3. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

Бюджетні  організації  та установи  створюються  і функціонують для забезпечення конституційної будови держави  (вищі органи дер- жавної  влади),  незалежного  судочинства  (суд, прокуратура), місце- вого самоврядування (сільради,  міськради) та інше, а також для задо- волення соціально-економічних, освітніх, культурно-просвітницьких потреб населення.

Виходячи з цього, їх господарська  діяльність направлена  в першу чергу на виконання тих функцій,  що визначені  їх статутними  доку- ментами та Конституцією України.

Для  виконання цих функцій  вони  отримують  кошти  з держав- ного чи місцевого  бюджетів  у відповідності  з затвердженим в уста- новленому  порядку  кошторису  доходів та видатків: на оплату праці, відрахування на соціальні  заходи, господарські  потреби, придбання


 

обладнання, медикаментів, учбових посібників,  продуктів  харчуван- ня, на ремонт і утримання приміщень, службового транспорту та інші.

Специфіка діяльності  бюджетних  установ  (медицина,  культура, освіта)  та потреба населення в необхідності  збільшення кількості  та якості їх послуг зумовили  таку діяльність цих установ як надання платних послуг, ведення господарської діяльності в межах визначених законодавством. Так, вони можуть надавати різні платні послуги, ви- робляти продукцію чи інше, при цьому вони отримують доходи (крім бюджетного  фінансування). Такі надходження називають  власними надходженнями. До них відносять кошти одержані від надання плат- них послуг, реалізації  продукції виготовленої  в учбових майстернях, дослідних ділянках чи господарствах, надання в оренду приміщень та обладнання, виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами, а також кошти отримані як гуманітарна  допомога, суми, отримані від підприємств для виконання окремих доручень та інше.

Таким  чином, бюджетні  установи  отримують  кошти  з загально- го фонду  бюджету на виконання статутних  завдань, а також можуть отримувати  доходи від здійснення господарської  діяльності: надання платних послуг які називають власними коштами або коштами спеці- ального фонду. Слід при цьому відмітити, що і кошти загального фон- ду і кошти спеціального  фонду є бюджетними  коштами, вони суворо плануються та витрачаються згідно із затвердженими кошторисами.

Специфіка діяльності  та джерела отримання коштів зумовлює особливості  методики  відображення об’єктів обліку на бухгалтер- ських рахунках та структуру  звітності. Передбачається відокремлен- ня в обліку та звітності  доходів і витрат, грошових  коштів, дебітор- ської та кредиторської заборгованості,  запасів, необоротних  активів, що отримані з різних джерел: загального та спеціального  фонду.