3. Документальне оформлення операцій руху необоротних активів

Типові форми первинних документів по оформленню надход- ження та списання  необоротних  активів затверджено Наказом  Го- ловного управління Держказначейства України  та Держкомстату від

2.12.97. № 125/70 в «Інструкції зі складання типових  форм з обліку та списання  основних засобів, що належать установам і організаціям,


 

які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюдже- тів». Цією Інструкцією та іншими нормативними актами встановле- ний наступний  порядок оформлення цих операцій.

Об’єкти, що надходять в установу приймає в експлуатацію  спе- ціально створена наказом керівника  комісія. Вона оглядає об’єкт і оформляє Акт  приймання-передачі основних засобів ф.  №  ОЗ-1 (бюджет) в двох примірниках. Один  — для установи,  що приймає, а інший — для підприємства,  що продає чи передає об’єкт. Його під- писують всі члени комісії, матеріально-відповідальна особа, а за- тверджує  керівник.  Акт складається на кожний об’єкт. Проте при прийнятті до обліку господарського  інвентарю, інструментів,  облад- нання, та інших однотипних об’єктів, що мають однакову вартість складається загальний  акт.

Необоротні  активи,  отримані  безоплатно  у вигляді  безповорот- ної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника  установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерії  та представник установи  вищого рівня.  Комісія  складає акт в якому зазначає кількість і вартість отриманих матеріальних цін- ностей за ринковими вільними  цінами на аналогічні види. Якщо, пе- редаються об’єкти, що були в експлуатації, то в акті вказують процент їх зносу та суму зносу. Акт складається в двох примірниках:  1 — для сторони, що приймає, і 1 — для сторони, що передає.

Бухгалтерський облік земельної  ділянки  здійснюється з дати придбання (надання у користування). Земельні ділянки  беруться  на облік на підставі державного акта на право власності на земельну ді- лянку.  В цьому документі  встановлено площа та вартість земельних ділянок.

Вибуття основних засобів може здійснюватись по таких причинах:

– непридатність для подальшого використання;

– виявлені  під час інвентаризації нестачі;

– через фізичне і моральне старіння;

– пошкодження від аварій чи стихійного  лиха (за умови, що від- новлення  їх неможливе  або економічно недоцільне і вони не можуть бути реалізовані).

Знос основних засобів в розмірі 100% не є підставою для списан- ня. Повинен бути встановлений факт їх непридатності для подальшо- го використання.


 

Для  визначення непридатності основних  засобів  для подальшої експлуатації,  виявлення причин списання  та визначення подальших подій щодо необоротних  активів — продаж, ліквідація  чи безоплатна передача, вирішує  створена наказом  керівника  постійно діюча комі- сія.

Комісія  проводить  огляд  об’єкта, технічної  документації,  реаль- ного стану, проценту  зношеності  і виносить  рішення  щодо його по- дальшого використання.

Оскільки майно  бюджетних  установ  є державною  власністю,  то дозвіл на списання основних засобів в залежності від їх первісної вар- тості надаються керівниками різного рівня.

Так, для бюджетних установ, що утримуються за рахунок держав- ного бюджету, встановлені такі вартісні обмеження  щодо прийняття рішення про списання  необоротних  активів:

1) вартістю за одиницю об’єкта до 5000 грн — з дозволу керівника установи;

2) вартістю за одиницю від 5000 до 10000 грн — з дозволу вищої організації;

3) вартістю  понад  10000  грн  —  з дозволу  центрального  органу влади чи іншого головного розпорядника коштів.

Для установ, що утримуються а рахунок місцевого бюджету вста- новлено:

1) вартість за одиницю 2500 грн — з дозволу керівника  установи;

2) вартістю від 2500 до 5000 грн — з дозволу вищої установи;

3) вартістю за одиницю понад 5000 грн — з дозволу місцевої дер- жавної адміністрації.

Тому при встановленні непридатності об’єктів до подальшої екс- плуатації  комісія  виносить  рішення  про списання  та узгоджує  його з керівником  установи  та, якщо  це необхідно,  надсилає  до вищого органу запит про дозвіл на списання  об’єктів (за підписом керівника установи).

Комісія  на підставі технічної документації  встановлює  комплек- тність основних засобів, наявність  в них дорогоцінного каміння чи металів.

Для оцінки придатності окремих об’єктів основних засобів: ком- п’ютерів, холодильників, телевізорів  та іншої складної техніки запро- шується  спеціаліст  сторонньої  організації,  який  дає заключення про


 

стан об’єктів та можливість їх експлуатації. Такий висновок оформля- ється Актом за підписом експерта та печаткою організації, де він пра- цює. Дані цього Акту включаються  до «Акту на списання основних засобів» ф. ОЗ-3(бюджет), а сам Акт є додатком до ф. ОЗ-3 (бюджет).

Важливим моментом  є встановлення винних  осіб у передчасному вибутті об’єкта, бо саме вони несуть матеріальну відповідальність за від- шкодування завданих збитків установі відповідно до Порядку № 116.

Комісія  також оцінює вартість деталей та інших технічних меха- нізмів, що придатні  для подальшого  використання і складає  на них додатковий  акт, в якому вказує їх назви, кількість  та вартість.

Комісія по списанню також контролює  розбирання об’єктів та отримання з них матеріальних цінностей, вузлів, деталей, матеріалів із кольорових  та дорогоцінних  металів,  визначення їх кількості  та ваги, та передачі їх на зберігання.

Оглянувши об’єкт комісія  може запропонувати продати  чи без- оплатно передати об’єкт іншим установам.

Продаж  об’єктів здійснюється виключно  через аукціон  або ж за конкурсом  відповідно до «Порядку відчуження  об’єктів державної власності» № 803 від 06.06.2007 р.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу, об’єднан- ня вкладів учасників (простого товариства) за договором про спільну діяльність (якщо за договором простого товариства виникає право спільної власності на таке майно).

Відчуження майна здійснюється безпосередньо  суб’єктом госпо- дарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надан- ня на це згоди або дозволу відповідного суб’єкта управління майном.

Майно, що підлягає відчуженню  оцінюється  професійними оцін- щиками на основі Звіту про оцінку майна.

Відчуження майна  шляхом  його продажу  здійснюється на кон- курентних  засадах через біржі, аукціони,  за конкурсом.  Аукціон або конкурс проводиться за наявності  не менш як двох учасників.

Кошти від продажу майна спрямовуються:

– при продажу нерухомого майна — у дохід відповідного бюдже- ту, за рахунок якого утримується установа;

– при реалізації  іншого майна — на ремонт, модернізацію,  прид- бання  нових  необоротних   активів  і  матеріальних  цінностей (крім будівель і споруд), а також на витрати за кошторисом.


 

Безоплатна  передача   здійснюється  відповідно   до  Постанови КМУ від 21.09.98 р. № 1482 «Про передачу об’єктів державної та ко- мунальної власності».

Об’єкти, які неможливо  продати чи передати безоплатно  підляга- ють ліквідації.

По результатах своєї роботи комісія складає акти типової форми:

1. «Акт на списання  основних засобів» ф. ОЗ-3 (бюджет).

2. «Акт на списання  автотранспортних засобів»  ф.  ОЗ-4 (бюд- жет).

3. «Акт на списання  з балансу  бюджетних  установ  і організацій вилученої з бібліотеки літератури  ф. ОЗ-5 (бюджет).

Всі акти складаються в 2-х примірниках. Один передається в бух- галтерію, а один — матеріально-відповідальній особі, яка на підставі цього акту робить запис в Інвентарний список про вибуття об’єкта.

Акти  на списання  підписуються  членами  комісії  та затверджу- ються керівником.

Списання з балансу основних засобів, до повного зносу не допус- кається (крім випадків аварій, стихійного лиха, нестач).

Якщо непридатність є наслідком аварії, то до акта додається копія акта про аварію, пояснення про причини  аварії та вказуються  винні особи.

Від ліквідації  об’єктів та їх розбирання і демонтажу  отримують матеріальні  цінності, що можна використати. Їх перелік, кількість  та вартість вказують на зворотній стороні Акта на списання основних засобів  в розділі  «Результати від списання  об’єкта». А на передачу їх у підзвіт матеріально-відповідальній особі складають накладну або Акт приймання матеріальних цінностей.

Одночасно  до органів  держказначейства надається  Довідка  про надходження в натуральній формі, де зазначається вартість  отрима- них матеріалів. На підставі цієї Довідки держказначейство зараховує вказану суму на спецрахунок  і одночасно проводить  касові видатки.

Основні засоби бюджетних установ можуть містити в складі окре- мих вузлів і деталей дорогоцінні метали та каміння.

Наявність таких  деталей  повинно  бути  вказано  в  інвентарній картці основних засобів в розділі «коротка індивідуальна характерис- тика об’єкта», до якої вони вносяться  за даними технічного паспорта про назву і масу дорогоцінних  металів.


 

Забороняється знищувати,  викидати,  здавати в брухт із кольоро- вих та чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Тому при списанні таких засобів комісія контролює  зняття  таких деталей і вузлів і при цьому оформляється окремий акт, в якому вка- зується  перелік  деталей, що мають у своєму  складі  дорогоцінні  ме- тали, які підлягають вилученню та передачі на переробку. Цей Акт додається до Акту ф. ОЗ-3.

Зняті деталі та вузли, що містять дорогоцінні метали ставляться у підзвіт спеціально призначеному для цього працівнику, який зберігає ці деталі та по мірі їх надходження здає спеціалізованим підприєм- ствам, що мають ліцензію на право діяльності  по вилученню  дорого- цінних металів із вузлів та деталей.

Законом Про державний  бюджет на відповідний рік встановлю- ється частка надходжень  бюджетним  установам  та в державний  бю- джет виручки від продажу дорогоцінних металів. Наприклад, 50% ви- ручки направляється в бюджет, а 50% — установі.