10. Інвентаризація необоротних активів

Проводиться обов’язково  перед складанням річної звітності  але не раніше 1 жовтня.

При цьому встановлені наступні  обов’язкові випадки  інвентари- зації:

– будівлі, споруди, інша нерухомість  — не менше одного разу в 3 роки;

– музейні цінності — у відповідності  зі строками, встановленими міністерством культури  України;

– бібліотечні фонди — 1 раз у на 5 років;

– інші основні засоби:

– у міністерствах,  інших центральних органах виконавчої  вла- ди, місцевих державних  адміністраціях, їхніх управліннях (відділах), виконавчих  органах місцевих рад — не менше од- ного разу в два роки;

– в інших установах — не менше одного разу на рік. Дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали, що містяться у відхо-

дах і брухті здійснюються  два рази на рік: станом на перше січня та на перше липня за місцем їх зберігання  і безпосередньо на виробництві.

Капітальні роботи  інвентарного  характеру  і капітальні  ремонти підлягають інвентаризації не менше одного разу на рік але не раніше

1 грудня.

До початку проведення  інвентаризації комісія перевіряє:

– наявність  і стан регістрів обліку — карток, книг, описів та інше:


 

– наявність  і стан технічних  паспортів  та іншої технічної  доку- ментації;

– наявність документів на основні засоби здані в оренду чи прий- няті  установою  в операційну   оренду.  При  відсутності  таких слід забезпечити їх отримання чи оформлення.

При перевірці об’єктів в натурі вони заносяться в Інвентаризацій- ні описи за їх інвентарними номерами, назвами.

На виявлені  непридатні  об’єкти складається окремий  опис з за- значенням часу ведення  в експлуатацію,  причин  такого стану. Спи- сання таких об’єктів проводиться відповідно до Інструкції по списан- ню матеріальних цінностей № 142/181.

Результати інвентаризації відображаються в інвентаризаційних описах окремо за основними  засобами та нематеріальними активами.

Оформлений Інвентаризаційний опис основних  засобів  переда- ється в бухгалтерію  для складання «Порівняльної відомості»  та ви- явлення результатів. До Порівняльної відомості вносяться  тільки  ті назви матеріальних цінностей, по яких встановлено розбіжності: над- лишки  чи нестачі. По встановлених відхиленнях матеріально-відпо- відальні особи дають письмові пояснення.  По фактах виявлення над- лишків  складається Довідка  про надходження в натуральній формі, яка подається до Державного казначейства.

При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно:

– перевірити наявність документів,згідно з якими оформлені прид- бані нематеріальні активи, документи, що описують сам об’єкт нематеріальних активів і є підставою для оприбуткування.

Для відображення результатів  інвентаризації нематеріальних ак- тивів  складається Інвентаризаційний опис  нематеріальних активів, до якого записують  кожний  окремий  об’єкт чи групу однотипних за призначенням та умовами використання об’єктів нематеріальних ак- тивів, окремо за кожною матеріально-відповідальною особою.

До опису комісією вносяться  дані про назву нематеріального ак- тиву, зазначають документ на підставі якого цей об’єкт придбаний (ліцензійний договір,  авторський  договір,  патент),  характеристику, призначення, дату придбання та введення  в експлуатацію,  первісну вартість, строк корисного використання, кількість  та їх вартість.

При  виявленні надлишків  цих об’єктів комісія  записує  їх в ін- вентаризаційний опис із внесенням  потрібних  даних. Оцінка  таких


 

об’єктів проводиться відповідно до дійсної відновлювальної вартості і оформляється відповідними актами.

При виявленні нестачі складається порівняльна відомість резуль- татів інвентаризації нематеріальних активів.

На всі суми виявлених надлишків  необоротних  активів  склада- ється «Довідка про надходження в натуральній формі», яку подають до органів Держказначейства до кінця  звітного періоду для відобра- ження доходів та видатків по реєстраційних рахунках.

При встановленні нестач, встановлюються винні особи та при- чини нестач. Якщо винні особи не встановлені справи за такими не- стачами передаються  в слідчі органи, а суми списаних  матеріальних цінностей  обліковуються на за балансовому  рахунку  05 «Гарантії та забезпечення» до моменту встановлення винних осіб.

Таблиця 59

Кореспонденції рахунків за результатами інвентаризації

 

 

Зміст

Кореспонденції рахуцнків

Дт

Кт

Оприбутковані надлишки

323

711

364

323

103–122

364

Одночасно  створюється фонд

811

401

Списані  нестачі виявлені  при інвентаризації: на за- лишкову вартість

401

104–122

на суму зносу

13

104–122

Одночасно  об’єкти обліковуються за балансом

05

 

При  виявлені   винних  осіб  їм  нараховується  сума відшкодування згідно з постановою № 116

363

711, 642

внесено винною особою

301, 661

363

 

При виявленні нестач по яких винні особи не встановлені, рішен- ня про їх списання  приймається в залежності  від вартості необорот- них активів, виявлених в нестачі:

 

на суму до 2500 грн

керівник установи

від 2501 до 5000 грн

вищий орган

більше 5000

головний розпорядник