6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Планом  рахунків  для обліку молодняку тварин  передбачено  ра- хунок:

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». До нього відкрива- ються субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім»ї бджіл»;

217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

По дебету рахунку відображається надходження тварин за їх кількістю, вагою та вартістю, а по кредиту — вибуття з різних причин.

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік  наявності,  надходження і вибуття  молодняка великої  рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички 9за роками народження), бички (за роками народження); нетелі, корови, первістки для реаліза- ції;

2) свині: поросята  до двох місяців (до відлучення  від матки),  по- росята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонт- ні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк  народження поточного року; молодняк  народ- ження минулих  років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорун- ні, напівтонкорунні, напівгрубошерстні, грубошерстні;

4) кози: молодняк  народження поточного минулого  року; молод- няк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк  племінних коней (за роками народження і статтю). Молодняк племінних  тварин  усіх видів  обліковується також  за

породами.

На  цьому  рахунку  відображається приплід  молодняку (лошат), якщо в установі є робочі коні, які утримуються за рахунок  бюджет- них коштів і обліковуються у складі основних засобів.


 

На субрахунку  212 «Тварини на відгодівлі»  ведеться облік наяв- ності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основно- го стада на відгодівлю і нагул за видами худоби:

1) велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;

2) свині на відгодівлі;

3) віці на нагулі та відгодівлі;

4) кози на нагулі та відгодівлі.

На  субрахунку  213  «Птиця»  ведеться  облік  наявності,  надход- ження  і вибуття  всієї птиці, як молодняку,  так і дорослої, за такими обліковими  групами:

– кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; про- мислове стадо несучок; ремонтний  молодняк;

– кури  м’ясного  напрямку:  молодняк;  м’ясні  курчата;  маточне стадо;

3) качки: доросле стадо; молодняк;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк, доросле стадо;

6) цесарки: молодняк, доросле стадо;

7) перепілки: молодняк, доросле стадо.

На субрахунку  214 «Звірі»  ведеться облік наявності,  надходжен- ня та вибуття хутрових звірів за видами: молодняк; основне стадо.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік кролів за породами та за видами: молодняк, основне стадо.

На субрахунку 216 «Сім’ї бджіл» обліковується бджолині сім’ї за кількістю сімей та їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку  217 «Доросла  худоба, вибракувана з основного стада» ведеться облік поголів’я і первісної вартості продуктивних тварин і робочої худоби, вибракованих і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі, за видами.

На субрахунку 218 «Худоба, прийнята від населення для реаліза- ції» ведеться  облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації».

Аналітичний облік ведеться за встановленими видами та вікови- ми групами в Книзі обліку тварин (ф. З-8). В ній вказується підста- ва для запису (номер  меморіального ордера), зазначається кількість, вага та вартість тварин і кореспонденція рахунків при надходженні та вибутті тварин.


 

Приплід  тварин  оприбутковується за плановою  собівартістю  на підставі Акта на оприбуткування приплоду, який складається в день отримання приплоду. Щомісяця тварин зважують для визначення приросту живої ваги. Він оцінюється  за плановою собівартістю 1 ц приросту.

Падіж  молодняку тварин  і тварин  на вирощуванні розглядаєть- ся, як втрати  виробництва і відносяться на збільшення собівартості вирощеного поголів’я. Крім випадків, коли падіж стався з вини ма- теріально-відповідальної особи і сума завданих  збитків  нею відшко- довується.

Молодняк тварин,  що переходить  на наступний  рік для подаль- шого вирощування і відгодівлі,  а також молодняк  худоби, що пере- водиться  в основне  стадо оцінюється  по фактичній собівартості  їх живої ваги, але не вище заготівельних цін на худобу, що продається державі.

Закуплені тварини  оцінюються  за фактичною  собівартістю їх придбання.  Сума сплаченого ПДВ відноситься за рахунок загального чи спеціального фонду, або на податковий кредит, якщо установа є платником ПДВ.

Відповідно до плану рахунків бюджетних установ витрати на утримання тварин будуть відображатись по дебету рахунку 822 ««Ви- трати підсобних (навчальних) сільських  господарств».  Отриманий приплід,  приріст  живої  маси  оприбутковується з кредиту  рахунку

822. Реалізація тварин  відображається на рахунку  722 «Доходи  під- собних сільських господарств».

 

 

Кореспонденції рахунків з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі


Таблиця 43

 

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано приплід тварин

211

822

Оприбутковано приріст

211

822

Оприбутковано придбаних  тварин  (на вартість  без

ПДВ)

 

21

 

675, 364

Суму ПДВ віднесено на видатки

822

641


 

Продовження табл. 43

 

Суму ПДВ відносять на податковий  кредит

641

364, 675

Списано за рахунок установи падіж тварин

822

21

Отримано від забою тварин м’ясні продукти

251

211–218

Реалізовано тварин: списано за собівартістю

722

21

Нарахована виручка за реалізовані  тварини

364

722

Надійшли кошти

313, 323

364