7. Облік розрахунків зі стипендіатами

Стипендія — це грошове забезпечення, що регулярно надається осо- бам, які навчаються на денних відділеннях навчальних закладів: профе- сійно-технічних училищ, училищ  фізичної  культури,  вищих навчаль- них закладів  1–4  рівня  акредитації  та інших  закладів  на бюджетній основі, а також аспірантам, докторантам незалежно від інших виплат.

Виплата  стипендій  здійснюється відповідно  до Постанови  КМУ

від 12.07.2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Стипендії розрізняють академічні та соціальні.

Академічна стипендія  призначається студентам,  курсантам,  уч- ням ПТУ та іншим особам за результатами навчання. До академічних стипендій належать:


 

1) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;

3) стипендії Президента України, Верховної Ради України, КМУ, іменні стипендії  розмір  і порядок  призначення яких  встанов- люються окремими  нормативними актами. Наприклад такими стипендіями є стипендія  Олеся  Гончара, імені М. С. Грушев- ського, імені Тараса Шевченка та інших визначних діячів Укра- їни. Її розмір встановлюється окремими постановами  КМУ.

Академічна стипендія  призначається за результатами сесії з пер- шого числа місяця,  що настає за місяцем, у якому закінчилась сесія згідно з навчальним планом. Студенти першого курсу до першої сесії призначається стипендія в мінімальному  розмірі.

Ординарна стипендія  призначається при успішності  7,0–9,99 ба- лів (при 12-бальній  системі оцінювання) або 4,0–4,99 (при 5-бальній системі оцінювання);

При високій успішності студентів, тобто, отриманні ними «10–12 балів» (12-бальна система)  або «5 балів» за 5-бальною  системою ор- динарна стипендія підвищується на 25%.

Стипендії для аспірантів, клінічних ординаторів встановлюються в розмірі середньої місячної зарплати  за останнім місцем роботи, але не нижче 60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста.

Стипендія для докторантів встановлюється на рівні середньої мі- сячної зарплати  за останнім місцем основної роботи, але не вище по- садового окладу доцента.

Соціальна стипендія  призначається студентам, які потребують соціального  захисту та за підсумками  навчання  не одержують акаде- мічну стипендію.

Підставою  для  одержання  такої  стипендії  є наявність  права  на неї. Право на отримання такої стипендії, зокрема, мають:

1) студенти і курсанти:

– з числа дітей сиріт і дітей, що позбавлені  батьківської опіки;

– ті, що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи і їм відповідно  до Закону  № 796 гарантуються  пільги при призна- ченні стипендії;

– з малозабезпечених сімей (у випадку  отримання ними  відпо- відної державної допомоги відповідно до законодавства);

– студенти що мають сім’ї з дітьми.


 

2) студенти:

– які є інвалідами  з дитинства та інваліди 1-3 групи;

– які  навчаються  гірським  спеціальностям,чиї батьки  загинули чи стали інвалідами внаслідок виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах. Додаткова соціальна стипендія.  Вона призначається особам, що мають право на отримання академічної  стипендії  та одночасно  і со-

ціальної.

Право отримувати  одночасно академічну і соціальну стипендію мають:

– студенти  і курсанти  із числа дітей-сиріт  та дітей позбавлених батьківської опіки;

– студенти і курсанти з малозабезпечених сімей;

– студенти — інваліди з дитинства та інваліди 1–3 групи;

– глухі та сліпі учні та студенти;

– учні,  студенти  і курсанти  з  числа  військово-службовців, які прирівняні до інвалідів  війни,  а також  ті, хто входив  у склад військових  формувань  направлених за рішенням  державних органів для виконання миротворчих місій чи в відрядження за кордон, де велись бойові дії.

Крім того, особам які є із числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи (1–4  категорії)  законом  № 796 гарантуються  пільги  по стипендіях:  вони отримують  додаткову соціальну стипендію  у роз- мірі 100% від призначеної академічної або соціальної стипендії. Вони виплачуються за рахунок коштів передбачених  в бюджеті на здій- снення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Для призначення стипендій  чи її позбавлення у навчальних  зак- ладах створюють стипендіальні комісії, до складу яких включають деканів, представників профспілки, бухгалтерії. Ці комісії вирішують питання  призначення стипендії, матеріальної  допомоги, преміюван- ня найкращих  студентів  за успіхи в навчанні,  участь у громадській, спортивній,   науковій  роботі.  За  підсумками  сесії  вони  складають списки студентів по призначенню їх стипендії, який затверджується наказом керівника  установи.

Розміри стипендій встановлюються окремими постановами Кабі- нету Міністрів України.

За особливі успіхи в навчанні, участь в громадській роботі участь у громадській,  спортивній,  науковій  роботі  за  поданням  стипенді-


 

альної комісії можуть призначатися персональні (іменні) стипендії, стипендії Президента України, Верховної Ради України, меценатські стипендії. Для молодих учених також передбачені стипендії Кабінету Міністрів  України,  Міністерства у справах  науки  і технологій,  На- ціональної  Академії наук України  (НАНУ). Розміри цих стипендій встановлюються тими установами, що їх призначають.

Академічні і соціальні стипендії студентам, учням, що навчають- ся за рахунок державного  замовлення виплачується із загального фонду бюджету в межах затвердженого кошторису, за винятком соці- альних  стипендій,  що призначені  постраждалим від чорнобильської катастрофи. Вони фінансуються за рахунок  заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Для матеріального заохочення  за успіхи в навчанні, участь у гро- мадській, спортивній,  науковій роботі учнів ПТУ, навчальних  закла- дів, студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, що навчаються за державним  замовленням, навчальний заклад використовує не менше

10% на надання термінової матеріальної  допомоги та заохочення.

Стипендії  виплачуються один раз на місяць, а в літній період — повністю  до його початку.  При  цьому  в період проходження прак- тики чи здійснення іншої трудової діяльності  з дозволу навчального закладу за стипендіатом  зберігається право на отримання стипендії.

Студенти, що навчаються  на комерційній основі отримують  сти- пендію від організацій, від імені яких вони навчаються, відповідно до умов договору.

Для  обліку розрахунків по стипендіях  призначено  пасивний  ра- хунок 662 «Розрахунки зі стипендіатами».

Видатки  по стипендії плануються та відображаються в обліку за кодом КЕКВ 1342 «Стипендія».

Нарахування стипендії здійснюють на підставі наказів керівника установи.

Нараховується стипендія  по кожному  студенту, а також по гру- пах, по факультетах та окремо студентам, окремо аспірантам і докто- рантам. Зважаючи на великий  обсяг роботи на цій ділянці облік роз- рахунків зі стипендіатами, як правило автоматизований.

Виплата  стипендій  може проводитись з каси  підприємства,  або через банкомати.  При видачі стипендії  з каси підприємства на дові- реного касира групи оформляють групову довіреність.


 

При виплаті стипендій через банкомати студенти заключають до- говори з установою банку про відкриття їм банківського  карткового рахунку, а бухгалтерія  установи  перераховує  на ці рахунки належну їм стипендію.

Відповідно  до Інструкції зі статистики заробітної  плати стипен- дія не включається до фонду оплати праці, а отже на неї не нарахову- ються внески до органів соціального страхування.

Проте стипендія включається до сукупного оподатковуваного до- ходу, з якого утримується податок з доходів фізичних  осіб, а стипен- діатам присвоюється ідентифікаційний код.

Відповідно  до Закону  України  «Про податок з доходів фізичних осіб» стипендія  як вид доходу підлягає  оподаткування з врахуван- ням наданих пільг. Так, суму державної стипендії в розмірі не більше встановленого рівня доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги не оподатковується. Ця сума визначається множен- ням встановленого прожиткового мінімуму  для працездатної  особи на 1,4 та округлену до 10.

Якщо ж сума стипендії перевищує  встановлений поріг, то сума пе- ревищення оподатковується на загальних підставах. Суми матеріальної допомоги та заохочень, що видаються зі стипендіального фонду оподат- ковуються податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

Учні, студенти, аспіранти, ординатори,  ад’юнкти, військовослуж- бовці строкової служби заяву про застосування пільги та документів не подають, вона застосовується автоматично.

Внески до Пенсійного  фонду та фонду соціального страхування з суми стипендій  не нараховуються і не утримуються,  оскільки  базою стягування вказаних  внесків є виплати, пов’язані з оплатою праці.

В умовах інфляційних процесів а також підвищення рівні життя населення її розмір може змінюватись.

Таблиця 41

Кореспонденції рахунків з обліку розрахунків зі стипендіатами

 

 

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нарахована стипендія  академічна  та соціальна  за рахунок коштів, передбачених кошторисом установи

801, 802

662


 

Продовження табл. 41

 

2. Утримано із стипендії:

 

 

Податок з доходів фізичних  осіб

662

641

профспілкові внески

662

666

плата за гуртожиток

662

364

по виконавчих  документах

662

668

3. Виплачена  з каси стипендія

662

301

4. Депоновано не отриману вчасно стипендію

662

671

5. Стипендія перерахована  на картрахунки

662

311, 321

6. Нарахована додаткова соціальна стипендія студен- там, що є постраждалими від Чорнобильської ката- строфи

674

662

Отримані  кошти в касу на оплату стипендії «чорно- бильцям»

328

674

Виплачена  стипендія

662

301

 

Аналітичний облік розрахунків за стипендіями ведеться по кож- ному стипендіату  в розрахунково-платіжних відомостях, а синтетич- ний — в меморіальному ордері № 5.

Облік депонованої  стипендії ведеться в Книзі аналітичного  облі- ку депонованої  заробітної плати і стипендій  (ф. № 441 — бюджет) за кожним  депонентом  із зазначенням таких даних: прізвище,  ім’я, по- батькові депонента; дата виникнення депонованої  суми, номери пла- тіжних відомостей, суми депоновані.