6. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи  — це активи, що не мають матеріальної форми  незалежно  від вартості і використовуються установою понад

1 рік.

Для  їх обліку призначений рахунок  12 «Нематеріальні активи», до якого відкриваються субрахунки:

121 — Авторські та суміжні з ними права;

122 — Інші нематеріальні  активи.


 

Для взяття  на облік нематеріальні  активи  повинні  бути закінче- ними  та засвідченими відповідними документами:  патентом,  серти- фікатом, ліцензією, тощо.

Нематеріальний актив  береться  на облік  на підставі  первинних документів  за умови придбання на нього всіх трьох прав: володіння, користування і розпорядження, що відповідає праву власності на них.

Придбаний об’єкт  авторського   права  на  умовах  користування ним, без передання  прав на володіння  або розпорядження, не облі- ковується у складі нематеріальних активів. Витрати  пов’язані з його придбанням визнаються  витратами звітного періоду.

Обліковуються нематеріальні   активи  за  первісною  вартістю,  а після переоцінки  чи модернізації  — по переоціненій  вартості.

Не відносяться до нематеріальних активів,  а списуються  на ви- датки такі витрати:

– на дослідження;

– на підготовку і перепідготовку кадрів.

Поширеним видом нематеріальних активів  є програмне  забезпе- чення. З метою єдиних  підходів щодо їх відображення в бухгалтер- ському обліку держказначейство встановлює  наступні рекомендації.

За правовою  ознакою програмне  забезпечення належать  до об’єктів права інтелектуальної власності.

Критерієм та підставою для їх оприбуткування є охоронні доку- менти, що відповідно  до чинного  законодавства засвідчують  право- мірність набуття установою права власності на такі об’єкти. Тому при придбанні  програмного  забезпечення можуть бути наступні варіанти по віднесенню видатків.

1. Якщо  у документах  на придбання програмного  забезпечення визначено, що установа отримує виключні права на володіння, ко- ристування і розпорядження програмного забезпечення,  то його при- дбання здійснюється за КЕКВ 2300 «Придбання землі і нематеріаль- них активів».

2. Якщо придбається програмне забезпечення,  яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки, то вартість такого про- грамного забезпечення включається до вартості комп’ютерної техні- ки та проводиться оплата за КЕКВ  2110 «Придбання обладнання  та предметів довгострокового  користування».


 

3.  При  придбанні   програмного   забезпечення,   на  яке  майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності та зазначене програмне за- безпечення залишаються у розробника  (постачальника), а замовнику надається  право  користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного  забезпечення,  то оплата видатків здійснюється за КЕКВ 1139 «Оплата  інших послуг та інші видатки». Це передбачає  оплату за встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення(програмних продуктів, інформаційних систем та комп- лексів, баз даних, web-сторінок  /сайтів/ порталів),  подальше  корис- тування, їх супроводження та обслуговування (в т.ч. навчання корис- тувачів).

Нематеріальні активи  вважаються створеним  власними  силами якщо виключні права на результати інтелектуальної діяльності отри- мані в порядку  виконання службових  обов’язків  або за конкретним завданням працедавця, або ж виключні  права  отримані  автором  на підставі договору із замовником. В усіх вказаних випадках видано патент або свідоцтво на об’єкт інтелектуальної власності.

Для первинного оформлення операцій з руху нематеріальних ак- тивів  використовують документи  форми  яких  встановлені наказом Мінфін від 22.11.2004 року № 732 «Про затвердження типових форм первинного  обліку об’єктів права інтелектуальної власності  у складі нематеріальних активів»:

НА-1  «Акт введення  в господарський оборот об’єкта права інте- лектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-2 «Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-3 «Акт вибуття  (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів»;

НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів».

Аналітичний облік ведуть по кожному окремому об’єкту в інвен- тарних картках ф. НА-2. Синтетичний облік ведеться в меморіально- му ордері № 9 в такому ж порядку  як і по основних  засобах. Корес- понденції складаються аналогічно як і по основних засобах.