1. Економічний зміст та завдання обліку запасів

До запасів бюджетних установ відносять оборотні матеріальні активи, що належать  установі і забезпечують  її функціонування, ви- трачання  яких планується здійснити  на протязі року.

Термін  очікуваного  використання встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю своїми на- казами, а якщо таких нормативних документів  нема, то термін вико- ристання встановлюється установою самостійно в момент придбання запасів.

При цьому використання запасів  на протязі  поточного  бюджет- ного періоду не є обов’язковим  — частина їх може бути перехідними залишками на наступний  бюджетний рік з тим щоб забезпечити її ді- яльність на початку нового року. Використання запасів здійснюється тільки на передбачені статутними документами завдання або ж в про- цесі надання  платних  послуг, що заплановані та передбачені  кошто- рисом установи.

На відміну від госпрозрахункових підприємств в бюджетних уста- новах при використанні запасів їх вартість не відноситься на собівар- тість послуг чи діяльності установи, а списується на видатки кошторису за відповідним кодом ЕКВ. В частині спеціальних коштів, якщо устано- ва здійснює  госпрозрахункову господарську  діяльність:  виробництво сільськогосподарської продукції,  вироби  виробничих майстерень,  на- уково-дослідні роботи по господарських договорах, надання  платних послуг тощо, вартість використаних запасів відноситься на собівартість відповідного виробництва чи послуг за відповідним кодом ЕКВ.

Завдання обліку запасів:

1. Правильне і своєчасне  документальне оформлення операцій  з надходження,  руху та вибуття запасів.

2. Контроль  за збереженням та рухом запасів на складах.

3. Контроль  за раціональним використанням запасів і додержан- ням норм їх використання.

4. Своєчасне  виявлення запасів,  що  не  використовуються для прийняття рішень щодо їх реалізації чи списання.

5. Дотримання діючого законодавства з обліку запасів.

Запаси  бюджетних  установ  обліковуються за місцем їх відпові- дального зберігання  та в бухгалтерії.