3. Характеристика рахунків з обліку запасів

Для обліку запасів призначені  рахунки 2 класу:

20 «Виробничі запаси»;

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

23 «Матеріали і продукти харчування»;

24 «Готова продукція»;

25 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Всі рахунки активні, що означає відображення по дебету наявнос- ті запасів та їх надходження,  а по кредиту їх вибуття.

До рахунку 20 «Виробничі запаси» відкриваються субрахунки:

201 «Сировина в матеріали»;

202 «Обладнання, конструкції  і деталі до встановлення»;

203 «Спец обладнання  для науково-дослідних робіт по господар- ських договорах»;

204 «Будівельні матеріали»;

205 «Інші виробничі запаси».

На  субрахунку  201 обліковуються сировина  і матеріали  корот- котермінового використання для  науково-дослідних робіт  та капі- тального будівництва. В установах культури на цьому субрахунку обліковуються матеріали,  що дорого  коштують,  отримані  зі складу для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури.

На субрахунку 202 обліковуються будівельні конструкції і деталі, а також обладнання  що потребує монтажу і передбачене для встанов- лення та інші матеріальні  цінності для будівництва.

На субрахунку 203 у науково-дослідних установах та вищих нав- чальних  закладах  обліковується спец обладнання  придбане  для ви- конання  науково-дослідних робіт за господарськими договорами  за конкретною  темою замовника,  до передачі його до наукового підроз- ділу.

На субрахунку 204 обліковується будівельні матеріали, придбані за рахунок  коштів, що виділені  на капітальне  будівництво  і призна- чені для будівельних  і монтажних  робіт. На цьому ж субрахунку в підсобних  господарствах  обліковується посадковий  матеріал,  прид- баний за рахунок  капіталовкладень для закладення садів, ягідників, виноградників.


 

На субрахунку  205 обліковуються інші запаси, які використову- ються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли до попередніх субрахунків.

На рахунку 21 обліковуються молодняк всіх видів тварин і твари- ни на відгодівлі.

До рахунку 22 відкриваються два субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в екс- плуатації». На ньому обліковуються наявність  та рух предметів, тер- мін експлуатації яких менше 1 року.

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального при- значення» . На ньому ведеться облік наявності  та руху предметів спе- ціального призначення та тих, що мають обмежене короткострокове використання в окремих галузях.

На рахунку  23 обліковуються матеріали  і продукти  харчування, що необхідні для функціонування бюджетних установ. Відкривають- ся субрахунки:

231 «Матеріали для учбових, наукових  та інших цілей». Обліко- вуються реактиви,  хімікати, скло і хімпосуд, фотоприлади, папір для виготовлення учбових програм, посібників,  піддослідні  тварини  та інше).

232 «Продукти харчування». Обліковуються продукти харчуван- ня в установах, в кошторисах  яких передбачені витрати по коду 1133

«Продукти харчування»

233 «Медикаменти та перев’язувальні засоби»  . Обліковуються медикаменти,   бактерицидні  препарати,   перев’язувальні  засоби,  та інші медикаменти в лікарнях,  лікувально-профілактичних, лікуваль- но-ветеринарних та інших установах, в кошторисах яких передбачені витрати по коду 1132 «Медикаменти та перев’язувальні засоби».

234 «Господарські  матеріали  та канцелярське приладдя».  Об- ліковуються господарські  матеріали  для поточних  потреб установи: електролампочки, мило, щітки, будівельні  матеріали  для поточного ремонту, канцелярські прилади. На цьому рахунку обліковуються медикаменти,  перев’язувальні засоби в установах, де кошторисом ви- трат ці витрати передбачені за кодом 1131 «Предмети, матеріали, об- ладнання  та інвентар».

235 «Паливо, горючі та мастильні  матеріали». Обліковуються всі види палива на складах і у матеріально-відповідальних осіб.


 

236 «Тара».  Обліковується тара всіх видів як пуста, так і під ма- теріалами.

237 «Матеріали в дорозі». Обліковуються матеріали,  що оплаче- ні, але не надійшли  в склад до кінця  місяця.  Також  матеріали  отри- мані в склади  груп централізованого постачання  і не розподілені  по установах. Суми, що відображені на цьому рахунку повинні підтверд- жуватись документально.

238 «Запасні частини до машин і обладнання». Обліковуються за- пчастини призначені для ремонту і заміни зношених частин на маши- нах, обладнанні,  тракторах,  комбайнах,  транспортних засобах, що не обліковуються на рахунку 105.

239 «Інші матеріали». Обліковується сіно, овес, інші види корму і фуражу для тварин, а також насіння, добрива, інші види матеріалів.

На рахунку 24 обліковується готова продукція всіх видів. Перед- бачено  тільки  один  субрахунок  241  «Вироби  виробничих  майсте- рень», на якому  обліковуються отримані  у виробничих майстернях вироби, а також готова печатна продукція.

Рахунок  25 призначений для обліку продукції отриманої  в учбо- во-дослідних  господарствах чи підсобних підрозділах. Виділено тіль- ки один субрахунок  251 «Продукція підсобних  (учбових) сільських господарств».