1. Характеристика виробництва в бюджетних установах

Поняття виробництва в бюджетних установах має свою специфі- ку, оскільки  виробничими підрозділами виступають  окремі види ви- робництв  по створенню  матеріальних чи інтелектуальних цінностей в порядку  виконання основного  призначення установи.  Так  вироб- ничими підрозділами вважаються колектив науковців, що виконують науково-дослідні роботи за господарськими договорами, учбові май- стерні, підсобні сільські господарства.

В цих підрозділах створюється продукція,  яка є готовою до вико- ристання. Вона може продаватись, передаватись на потреби установи чи інше.

Характерним для обліку виробництва є поділ витрат на прямі та непрямі.

Прямі — це такі витрати, які можна безпосередньо віднести на со- бівартість вироблюваної  продукції.


 

Непрямі — це такі, які не можна прямо  віднести  на собівартість вироблюваної продукції, а тому вони попередньо збираються на окре- мому рахунку, а потім розподіляються між видами продукції, пропо- рційно базі розподілу.

Крім того витрати відображаються за статтями витрат. Зважаючи на специфіку та різноманітність діяльності  установ вона може бути різною, і відповідно до стандарту 16 «Витрати» вони встановлюються установою самостійно.

Для обліку процесу відображення виробничих витрат та форму- вання  собівартості   виробленої   продукції  призначений рахунок  82

«Виробничі витрати»,  що має відповідні субрахунки.  По дебету його відображаються витрати, а по кредиту — надходження продукції, пе- реданих замовникам виконаних робіт.

Для обліку доходів отриманих  від реалізації  продукції  та послуг призначений рахунок  72 «Доходи  від реалізації  продукції,  виробів  і виконаних робіт».

Грошові кошти, що їх отримують  від реалізації  ви робленої про- дукції та послуг відносяться до власних надходжень по групі «Кошти отримані як плата за послуги».

Фінансові результати визначаються на рахунку 72 та в кінці року списуються  на результати виконання кошторису  по спеціальному фонду (рахунок 432).