3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових)

сільських господарств

Сільськогосподарські підрозділи,  що є на балансі бюджетної установи виробляють сільськогосподарську продукцію і частково за- безпечують її потреби в продуктах харчування.

Для обліку виробничого  процесу призначений рахунок 822 «Ви- трати підсобних (навчальних) сільських господарств.

По дебету цього рахунку на протязі  бюджетного відображаються прямі  виробничі  витрати.  Непрямі відображаються на рахунку  826, які розподіляються по закінченні  року.

Облік організується за галузями:  землеробство  та тваринництво. Об’єктами  обліку  витрат  у рослинництві є окремі  культури  (групи культур), а в тваринництві — окремі групи тварин.

Прямі витрати відносять безпосередньо на об’єкти обліку за стат- тями  витрат, а непрямі  відносяться на протязі  року на рахунок  826 за статтями  витрат, а по закінчення року розподіляються між вида- ми продукції пропорційно до вартості продукції в цінах реалізації чи плановій  собівартості.

На протязі  року продукцію  с-г виробництва оприбутковують за плановою собівартістю, а по закінченні  року визначають  її фактичну собівартість, при цьому спочатку визначають собівартість продукції рослинництва, а потім тваринництва. Методи  калькулювання вико- ристовують загальноприйняті.

При складанні калькуляційних розрахунків спочатку із всієї суми витрат виокремлюють суму витрат під урожай майбутнього року — це буде сума незавершеного виробництва, а решта суми буде становити фактичну собівартість продукції. Калькуляційну різницю списують в дебет рахунку 251 або ж на ті рахунки куди була витрачена продукція.

Таблиця 63

Кореспонденції рахунків з обліку сільськогосподарського виробництва

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Віднесені  прямі  витрати  на сільськогосподарське виробництво:

 

 


 

Продовження табл. 63

 

зарплата

822

661

відрахування на соціальні заходи

822

651–654

списані корми

822

239

списане насіння на посів

822

239

списані добрива

822

239

віднесені послуги

822

675

Віднесені непрямі витрати:

 

 

зарплата адміністративно-управлінському персоналу

826

661

відрахування на соціальні заходи

826

65

Відрядження

826

362

Інші

826

675, 364

Розподілені накладні витрати наприкінці року за ви- дами продукції

822

826

Оприбуткована готова продукція

251

822

Оприбутковано приплід  тварин та приріст тварин за плановою собівартістю

211

822

Списано загиблий  молодняк  з вини установи

822

211, 212

Реалізація с-г продукції:

 

 

списано по собівартості

722

251

нараховано суму доходу

364

722

сума ПДВ

722

641

Передано готову продукцію на потреби установи

232, 239

251

Отримано від забою тварин  м’ясні продукти  за пла- новими цінами

251

211–218

Списана калькуляційна різниця

232, 239,

722

822