2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень

Виробничі  навчальні майстерні утворюються  з метою виконання відповідних  функцій  з трудової підготовки  контингенту учнів. Про- філь роботи виробничих майстерень  визначають  вищі органи управ- ління, беручи до уваги місцеві можливості,  умови та педагогічну до- цільність конкретного виду праці.

Майстерні  можуть утримуватись за рахунок загального та спеці- ального фонду, відповідно до кошторисів.

Для обліку витрат та отримання готових виробів призначений рахунок  821 «Витрати  виробничих навчальних  майстерень».  По де- бету обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях,  а також видання  друкованої  продукції  чи


 

надання  послуг. Залишок субрахунку  821 означає суму витрат неза- вершеного  виробництва. По  дебету  цього  рахунку  відображаються такі прямі витрати:

– витрати на матеріали;

– витрати на оплату праці виробничих працівників;

– відрахуваня на соціальні заходи;

– витрати на електроенергію;

– інші прямі витрати.

Непрямі витрати  попередньо  обліковуються на рахунку  826, а в кінці місяця розподіляються між видами продукції чи виробів пропо- рційно прямій  оплаті праці, матеріальним витратам  чи всім прямим витратам.

До непрямих витрат по виробничих майстернях належать витрати:

– зарплата обслуговуючого персоналу, відрахування на соціальні заходи, оренда приміщень, поточний ремонт приміщень та інші.

Об’єктом обліку є партія однорідних виробів.

Аналітичний облік ведеться за об’єктами обліку (видами  виробів чи партіями  виробів)  і статтями  витрат  у багатографних книгах  чи картках (ф. № 283).

Продукцію  виробничих майстерень  оприбутковують за фактич- ною собівартістю, тому розрахунки по визначенню фактичної собі- вартості одержаних готових виробів визначають  щомісяця,  складаю- чи при цьому калькуляційні розрахунки.

Калькуляційною одиницею є одиниця продукції чи виріб. Собівартість закінчених  виробництвом виробів буде становити:

– сума незавершеного виробництва на початок місяця,

– плюс сума витрат поточного місяця

– мінус сума незавершеного виробництва на кінець місяця. Отриману продукцію   оприбутковують  на  рахунок  24  «Готова

продукція», субрахунок 241 «Вироби виробничих (навчальних) май- стерень».

Для обліку реалізації виробів призначений рахунок 721 «Реалізація виробів  виробничих (навчальних) майстерень».  Він є порівняльним і  призначений для  визначення фінансового результату  від реалізації продукції виробничих майстерень. На суму реалізованої продукції кре- дитується  рахунок  241 та дебетується рахунок  721. Кредитовий зали- шок означає прибуток і по закінченні року списується на рахунок 432.


 

Для обліку розрахунків з реалізації  виробів  використовують ра- хунок 633 «Розрахунки із замовниками за виконані  роботи і надані послуги з власних надходжень».

 

 

Кореспонденції рахунків


Таблиця 62

 

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Відображення прямих витрат:

 

 

Зарплата виробничих працівників

821

661

відрахування на соціальні заходи

821

65

видано зі складу матеріали

821

234, 235,

238, 239

списана вартість електроенергії

821

675

2. Відображення непрямих  витрат:

 

 

Зарплата апарату управління

826

661

відрахування на соціальні заходи

826

65

витрати на опалення  приміщень

826

675

витрати на поточний ремонт приміщень

826

675

3. Списані  та розподілені  непрямі  витрати  між ви- дами виробів

821

826

4. Оприбутковані готові  вироби  по фактичній со- бівартості

241

821

5. Реалізація виробів:

 

 

списано собівартість реалізованих виробів

721

241

нараховано  покупцям  дебіторську  заборгованість на вартість виробів в цінах реалізації

633

721

Відображено  податковий  кредит  (установа  є плат- ником ПДВ)

721

641

Зараховані кошти на рахунок установи

313, 323

633

Передані вироби майстерень для потреби установи

232, 239

241

Визначення фінансового результату здійснюється в кінці бюджетного року, заключними оборотами

721

432