5. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів

В бухгалтерії ведеться аналітичний та синтетичний облік запасів. Аналітичний облік ведеться за назвами, видами, сортами та за ма- теріально-відповідальними особами. При цьому облік узгоджується з встановленими установою  номенклатурними номерами.  В склад- ському  і аналітичному обліку  слід окремо вести  облік  запасів, що придбані  по коштах  загального фонду, спеціального фонду, та тих

що надійшли як гуманітарна допомога.

Для аналітичного  обліку використовують такі регістри:

1. Книга кількісно-сумового обліку (ф. З-6). Використовується для аналітичного  обліку запасів (крім  тварин  на вирощуванні та відгодівлі та продуктів харчування) в кількісному і вартісно- му вираженні. Записи  в них здійснюються  на підставі Реєстрів приймання-здачі документів  (звітів  завскладом), первинних документів.  Аналітичні  рахунки  відкриваються за встановле- ними номенклатурними номерами,  тобто, за назвами,  сортами запасів по їх кількості та вартості.


 

2.  Оборотна відомість  (ф. З-11).  Використовується для  пере- вірки правильності записів в обліку запасів в аналітичному та синтетичному обліку. Відкривається по кожному субрахунку.

3. Картки кількісно-сумового обліку  (ф. З-7). Картки  можуть вестись як альтернативний обліковий регістр аналітичного обліку. Їх будова аналогічна  Книзі  кількісно-сумового обліку з тією різницею,  що кожна  картка  призначена  для обліку  од- ного найменування запасів.  Картки  кількісно-сумового облі- ку реєструються в Описах карток кількісно-сумового обліку (ф. З-14). В  централізованих бухгалтеріях   Описи   ведуться окремо за кожною установою, що обслуговується.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку Книги кількісно-сумового обліку (Картки кількісно-сумового обліку) можуть не застосовуватися.

4. Книга  обліку  тварин  (ф.  З-8).  Використовується для  аналі- тичного  обліку  тварин  на вирощуванні та тварин  на відгодів- лі. В ній відкриваються окремі аналітичні  рахунки  за видами та віковими  групами молодняку тварин, та по видах тварин на відгодівлі. Тварини  обліковуються за кількістю,  живою вагою та вартістю за матеріально-відповідальними особами. Відкри- вається на рік.

5. Журнал реєстрації битого посуду ф. № З-10. Ведеться для спи- сання битого посуду в установах, що мають в своєму складі кух- ні. Всі сторінки Журналу повинні бути пронумеровані, Журнал прошнурований і на останній сторінці підписом головного бух- галтера та печаткою установи завіряється кількість листів. Записи  до нього здійснює  на протязі  місяця  матеріально-від- повідальна  особа, яка вказує дату, назву предметів та кількість битого посуду (прописом). Члени  постійно  діючої комісії пе- ревіряють  факт  наявності  битого посуду та завіряють  ці дані своїми підписами  в журналі. Битий  посуд вилучається та зни- щується.  Щоквартально (або  щомісячно) комісія  за  даними Журналу складає акт на списання  битого посуду, який затвер- джується  керівником  установи.

При  автоматизації обліку  вирішення організації  складського  та бухгалтерського обліку  досягається  веденням  машинної  картотеки. Завдяки цьому ведеться  по предметний облік та досягається  тотож- ність даних складського і бухгалтерського обліку.


 

Основним узагальнюючим регістром синтетичного обліку є Жур- нал-Головна.

Надходження запасів записується до Головної книги на підставі меморіальних  ордерів:

– № 4 (Накопичувальна відомість розрахунків з різними  дебіто- рами ф. № 408);

– № 6 (Накопичувальна відомість розрахунків з різними  креди- торами ф. № 409);

– № 7 (Накопичувальна по розрахунках в порядку планових пла- тежів ф. № 410);

– № 8 (Накопичувальна відомість по розрахунках з підзвітними особами ф. № 386);

– № 11 (Зведення накопичувальних відомостей по надходженню продуктів харчування, ф. № 398 — бюджет).

Для узагальнення інформації по вибуттю та переміщенню запасів в бухгалтерії на підставі первинних  документів складають:

Меморіальний ордер  №  10 (Накопичувальна відомість  про ви- буття  та переміщення малоцінних  та швидкозношуваних предметів ф. № 439 — бюджет);

Меморіальний ордер № 11 (Зведення накопичувальних відомос- тей про надходження продуктів харчування  ф. № 396 — бюджет);

Меморіальний ордер  №12  (Накопичувальна відомість по витра- чанню продуктів харчування  ф. № 411 — бюджет);

Меморіальний ордер  № 13 (Накопичувальна відомість витра- чання матеріалів ф. № 396 — бюджет). Записи  в них кореспондують з кредиту рахунків обліку запасів в дебет різних рахунків.

 

 

Кореспонденція рахунків з обліку запасів


Таблиця 42

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Надходження запасів

Придбання від різних організацій:

 

 

Оприбутковано запаси (на їх купівельну  вартість)

20, 21, 23

361, 364,

675

Одночасно  відображається сума ПДВ:

 

 


 

Продовження табл. 42

 

Списана  на видатки установи по загальному  фонду

(якщо придбані за рахунок загального фонду)

801, 802

361, 364,

675

– списано  на видатки  по спеціальних коштах  (по придбаних  запасах за рахунок спеціального  фон- ду і установа не є платником ПДВ)

811–813

361, 364,

675

– віднесені  на податковий  кредит  з ПДВ  (по при- дбаних за рахунок спеціального  фонду і установа є платником ПДВ)

641

364, 361,

675

Оприбуткування запасів,  що надійшли  як  гумані- тарна допомога

324

712

364

324

23

364

Оприбутковані запаси  від  ліквідації  необоротних активів, малоцінних  предметів

324

711

364

324

231, 234,

235, 238,

239

364

Витрачання запасів

Вартість витрачених  запасів списується на видатки установи відповідно до напрямків їх використання, джерел придбання та за кодами КЕКВ

Списані  витрачені  матеріали  на витрати  установи, що придбані за рахунок загального фонду

801, 802,

201–205,

231–236,

238, 239

Списані витрачені матеріали на витрати по спеці- альному фонду, що придбані за рахунок спеціаль- ного фонду

811, 813

201–205,

231–236,

238, 239

Списані матеріали, що надійшли як гуманітарна до- помога, благодійні надходження тощо

812

201–218,

231–236,

238, 239

Переоцінка запасів

До оцінка

201–218,

231–236,

238, 239

441

Уцінка

441

201–218,

231–236,

238, 239