6. Облік розрахунків зі страхування

Бюджетні  установи  є юридичними особами  і в своїй діяльності здійснюють  операції  по загальнообов’язковому державному  страху- ванню у відповідності  до діючого законодавства на загальних  підста- вах.

Відповідно  до діючого законодавства розрізняють такі види загальнообов’язкового державного страхування:

– пенсійне страхування;

– страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими народженням і похованням;

– страхування на випадок безробіття;

– страхування від нещасного випадку  на виробництві та профе- сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

– інші види страхування (наприклад, медичне страхування), пе- редбачені законами  України.

Внески  до цих фондів  сплачують  роботодавці  та працівники за ставками, що встановлюються для них нормативними актами.

Для обліку розрахунків по страхуванню  призначені  рахунки:

651 « Розрахунки із пенсійного забезпечення»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»;

653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття»;


 

654 «Розрахунки з інших видів страхування».

До Пенсійного фонду бюджетні установи сплачують суму нара- хування  на заробітну  плату  розмірі  33,2% від фактичних витрат  на оплату праці, з яких утримується податок з доходів фізичних  осіб.

Утримання із зарплати  працівників становить  2% від суми нара- хованої зарплати.

Для службовців, що мають статус державного службовця, а також працівників на посадах робота на яких дає право на отримання більш високих  пенсій  (науково-педагогічних працівників, народних  депу- татів, прокурорів  та ін) утримання до Пенсійного  фонду диференці- йоване:

1% — до 150 грн.

2% — 151–250  грн.

3% — 251–350  грн.

4% — 351–500  грн.

5% — більше 501 грн.

До Фонду соціального страхування нарахування на зарплату ста- новить 1,5%. Утримується із зарплати  працівників:

– 0,5%, якщо  заробіток  менше прожиткового мінімуму  для пра- цездатної особи;

– 1% якщо заробіток більше цієї суми.

До Фонду  безробіття  нарахування на зарплату  становить  1,3%, а утримується з доходів працівника 0,5% незалежно від суми зарплати.

До  Фонду   страхування від  нещасного  випадку  нараховується

0,2%, а утримання із зарплати  до цього фонду не здійснюються.

Законодавством встановлені максимальні суми доходів праців- ників, що підлягають соціальному  страхуванню.

Слід мати на увазі, що ставки  нарахування на зарплату  та утри- мань із неї до вказаних фондів можуть змінюватись на основі законо- давчих актів.

Суми відрахувань на соціальне страхування щомісячно включаєть- ся до фактичних видатків бюджетних установ і відносяться на ті самі рахунки, на які віднесено нараховану заробітну плату. Витрати відо- бражаються по коду КЕКВ-1120 «Нарахування на заробітну плату».

Аналітичний облік ведеться на картках аналітичного  обліку за кожним  фондом.  Синтетичний облік ведеться  в меморіальному ор- дері № 5.


 

Бюджетні установи складають та здають звітність цим організаці- ям на загальних підставах.

Кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з фондами соціаль- ного страхування в Таблиці 40.

 

 

Кореспонденції рахунків з обліку внесків до фондів соціального страхування


Таблиця 40

 

 

 

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нарахування на заробітну  плату до Пенсійного фонду, Фонду  соціального  страхування, фонду за- йнятості, Фонду страхування від нещасного випадку

80, 81, 82

651–654

2. Утримано внески із заробітної  плати до вказаних фондів

661

651–653

3. Нараховано допомогу по листку непрацездатності:

 

 

за перші 5 днів (за рахунок установи)

80, 81, 82

661

За інші дні непрацездатності, починаючи  з шостого

(за рахунок фонду соціального страхування)

652

661

4. Перераховані внески до органів соціального  стра- хування

651–654

311, 312,

313, 323,

316, 326