10. Облік палива

Одним із важливих  видів матеріалів в бюджетних установах є па- ливо.

Облік  пального  ведеться  на рахунку  235 «Паливо,  горючі і мас- тильні   матеріали».   На   ньому   ведеться   облік   всіх  видів   палива, пального  і мастильних матеріалів,  що знаходяться на складах  або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, газ, мазут та інше), а також безпосередньо у матеріально-відповідальних осіб.

Талони  на бензин обліковуються на рахунку 331 «Грошові доку- менти в національній валюті».

Бюджетні  установи  мають право мати на своєму балансі автома- шини, а тому необхідними  видатками  є видатки на паливо.

Аналітичний облік цих матеріалів  ведеться за видами і найме- нуваннями пального, а бензину — за марками  або іншими ознаками. Ведеться в розрізі матеріально-відповідальних осіб за кількістю  та вартістю.

Оприбутковується на підставі  документів  постачальника: на- кладних, рахунків-фактур.

Видається зі складу  у підзвіт  водіям  на підставі  накладних  (ви- мог), лімітно-забірних карток.

Часто паливо  видається  талонами,  в такому випадку  вони вида- ються водіям лише після звітування за раніше отримані талони. При цьому видані талони ставляться водію у підзвіт.

По закінчені  місяця  матеріально-відповідальні особи складають звіт про рух пального, в якому відображають  залишки  на початок та кінець місяця. Надходження та вибуття по кожному виду пального.

Списується витрачене  паливо на підставі даних Подорожніх листків  (ф.  № 2 та № 3)  за фактичними витратами,  але не більше встановлених норм для кожної марки автомобіля відповідно до прой- деного кілометражу та перевезеного вантажу, що встановлюються на-


 

казами  Міністерством автотранспорту України.  Крім того, комісією призначеною  керівником  установи складається акт списання  палива. Операції  по списанню  палива  групуються  в Меморіальному ордері

№ 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів»  ф. № 396 (бюджет).

В бухгалтерії рух палива оцінюється  за цінами постачальників по надходженню, а витрачене пальне — за цінами придбання (балансова вартість)  чи середньозваженою вартістю.

 

 

Кореспонденції рахунків з обліку палива


Таблиця 46

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано паливо  від різних  організацій  (без суми ПДВ та транспортних послуг)

235

364, 675

На  суму ПДВ  (якщо  паливо  придбається за влас- ні кошти  з оподатковуваних операцій  і установа  є платником ПДВ)

641

364, 675

Списане витрачене паливо на роботу автомашин  :

 

 

Що придбане за кошти загального фонду:

801, 802

235

Що придбане за кошти спеціального  фонду

811–813

235

Облік талонів на бензин

Оприбутковано талони на бензин (без суми ПДВ)

331

364, 675

На  суму ПДВ  (якщо  паливо  придбається за влас- ні кошти  з оподатковуваних операцій  і установа  є платником ПДВ)

641

675, 364

Одночасно здійснюється запис по обліку талонів на бензин на позабалансовому рахунку 08 «Бланки су- ворого обліку»

08

 

Видано талони відповідальним особам

235

331

Списано з забалансового обліку, рахунок 08 «Блан- ки суворого обліку»

 

08

Списане  витрачене  пальне в межах норм витрат на підставі Подорожніх листів автомобіля, трактора

801, 802,

811–813

235