9. Облік запасних частин

На субрахунку 238 «Запчастини до транспортних засобів, машин і обладнання», обліковуються запчастини які призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчис- лювальних та інше), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) незалежно  від їх вартості.

Запчастини обліковуються в складі за їх назвами  та кількістю  за номенклатурними номерами. Для складського обліку найчастіше ви- користовують картки  складського  обліку.  Видаються  для  виробни-


 

чих потреб на підставі накладних (вимог), лімітно-забірних карток, Відомості дефектів.  Списуються на підставі Акта на списання  мате- ріалів (ф. З-2).

Окремою групою запасних частин є шини. Відпуск шин зі складу оформляється накладною ф. З-3. Водій, будучи матеріально-відпові- дальною особою, розписується в отриманні  шин та встановлює  їх на автомобіль при цьому складається Акт на установку шин.

При  установці  шини  її вартість  відразу  списується на фактичні витрати і одночасно складається «Картка обліку пробігу автомобіль- ної шини» при цьому складається запис: Дт 801, 802, 811–813  Кт 238.

Надалі шини обліковуються в підзвітній сумі водія в оперативно- му обліку на підставі «Картки  обліку пробігу автомобільної шини».

Шини списуються з обліку згідно з нормами експлуатаційного пробігу шин і порядком  їх коригування залежно від умов експлуата- ції. Ці норми встановлені наказом Міністерства транспорту  України

№ 420 від 08.12.1997  року  «Норми  експлуатаційного пробігу  авто- мобільних  шин» і є обов’язкові  для всіх підприємств та установ, що мають автотранспорт, незалежно  від форм власності.

Ведення обліку фактичного  пробігу шин здійснюється в «Картці обліку пробігу автомобільної шини».

До карток вноситься  наступна інформація про шини:

– дата введення шини в експлуатацію;

– державний  номер;

– марка автомобіля, на який шини встановлені;

– вісь, з якого боку та коли встановлена шина;

– показники спідометра на момент установки;

– пробіг шини на момент заміни;

– сумарний пробіг.

Якщо нормативна величина  зносу шини досягнута її можна спи- сати.

При достроковому  зносу шини  треба встановити  його причини. Їх може бути декілька: неправильна експлуатація, поганий стан доріг, низька якість шин з вини виробника тощо.

У разі повного зносу шини, що були раніше встановлені на авто- мобіль і знаходилися в підзвітній  сумі у водія, вони списуються  на підставі Акта на списання  ф. З-2, що підтверджується висновком  ко- місії.


 

При заміні літнього комплекту  на зимовий  і навпаки, шини при- буткуються  на склад  на підставі  накладної  ф. З-3.  На  складі  облік шин, що були в експлуатації,  ведеться окремо від нових матеріально- відповідальною особою тільки в кількісному вираженні.