12. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

До складу малоцінних  та швидкозношуваних предметів бюджет- них установ відносять  предмети,  термін корисної  експлуатації яких менше 1 року.

Інструкція № 125 визначає, що термін очікуваної експлуатації за- пасів установи  встановлює  центральний орган виконавчої  влади  по відомчому  підпорядкуванню. Якщо  нормативні  документи  відсутні, то установа самостійно встановлює  ці терміни.

Для обліку МШП,  термін експлуатації яких менше року та вар- тість яких незначна призначений рахунок 22 «Малоцінні та швидко- зношувані  предмети», до якого відкриваються субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в екс- плуатації»;

222 «Малоцінні і швидкозношувані предмети  спеціального  при- значення».

При необхідності установи відкривають рахунки 3 та 4 порядку, на- приклад, 221/1 — «МШП на складі», 221/2 — «МШП в експлуатації».

На субрахунку 221 обліковуються предмети, терміном експлуата- ції менше 1 року за такими підгрупами:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

2) пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні  інструменти і спеціальні  пристосування для серій- ного і масового  виробництва певних  виробів  чи для виготов- лення індивідуальних замовлень;

4)  предмети  виробничого  призначення; обладнання, що сприяє охороні  праці,  предмети  технічного  призначення, які  не мо- жуть бути віднесені до необоротних  активів;

5) господарський інвентар  — предмети  конторського  і господар- ського призначення, столовий, кухонний,  і інший господар- ський інвентар, предмети протипожежного призначення;

6) сценічно-постановочні засоби вартістю  до 10 грн за одиницю

(комплект);

7) інші предмети, термін корисної експлуатації,  як очікується,  не перевищує  року.

Субрахунок 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети  спе- ціального   призначення»  застосовуються  установами    для   обліку


 

предметів, що мають специфічне  та обмежене використання лише в окремих галузях і короткотерміновий строк застосування.

Оприбуткування та вибуття  МШП  оформляється в загальному для запасів порядку  з використанням зазначених  вище первинних документів.

МШП, як і інші види запасів підлягають попредметному обліку в складі , в місцях експлуатації та в бухгалтерії.

МШП,  що видаються  в експлуатацію,  закріплюються за матері- ально-відповідальною особою в місцях експлуатації (лабораторія, підрозділ, кухня та ін). Облік в місцях експлуатації веде відповідаль- на особа в книгах складського обліку за найменуванням та кількістю, або в Інвентаризаційному описі з вкладками до нього.

Для   списання   битого  посуду  в  харчоблоках   використовують

Журнал реєстрації битого посуду ф. № З-10).

Облік  предметів в бухгалтерії  ведеться  по найменуваннях, кіль- кості та вартості в розрізі  матеріально-відповідальних осіб в книгах кількісно-сумового обліку та в оборотних відомостях.

По закінченні  місяця на підставі отриманих  первинних  докумен- тів в бухгалтерії  складається меморіальний ордер  № 10 (Накопичу- вальна відомість про вибуття  і переміщення малоцінних  та швидко- зношуваних предметів ф.439-бюджет). В ній записи групуються  з кредиту  рахунку  221 та 222 в дебет різних  рахунків  за матеріально- відповідальними особами, назвами  МШП,  кореспондуючими рахун- ками. Підсумки заносяться в Головну книгу.

Особливості обліку МШП  в бюджетних установах є наступні:

– предмети  вартістю  до 10 грн за одиницю  (комплект) включно при видачі в експлуатацію  списуються за відпускними доку- ментами (накладна-вимога, забірна картка) без складання Акту списання  запасів.

– предмети вартістю понад 10 грн при видачі зі складу облікову- ються, як предмети в експлуатації. По закінченні терміну ко- рисного використання постійно-діюча  комісія оглядає ці пред- мети, встановлює  можливість  їх відновлення та подальшого використання чи реалізації.  При вирішенні  списати  їх склада- ється Акт списання  ф. З-2.

– Надходження МШП  відображається через збільшення фонду в малоцінних  та швидкозношуваних предметах, а у всіх випад-


 

ках вибуття МШП  їх вартість записується на зменшення  цього фонду  (рахунок 411 «Фонд  в малоцінних  та швидкозношува- них предметах»).

Основні операції з надходження та вибуття малоцінних  та швид- козношуваних предметів приведені в Таблиці 48.

 

 

Кореспонденції рахунків з обліку МШП


Таблиця 48

 

 

 

Зміст запису

 

Сума

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

1. Надійшли в установу  МШП  придбані за рахунок загального фонду (на вартість без ПДВ)

510,00

221

361, 362,

364, 675

списується ПДВ

102,00

801, 802,

361, 362,

364, 675

Одночасно   робиться   другий   запис   по створенню фонду

510,00

801, 802,

411

2. Надійшли в установу  МШП  придбані за рахунок спеціального  фонду:

 

 

 

на суму без ПДВ

200,00

221

361, 364,

362, 675

на  суму   ПДВ   (установа   не  платник

ПДВ)

40,00

811–813

364, 362,

361, 675

на  суму  ПДВ  (установа   є  платником

ПДВ)

40,00

641

364, 361,

362, 675

Одночасно  створюється фонд в МШП

200,00

811–813

411

3. Отримана  гуманітарна допомога

350,00

324

712

364

324

221

364

одночасно створюється фонд

350,00

812

411

4. МШП  вартістю  до 10 грн. за одиницю передані в експлуатацію

86,00

411

221/1

5. МШП  вартістю  більше 10 грн. за оди- ницю передані в експлуатацію

250,00

221/2

221/1

6. Списані МШП, що стали непридатні на підставі Акту на списання

86,00

411

221/2


 

Продовження табл. 48

 

Оприбутковані  матеріали,   що  отримані від ліквідації МШП:

20,00

324

711

364

324

231, 234,

235, 238,

239

364

Реалізовані МШП,  що  не  використову- ються установою

54,00

411

221

Нараховано покупцю суму виручки

64,80

364, 675

711