7. Облік витрат на ремонт

При експлуатації основних засобів установи проводять  певні ви- трати на підтримання їх у належному  стані:

– проведення  технічного обслуговування;

– поточний та капітальний ремонти.

При технічному  обслуговуванні проводиться комплекс  робіт, направлених на підтримку  технічного  стану  та заданих  параметрів і  режимів  роботи  технічного  обладнання. Технічне  обслуговування включає роботи по контролю  за технічним станом, усунення непола- док, що вимагають  негайного  виконання, підготовку  будівель  до се- зонної експлуатації,  забезпечення температурного режиму, вологості та інших показників роботи обладнання.

До складу витрат на проведення технічного обслуговування включаються  вартість витрачених  матеріалів, сума нарахованої зарп- лати та відрахувань  від неї, вартість сплачених стороннім організаці- ям послуг по проведенню такого обслуговування.

При проведенні ремонтів необоротних активів не створюються принципово нові якості  об’єктів, що експлуатуються. Тому витрати по проведенню ремонтів необоротних активів не збільшують вартості основних  засобів, а списуються  у складі фактичних витрат по кодах ЕКВ:

1134 — якщо поточний  ремонт основних засобів, їх планово-тех- нічне обслуговування, здійснюється сторонніми  організаціями.

1131, 1111, 1120 — якщо — поточний  ремонт обладнання, інвен- тарю і будівель,  технічне  обслуговування обладнання  здійснюється власними  силами.

2130 –капітальний ремонт (розмежування між капітальним та поточним  покладається на розпорядника та одержувача  бюджетних коштів).

Перед виконанням робіт складається Відомість  дефектів, в якій зазначаються перелік  необхідних  робіт, встановлюється сума необ- хідних витрат і за цими даними складається кошторис витрат на про- ведення ремонту.

Ремонти  можуть  виконуватись власними  силами  та підрядною організацією. При другому способі проведення ремонтних робіт з підрядною  організацією  укладається договір  на виконання цих ро- біт. По мірі їх виконання підрядна  організація  надає  установі  акти


 

виконаних робіт (форма № КБ-2в), що є підставою для відображення їх в обліку.

При виконанні робіт господарським способом матеріали  від- пускаються   зі  складу  на  основі  оформленої вимоги-накладної (ф.

№ З-3),  забірна картка (ф.№ З-5),  які списуються  на видатки по мірі відпуску. Для нарахування зарплати  використовують «Наряд  на від- рядну роботу».

По закінченню  виконаних ремонтів у всіх випадках  комісією установи  складається Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів  ф. № ОЗ-2 (бюджет). В акті  вказується назва  об’єкта, що ремонтується (модернізується тощо), в окремому  розділі приводяться зміни його технічних  харак- теристик. Під цією інформацією проставляються підписи працівника установи , що уповноважений на приймання необоротних  активів, та представника ремонтної бригади.

В бухгалтерії  головний  бухгалтер  проставляє кошторисну вар- тість ремонту та фактичні  витрати. Після цього акт підписується го- ловним бухгалтером  та затверджується керівником  установи.

На підставі  оформленого Акта роблять  записи  в картках  обліку необоротних  активів про виконані  ремонти чи інші поліпшення нео- боротних  активів.  Витрати  на ремонт можуть проводитись тільки  в межах затвердженого кошторису  на ремонт з дотриманням держав- них будівельних норм.

При  проведенні  ремонту  сторонньою  організацією  Акт склада- ється в двох примірниках:  один — для установи,  та один — для під- рядної організації. Причому  він також підписується і представником організації, що виконувала ремонтні роботи.

Таблиця 55

Кореспонденції рахунків з обліку ремонтних робіт

 

 

Зміст операції

 

КЕКВ

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. При підрядному  способі:

 

 

 

На підставі актів виконаних робіт списують- ся суми видатків по проведеному  капітально- му ремонту:

 

 

 


 

Продовження табл. 55

 

за рахунок загального фонду

2130

801, 802

631

за рахунок коштів спеціального  фонду

2130

811–813

631

Сплачено підряднику

 

631

311, 321

313, 323

На підставі Актів виконаних робіт списують- ся суми видатків  по проведеному  поточному ремонту обладнання, інвентаря, будівель

1137

801, 802

811–813

364, 675

Оплачено  підряднику

1137

364,  675

311, 321,

323, 313

2. При господарському способі:

 

 

 

Оприбутковані будівельні  матеріали  для по- треб капітального ремонту будівель та споруд

 

204

631

На суму ПДВ

2130

811–813,

801, 802

631

Списані  витрачені  матеріали  на основі  акту про витрачання матеріалів  на капітальний ремонт будівель та споруд

2130

801, 802,

811–813

204

Нарахована зарплата  працівникам, що були зайняті на виконанні капітального ремонту

2130

801, 802,

811–813

661

Відрахування на соціальні заходи

2130

801, 802

811–813

651–654

Ремонт автомашини:

 

 

 

Нараховано ремонтній  організації за прове- дений капітальний ремонт автомобіля  за ра- хунок спеціальних коштів

2133

811

675

На суму ПДВ (включено до податкового  кре- диту)

 

641

675

Оплачено

 

675

323

Списані  запчастини  на поточний  ремонт  ав- томашин, що проводиться власними  силами

1135

801, 802,

811–813

238

Списані мастильні матеріали для проведення технічних оглядів, ремонтів автомашин

1135

801, 802,

811–813

235