8. Облік медикаментів

На рахунку  233 «Медикаменти та перев’язувальні засоби» облі- ковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сиро- ватки, вакцини, кров та перев’язувальні засоби в лікарнях,  лікуваль- но-профілактичних, лікувально-ветеринарних та інших закладах, у кошторисах  яких  передбачені  асигнування за кодом 1132 «Медика- менти та перев’язувальні засоби». На цьому субрахунку обліковують-


 

ся також допоміжні та аптекарські  матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки.

Медикаменти знаходяться на відповідальному зберіганні  осіб, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність.

Медикаменти надходять  на склад від постачальників відповідно до укладених  з постачальниками договорів та супроводжуються спе- цифікацією, рахунками  і накладними у підзвіт фармацевту або іншій матеріально-відповідальній особі, що призначена  наказом керівника закладу (це може бути головна медична сестра). На основі цих до- кументів медикаменти оприбутковуються у підзвіт вказаним  особам.

В складі ведеться книга складського  обліку в якій ведеться пред- метно-кількісний облік. При  цьому в Книгу  складського  обліку  за- носять всі дані за медикаменти:  повне найменування, дозування,  фа- сування та кількість.

На підставі специфікацій та накладних медикаменти ведеться об- лік виконання договірних зобов’язань з постачальниками за формою

№ 6-МЗ  у міру надходження медикаментів, які реєструються фарма- цевтом.

Відпускаються лікарські  засоби зі складу в структурні  підрозді- ли з розрахунку  на фактичну  кількість хворих на підставі замовлень- вимог за формою № 434. Ці документи складаються у 2-х примірниках і затверджуються керівником  закладу.  Замовлення-вимога підпису- ється керівником  закладу або начмедом, завідуючим відділенням,  го- ловною медсестрою, старшою медсестрою підрозділу.

Отримані  зі складу лікувальні засоби зберігаються  у відділеннях у підзвіті старшої медсестри  за видами у спеціальних шафах, нарко- тичні засоби — у сейфах, швидкопсувні — у холодильниках.

Для обліку отриманих  медикаментів  старша медсестра відділен- ня веде Книгу предметно-кількісного обліку форми № 8-МЗ, куди за- писує надходження медикаментів. В ній зазначається найменування медикаментів, дозування,  фасування та кількість.  В окремому  жур- налі довільної форми ведеться облік затребуваних і виданих медика- ментів, до якого записують найменування лікарського  засобу, одини- ця виміру, кількість  затребуваних і виданих препаратів.

Для постійного забезпечення потреб відділення в потрібних меди- каментах медичні сестри, які працюють на медичному посту відділен- ня, у маніпуляцій них кабінетах, перв’язочній, операційній здійснюють


 

вибірку  медикаментів, яких  не вистачає  для роботи  та оформляють замовлення-вимогу на ім’я старшої медсестри відділення.

За цими замовленнями-вимогами старша медсестра відділення видає медикаменти та записує їх при цьому в журналі виданих меди- каментів.

У структурних підрозділах  медикаменти обліковуються за таки- ми групами:

– загальна група;

– отруйні лікарські  засоби;

– наркотики;

– етиловий  спирт;

– дорогі препарати і перев’язувальний матеріал.

На підставі щоденних замовлень-вимог складається Підсумована відомість  кількісних витрат  медикаментів. Старші  медсестри  відді- лень здають до бухгалтерії  на початку  місяця  «Звіт  про витрату  ме- дикаментів» в кількісному виразі,  до яких  додають замовлення-ви- моги. Цей звіт є підставою для списання  витрачених  медикаментів  з підзвіту матеріально-відповідальної особи.

Головна медсестра щомісяця подає до бухгалтерії Звіт про рух ме- дикаментів  за формою № 2-МЗ. Цей звіт затверджується керівником установи.  Бухгалтер перевіряє  цей звіт та звіряє  його дані з даними звітів старших медсестер: дані про передачу медикаментів  зі складу в підрозділи.  На основі представлених звітів та супровідних  докумен- тів до нього в бухгалтерії  оприбутковуються отримані  медикаменти від постачальників, як гуманітарна допомога.

Протаксувавши звіти  старших  медсестер  підрозділів,  бухгалтер заносить  усі дані про витрати  медикаментів  у відділеннях до загаль- ної витрати  закладу. В бухгалтерії  складається оборотна відомість (форма  № 296), в якій зазначається залишки  медикаментів  за їх на- звами, кількість, ціною та сумою.

Для  контролю  за медикаментами щомісяця  здійснюється звірка даних бухгалтерського і складського обліку. Крім того, два рази на рік проводиться їх інвентаризація.

Особливу  групу  медичних  засобів  становлять наркотичні  засо- би. Порядок  їх зберігання  та використання регулюється «Порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин  та прекурсорів в державних  і комунальних закладах  охорони  здоров’я України»,  що затверджений наказом МОЗ України  від 18.12. 1997 року № 356.


 

Лікувальні засоби, що відносяться до цієї групи встановлені «Пе- реліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до за- конодавства  України»,  затвердженого наказом  комітету  з контролю за наркотиками при МОЗ України  від 23.03.1998 року № 7.

Наркотичні засоби можуть використовуватись тими закладами охорони здоров’я, що мають відповідну ліцензію, яка видається  Дер- жавною службою лікарських засобів і виробів медичного призначен- ня за погодженням з МВС.

З аптечних складів наркотичні засоби відпускаються лише для ме- дичних цілей державним  і комунальним закладам  охорони здоров’я, що мають лікарняні ліжка. Перелік таких закладів затверджується на- казом керівника  обласного (міського) управління охорони здоров’я.

Порядок  отримання,  і відпуску  наркотичних і психотропних лі- карських  засобів відділеннями, кабінетами,  постами  з аптек цих за- кладів в конкретному лікувальному закладі визначається наказом головного лікаря.

У всіх лікувальних закладах, їх відділеннях, амбулаторіях, ФАПах, здоровпунктах, медсанчастинах тощо, де дозволено зберігати та засто- совувати   наркотичні   засоби  здійснюється  їх  предметно-кількісний облік у спеціальних журналах  (книгах) встановленої наказом  № 356 форми.  Ці журнали  (книги) повинні  бути прономеровані прошнуро- вані та завірені:

– у ЛПЗ — круглою печаткою та підписом головного лікаря;

– в амбулаторіях,  дільничних  лікарнях,  ФАПах  і здоров  пунк- тах — підписом керівника  з печаткою вищого за підпорядкова- ністю ЛПЗ;

– на постах  —  підписом  завідувача  відділення,  до якого  відно- ситься цей пост, та печаткою ЛПЗ.

Використання наркотичних і психотропних лікарських засобів оформляється зразу ж після надання  хворому медичної допомоги. Використані ампули з під зазначених засобів повинні щоденно, за ви- нятком вихідних і святкових днів, здаватися  особами, відповідальни- ми з їх зберігання, у комісію зі знищення  порожніх ампул.

Знищення порожніх ампул проводиться не менше одного разу на

10 днів. Після  цього негайно має бути складений  і підписаний  всіма членами комісії акт за встановленою наказом № 356 формою № 12.


 

Комісія зі знищення  порожніх ампул у складі не менше 3 чоловік створюється за наказом головного лікаря  ЛПЗ.  Очолює  її заступник головного лікаря з лікувальної роботи, а в закладах де така посада не затверджена — головним лікарем.

Невикористані наркотичні  засоби, що залишилися у медпраців- ника здаються відповідальній особі ЛПЗ за актом передачі.

Типові кореспонденції рахунків з обліку операцій з медикамента- ми приведені в Таблиці 45.

Таблиця 45

Кореспонденції по надходженню та вибуттю медикаментів

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано медикаменти від постачальників

233

675, 364

Списано витрачені медикаменти,  КЕКВ 1132

801, 802

233

Оприбутковано медикаменти як гуманітарна  допо- мога:

 

 

На основі довідки про надходження у натуральній формі та Акта про приймання матеріалів

324

712

364

324

233

364

Списані  медикаменти,  що отримані  як гуманітарна допомога

812

233