9. Облік зносу необоротних активів

Особливістю обліку необоротних активів в бюджетних установах є те, що на них не нараховується амортизація, а здійснюється нараху- вання зносу. Це пояснюється тим, що в бюджетних установах не ство- рюються матеріальні  блага, тому вони не є засобами виробництва і виступають, як основні невиробничі фонди.

Під зносом необоротних  активів слід розуміти частину їх спо- живчої вартості, що втрачається при їх експлуатації.  За економічною сутністю суми нарахованого  зносу є показником того, через який час необоротний актив втрачає свою вартість і повинен відповідати стро- ку фізичного зношення.

Основні правила нарахування зносу

Знос  нараховується за прямолінійним методом, за встановлени- ми нормами зносу для груп об’єктів необоротних  активів, згідно з Ін- струкцією  з обліку  необоротних  активів.  Для  нарахування зносу та з метою уніфікації  та обґрунтованості визначення суми зносу осно- вних  засобів  бюджетних  установ  застосовуються строки  корисного використання та річні норм зносу, які наведені в додатку до Інструк- ції з обліку необоротних  активів. (Таблиця 58).

Таблиця 58

Норми  зносу на необоротні активи бюджетних установ

 

 

Назва субрахунку

 

Назва підгрупи

Строк корис- ного викорис- тання

Норми  зносу до первісної вартості  в розрахунку на рік, %

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарсь- кого призначення:

(підгрупа  1):

З плівкових   матеріалів,  збірно- розбірні, пересувні, кіоски, лар- ки, альтанки  тощо

 

10

 

10


 

Продовження табл. 58

 

 

Деревяні, каркасні і щитові, кон- тейнерні, дерево-металеві, кар- касно-обшивні і панельні (гли- нобитні,  сирцеві,  саманові  та інші аналогічні)

20

5

 

Без каркасів зі стінами полег- шеної кам’яної кладки, залізо- бетонними,  цегляними і деревя- ними колонами та стовпами із залізобетонними, деревяними та іншими  перекриттями; деревяні з  брущатими   або  зробленими з колод рубаними стінами;

25

4

 

Із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами із кам’яних матеріалів, великих блоків і па- нелей, із залізобетонними, мета- левими, іншими довговічними покриттями та інші некласифі- ковані

50

2

 

Будинки, що повністю чи пере- важно призначені для прожи- вання (підгрупа  2): каркасно-ко- мишитові та інші полегшені;

15

7

 

Сирцеві,  збірно-щитові, каркас- но-засипні, глинобитні, саманові

20

5

 

Інші некласифіковані

50

2

 

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, заго- рожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа  3)

20

5

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади,  регулю- ючі прилади і пристрої, лабора- торне обладнання, обчислюваль- на техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (під- група 3–9)

10

10


 

Продовження табл. 58

 

 

Робочі   машини   та  обладнання

(підгрупа  2)

15

7

 

Силові   машини   та  обладнання

(підгрупа  1)

10

10

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного,  по- вітряного та іншого транспорту (підгрупи  1–2)

20

5

 

Корпуси  та причепи автомобілів

(підгрупа  1)

10

10

 

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра (підгрупа1):

До 2500 см куб.

 

7

 

15

 

Більше 2500 см куб

10

10

 

Автомобілі вантажні (підгрупа 1):

 

 

 

Вантажопідйомністю до 5 т

7

15

 

Від 5 до 20 тон

7

15

 

Вантажопідйомністю більше  20 т та інші

7

15

 

Автобуси з двигуном внутріш- нього згоряння об’ємом цилін- дра (підгрупа  1):

До 2800 см куб

 

7

 

15

 

Понад 2800 см куб та інші

10

10

 

Усі види гужового, виробничого та спортивного  транспорту  (під- групи 3–5)

5

20

Інструменти, прилади та інвентар

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи  з усіма проміж- ними пристроями, необхідними для  трансформації (перетворен- ня) і передачі енергії та для пере- міщення трубопроводами рідких та газоподібних  речовин  до спо- живача (підгрупа  1)

 

20

 

5

 

Інструменти (підгрупа  2)

5

20


 

Продовження табл. 58

 

 

Виробничий  та   господарський інвентар (підгрупи  3–4)

10

10

Робочі і продуктивні тварини

Усі підгрупи

7

15

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупа  3)

10

10

Необоротні матеріальні активи спе- ціального призначення

Необоротні   матеріальні   активи спеціального  призначення

20

5

 

Об’єктом  для  нарахування зносу  є  первісна  (відновлювальна)

вартість необоротних  активів.

На  період реконструкції, модернізації,  добудови,  дообладнання, консервації  об’єкти необоротних  активів  нарахування зносу  призу- пиняється.

Сума  нарахованого  зносу не може перевищувати 100% вартості необоротних  активів.

Знос, нарахований у розмірі 100% вартості необоротних  активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для окремих груп необоротних  активів встановлений спрощений метод нарахування зносу. Так, для експонатів зоопарків, виставок (ра- хунок 111), бібліотечних фондів (рахунок 112), малоцінних  необорот- них матеріальних активів  (рахунок 113), білизни,  постільних  речей, одягу та взуття (рахунок 114), інвентарної тари (рахунок 117), матері- алів довгострокового використання для наукових цілей (рахунок 118) нараховуються у першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних  активів  у розмірі  50% його первісної  вартості  та решта

50% первісної вартості — у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Норми  нарахування зносу та строки корисного використання об’єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання об’єктів інтелектуальної власності  відповідно  до законодавства України.  На нематеріальні  активи, строк корисного використання яких не визна- чений, знос не нараховується.


 

Сума зносу об’єктів необоротних  активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна  сума зносу необоротних  активів  визначається діленням річної суми зносу на 12.

Знос не нараховують  на:

1) земельні ділянки;

2) пам’ятники   культурної   спадщини   національного  або  місце- вого значення,які внесені до Державного  реєстру нерухомих пам’яток  України,  унікальні  документи  Національного архів- ного фонду України, які внесені (підлягають внесенню)  до Державного  реєстру  національного культурного надбання,які зберігаються  в бібліотеках  згідно із Законом України  « Про національний архівний фонд та архівні установи»  тощо, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;

3) багаторічні насадження,  що не досягли повного розвитку  (віку плодоносіння, експлуатаційного віку);

4) музейні цінності, як об’єкти з невизначеним строком корисно- го використання;

5) природні ресурси;

6) незавершене  капітальне  будівництво.

Для обліку зносу призначений рахунок 13 «Знос необоротних ак- тивів», що має субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних  матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

На субрахунку 131 обліковується знос приміщень  і споруд, пере- даточних пристроїв, машин і обладнання, робочих тварин, транспорт- них засобів, виробничого  та господарського  інвентарю, багаторічних насаджень, що досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку  132 обліковується знос по інших матеріальних необоротних  активах, тобто, тих, що обліковуються на рахунку 11.

По субрахунку 133 обліковується знос нематеріальних активів.

В інвентарних картках,  де вказується група та норма зносу нео- боротних активів, щорічно станом на останній день грудня нарахо- вується  і записується річна сума зносу  за встановленими нормами зносу.


 

На  підставі  даних  карток  складається Відомість   нарахування зносу  на основні  засоби (ф. ОЗ-12 (бюджет)). В ній по кожному об’єкту вказується інвентарний номер, його назва, первісна вартість, норма зносу, сума зносу за весь період без суми зносу за поточний рік, нарахована  сума зносу за поточний  рік, та сума зносу за весь період, включаючи поточний рік.

На загальну суму нарахованого  зносу складається меморіальний ордер за типовою формою № 274 (бюджет),  дані якого заносяться в книгу «Журнал-головна». На загальну суму нарахованого  у звітному році зносу складається кореспонденція: Дт 401 Кт 131–133.