованість по виконаних роботах

634

723

відображено  сума ПДВ (для платників  ПДВ)

723

641/1

зараховано отриманий аванс

351

634

14. Отримано кошти  від  замовника в остаточний розрахунок

313,323

634


 

Продовження табл. 64

 

15. В кінці року заключними оборотами списується фінансовий результат

 

 

на суму прибутку

432

723

на суму збитку

723

432

16. Оприбутковано спецобладнання після завер- шення роботи, по ціні можливого  використання, як безоплатно  отримане  (замовнику не передається) на підставі акту інвентаризації

(основні засоби): на первісну вартість

 

104–106

 

711

на залишкову вартість

811

401

на суму зносу

811

13

Оприбутковані МШП

221

711

Одночасно

811

411

Оприбутковані невикористані матеріали

231, 234

711

Одночасно  списуються з забалансового обліку

 

02