8. Облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію

Капітальні роботи — будівництво,  модернізація,  реконструкція тощо можуть проводитись при умові, що вони передбачені коштори- сом. Можуть виконуватись господарським та підрядним  способом.

Основним документом, що регламентує механізм проведення видатків на капітальне будівництво є «Порядок державного фінан- сування капітального будівництва»,  затверджений постановою КМУ від 27.12.2001року № 1764.

Цей Порядок  визначає  механізм  фінансування капітального бу- дівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпе- чення цільового та ефективного використання бюджетних коштів та є обов’язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне  будівництво,  у разі його фінан- сування за рахунок державних  і змішаних капітальних вкладень.

Для  здійснення видатків  на капітальне  будівництво  за рахунок державних  капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів  Державного  казначейства за місцем розташування наступні документи:

– титул будови (об’єкта) або титул перехідної будови (об’єкта);

– внутрішньо-будівельний титул будови (об’єкта);

– титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будів- ництва;

– договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівницт- ва, форм розрахунків за виконані  роботи та майнової  відпові- дальності  за порушення  умов  договору  підряду  (контракту). У разі здійснення будівництва об’єкта кількома  генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається  окремо щодо кожного  виконавця, для перехідних  об’єктів — додатко- вий договір до договору підряду (контракту) на виконання ро- біт у поточному році;

– наказ, рішення  про затвердження пректно-кошторисної доку- ментації на чергу будівництва,  пусковий  комплекс або об’єкт;

– інші документи  згідно до вимог Держказначейства.

Відповідно  до  Постанови  КМУ  «Про  затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду  в капітальному бу- дівництві» від 01.08.2005 року № 668, фінансування робіт проводить-


 

ся за планом, який складається замовником узгоджується з інвесто- ром (головним розпорядником бюджетних коштів)  та підрядником і є невід’ємною частиною договору підряду.

План  фінансування будівництва складається на підставі  титулу будови, проекту організації будівництва з урахуванням календарних графіків  виконання робіт і порядку проведення  розрахунків за вико- нані роботи.

Оплата за виконані роботи узгоджується договором підряду. Ним може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться піс- ля прийняття замовником закінчених  робіт або поетапно проміжни- ми платежами  в міру виконання робіт. У договорі  підряду  сторони можуть  передбачати  надання  підряднику авансу з визначенням по- рядку його використання.

Розрахунки з підрядником за виконані  роботи проводяться на підставі первинних  документів про обсяги виконаних робіт та їх вар- тість: форма № КБ-2м  та КБ-3.

Форма  № КБ-2м  «Акт приймання виконаних підрядних  робіт» складається будівельною  організацією  про обсяги  виконаних робіт для забудовників,  що використовують бюджетні кошти або ж ці за- будовники  належать до підприємств державної форми власності.

Первинні документи про виконані роботи та їх вартість складають- ся і підписуються  підрядником та передаються  замовнику.  Замовник перевіряє  ці документи і при відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник  відображає в бухгалтерському облі- ку зобов’язання за виконані роботи, які він зобов’язаний  оплатити.

Для оплати цих робіт до органів Держказначейства необхідно по- дати вказані  документи  та зареєструвати зобов’язання  протягом  3-х робочих днів з дати виникнення зобов’язань але не пізніше останньо- го робочого дня місяця.

Оплата здійснюється на підставі платіжного доручення, вказаних первинних  документів та Реєстру фінансових  зобов’язань.

Видатки  на  будівництво,   реконструкцію відносяться  за  кодом

КЕКВ:

2120 — капітальне будівництво;

2140 — реконструкція та реставрація.

В бухгалтерському обліку бюджетних установ незавершене  бу- дівництво  — це обсяг  фактично  освоєних  капітальних вкладень  по


 

незакінчених і не введених в експлуатацію  будовах та об’єктах будів- ництва станом на певну дату.

Облік видатків капітального будівництва (виготовлення, ство- рення),  поліпшення об’єктів необоротних  активів  з початку  і до за- кінчення  робіт та введення їх в експлуатацію  ведеться на рахунку 14

«Незавершене капітальне  будівництво».

До нього відкриваються субрахунки:

141 — «Капітальні видатки за не введеними  в експлуатацію  осно- вними засобами».

142 — «Капітальні видатки за не введеними в експлуатацію  інши- ми необоротними матеріальними активами».

143 — «Капітальні видатки  за не введеними  в експлуатацію  не- матеріальними активами».

По дебету цих рахунків  відображається вартість  витрат  по капі- тальному  будівництву,  реконструкції, модернізації  об’єктів,  що  не здані в експлуатацію в міру виконання таких робіт — з початку їх про- ведення і до введення об’єктів в експлуатацію.

Виконані  будівельно-монтажні роботи на підставі первинних документів  відносяться установою  на фактичні  видатки  за рахунок відповідного кошторису  (Дт 801,802, 811–813). Одночасно  для відо- браження  та накопичення сум за незавершеним капітальним будів- ництвом сума фактичних видатків записується по дебету рахунку 14

«Незавершене капітальне  будівництво»  з кредиту 402 «Фонд  у неза- вершеному капітальному будівництві».

Якщо  будівництво  об’єкта проводиться більше  одного  бюджет- ного періоду, то витрати, крім податку на додану вартість, який спи- сується на фактичні  видатки, відносяться на незавершене  капітальне будівництво  і відображається в бухгалтерському обліку  за дебетом відповідного  рахунку  14 та кредитом  субрахунку  402 «Фонд  у неза- вершеному капітальному будівництві».

Якщо  після  завершення бюджетного  року об’єкт не був добудо- ваний і не введений в експлуатацію, витрати накопичені  на дебеті рахунків  801, 802 або ж 811–813  закриваються по закінченні  року в загальному  порядку,  тобто на результати виконання кошторисів:  Дт

431 Кт 801, 802 або ж Дт 432 Кт 811–813.

При цьому сума накопичених на рахунку 14 витрат залишається на цьому рахунку і переходять  на наступний  рік як сума незаверше- ного будівництва.


 

По закінченні  будівництва та введення  в експлуатацію,  сума на- копичених витрат списується з кредиту рахунку 14 в дебет 402. Одно- часно об’єкт оприбутковується бухгалтерським записом Дт 103–122

Кт 401. Накопичена сума витрат становить балансову вартість нового об’єкта основних засобів.

Взяття  на облік необоротних  активів, які вводяться  в експлуата- цію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), прово- диться на підставі акта приймальної комісії про прийняття в експлуа- тацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об’єкта установою.  В Акті вказується вартість  збудованого  (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається за даними бух- галтерського  обліку за всіма проведеними витратами.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнан- ня, меблі, інвентар тощо для облаштування об’єкта підлягають опри- буткуванню.

Аналітичний облік капітальних видатків на будівництво,  виго- товлення, створення і поліпшення об’єктів на рахунку 14 ведеться по кожному об’єкту за такими видами робіт (витрат):

– проектно-вишукувальні роботи;

– будівельні роботи;

– роботи з монтажу устаткування;

– придбання устаткування, що потребують  монтажу,  інструмен- тів та інвентарю;

– придбання устаткування, що не потребують  монтажу,  інстру- ментів та інвентарю;

– інші капітальні роботи і затрати.

В централізованих бухгалтеріях  картки  відкриваються на кожну установу.

Таблиця 56

Кореспонденції рахунків з обліку будівництва

 

 

Зміст

Кореспонденції рахуцнків

Дт

Кт

Отримані  від постачальників для  будівництва об- ладнання  і будівельні матеріали

202, 204

631

Сума ПДВ

801, 802,

811–813

631


 

Продовження табл. 56

 

Оплачено  рахунки постачальникам за обладнання

631

311, 313,

319, 321,

323

Передані підрядникам матеріали та обладнання

631

202, 204

Оплачені  рахунки підрядника за закінчені  етапи будівельно-монтажних робіт по будівництву,  ре- конструкції, модернізації

631

311, 313,

319, 321,

323

На основі підтвердних документів (Акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2м  та Довідки про вартість виконаних підрядних  робіт ф. № 3 КБ)  від- несені на видатки суми виконаних підрядником робіт

801, 802,

811–813

631

Сума ПДВ у вартості виконаних робіт відноситься на фактичні  видатки

801, 802,

811–813

631

Одночасно  вартість робіт (без ПДВ)  відображаєть- ся як сума незавершених капітальних вкладень  по не введених в експлуатацію  об’єктах

141–143

402

В кінці року списані видатки поточного року по не- закінченим  об’єктам або закінченим  але не зданих в експлуатацію  об’єктах будівництва:

 

 

за кошти загального фонду

431

801, 802

за кошти спеціального  фонду

432

811

В наступні  бюджетні  періоди  видатки  відобража- ються аналогічними записами

801, 802,

811–813

631, та інші ра- хунки

141–143

402

Введення в експлуатацію:

 

 

На основі Акта про введення в експлуатацію об’єкта на суму витрат будівництва

103

401

Одночасно  списується сума  незавершеного будів- ництва

402

141

 

Для узагальнення інформації про капітальні видатки за кодом 2000 використовують «Картку аналітичного  обліку капітальних видатків». Картка відкривається на місяць, записи ведуть в розрізі КЕКВ.

В окремих  графах  відображається інформація про  надходжен- ня коштів, касові видатки  по загальному  і спеціальному  фонду. При цьому розмежовують видатки,  що збільшують  вартість  необоротних


 

активів, та інші, тобто, ті видатки, що не збільшують їх вартість, а та- кож видатки  на незавершене  будівництво.  Видатки  відображаються на підставі первинних документів. різних меморіальних  ордерів. Під- сумки визначаються за місяць та з початку року.