13. Інвентаризація запасів

Відповідно до Інструкції з інвентаризації № 90 установи повинні проводити  інвентаризацію запасів в такі терміни:

1) сировини та матеріалів, палива, готової продукції, кормів та ін- ших матеріалів  — не менше одного разу в рік, але не раніше 1 жовтня.

2) МШП  — не рідше одного разу на рік.

3) молодняка тварин,  тварин  на відгодівлі,  птиці, звірів, кролів, сім’ї бджіл — не рідше 1 разу на квартал

4) продуктів харчування  та спирту — не рідше 1 разу на квартал

5) дорогоцінного каміння та металів, в тому числі в складі лому —

два рази на рік: на перше січня та на 1 липня.

Інвентаризація запасів проводиться за місцях зберігання  та по ма- теріально-відповідальних особах при обов’язковій їх присутності.  В процесі підрахунку, переважування запасів, вони заносяться до інвента- ризаційного опису. На виявлені зіпсовані запаси чи непридатні до вико- ристання  додатково складається акт в якому вказуються  причини, сту- пінь та характер псування, а також винні особи, що допустили псування.

Інвентаризація МШП  проводиться шляхом огляду кожного предмета. На ті з них, що виявлені  як непридатні  до використання складається Акт на списання  цих предметів,  а в інвентаризаційний опис їх не включають.

За результатами інвентаризації складається «Інвентаризаційний опис інших необоротних  матеріальних активів  та запасів»  (встанов- леної форми).


 

Після  закінчення інвентаризації ці описи передаються  в бухгал- терію для складання Порівняльної відомості та виявлення результа- тів інвентаризації.

Комісія  за цими  даними  виявляє розбіжності  шляхом  звіряння даних обліку та фактичних залишків  і складає  свої заключення про виявлені  нестачі та надлишки,  вносить пропозиції  по питаннях  упо- рядкування зберігання  та контролю за їх обліком та відпуском.

Свої  висновки   щодо  результатів   інвентаризації  та  пропозиції вона оформляє у протоколі. Протоколи інвентаризаційної комісії за- тверджує керівник установи не пізніше ніж через 10 днів після закін- чення інвентаризації.

Результати інвентаризації повинні  бути  відображені  в обліку  в тому місяці, в якому була проведена інвентаризація.

Виявлені під час інвентаризації розбіжності  регулюються  таким чином:

1) надлишки  підлягають  оприбуткуванню за рахунок  доходів по спеціальному  фонду з подальшим  виясненням причин  їх виникнен- ня. При цьому складається «Довідка про надходження в натуральній формі» встановленої форми, яка надається  в Держказначейство в мі- сяці оприбуткування надлишків.

2) нестача  матеріалів  списується:

– в межах встановлених норм природного убутку по придбаних у поточному році списується за розпорядженням керівника  уста- нови на фактичні  видатки;

– по придбаних у минулому році — відноситься на зменшення ре- зультатів  виконання кошторису  установи.

Норми  природного  убутку  застосовуються лише при виявленні нестач. Списання в межах норм природного  убутку до встановлення фактів нестачі забороняється. При відсутності  затверджених норм природного убутку всі нестачі розглядаються як понаднормові.

Нестача  зверх норми природного  убутку, а також втрати від псу- вання  цінностей  списуються  з балансу і відносяться на винних  осіб по цінам, по яким визначається розмір збитків від краж, нестач, зни- щення і псування  матеріальних цінностей.

Втрати і нестачі зверх норм природного  убутку у випадках, коли винні  особи не встановлені і справи  знаходяться в суді, списують- ся установою  з балансу та одночасно  обліковуються за балансом  до отримання інформації  про можливість  погашення  боргу.


 

Але при цьому  Інструкція про порядок  списання  матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ № 142/181 встановлює  такі обмеження.

1. За кожним випадком  недостач або псування  матеріальних цін- ностей на суму до 2500 грн включно — з дозволу керівника  установи.

2. За кожним  випадком  нестач або псування  на суму від 2500 до

5000 грн включно — з дозволу керівника  установи вищого рівня.

3. За кожним  випадком  нестач або псування  на суму понад 5000 грн — з дозволу Керівника центрального  органу виконавчої  влади чи іншого головного розпорядника коштів.

Таблиця 49

Кореспонденції по результатах інвентаризації

 

 

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані надлишки матеріалів. Підстава:

 Інвентаризаційні описи;

 Порівняльна відомість;

 Протокол  засідання  інвентаризаційної комісії;

 Довідка про надходження в натуральній формі.

324

711

364

324

201–205,

211–218,

241, 251,

231–239

364

Списані  нестачі  матеріалів  в межах  норм  природ- ного убутку або коли винні особи не встановлені (віднесені  за рахунок установи  (на їх облікову вар- тість):

 

 

Тих, що придбані за рахунок загального фонду в по- точному році

801, 802

201, 204,

205,

231–236,

238, 239

Тих,  що придбані  за рахунок  загального  фонду  в минулому році

431

Тих, що придбані за рахунок спеціального  фонду в поточному році

811–813

Тих, що придбані за рахунок спеціального  фонду в минулому році

432

Одночасно  записують на за балансовому  рахунку

05


 

Продовження табл. 49

Віднесено суму виявлених нестач і втрат матеріалів на винних осіб, розрахованих у відповідності  до по- станови № 116: на суму фактично  завданих устано- ві збитків

На суму, що підлягає внесенню до бюджету

363

711

363

642

Одночасно  списується з за балансового обліку

 

05

По результатах інвентаризації МШП:

 

 

Оприбутковані надлишки МШП:

324

711

364

324

221

364

Одночасно  роблять запис по створенню фонду

811

411

Списано  нестачу МШП,  що виявлена при інвента- ризації

411

221

Одночасно  обліковують  за  балансом,  якщо  винні особи не встановлені

05

 

Якщо  винна   особа  встановлена,   то  нараховують суму до відшкодування:

 

 

На вартість фактично  завданих збитків установі

363

711

На суму, що підлягає сплаті до бюджету

363

642