5. Синтетичний  та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Витрати на заробітну плату штатного та нештатного складу відоб- ражаються  по коду КЕКВ 1111 «Заробітна плата».

Для узагальнення інформації  про розрахунки  з працівниками по заробітній  плат призначений пасивний  рахунок 661 «Розрахунки по оплаті платі».


 

По кредиту  цього рахунку  відображаються суми нарахованої  за- робітної  плати,  допомоги  по тимчасовій  непрацездатності за перші

5 днів, премії, матеріальні  допомоги за рахунок  фонду оплати  праці тощо.

По дебету цього рахунку відображаються утримання із зарплати, її виплата, а також сума зарплати, що не отримана в строк і віднесена на рахунок «Депоненти».

До рахунку  661 відкривається ряд субрахунків,  на яких відобра- жаються операції пов’язані з оплатою праці:

663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуван- нями на рахунки з вкладів у банках»;

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуван- нями внесків за договорами добровільного страхування»;

666 «Розрахунки з членами профспілок по безготівкових  перера- хуваннях сум членських профспілкових внесків»;

667 «Розрахунки з працівниками за позиками  банків»;

668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

669 «Інші розрахунки  за виконані  роботи».

На субрахунку  669 обліковуються розрахунки  по сумах отрима- них гонорарів, що виплачуються нештатним  працівникам (компози- торам, артистам, авторам)  за роботи і виступи  по договорах чи разо- вих роботах. По кредиту його відображається нарахування суми, а по дебету — утримання та виплата.

Аналітичний облік  розрахунків по заробітній  платі  ведеться  по кожній  особі. Для  цього в бухгалтерії  при прийманні на роботу  на кожного  працівника відкривається картка-довідка ф. 417 (особовий рахунок). На лицьовій стороні вказуються всі дані про працівника: П.І.Б.,  посада,  професія,  розмір  окладу,  рік  народження, пільги  та інше. Щомісяця в картках  записується сума нарахованої  зарплати, утримань із неї, суми до видачі.

Нарахування зарплати  працівникам здійснюється на основі  на- казів про прийняття на роботу, переміщення,  надання  відпустки, звільнення, табелів обліку відпрацьованого часу та інших первинних документів.

Нарахування зарплати здійснюється один раз на місяць і відобра- жається  в обліку в останній  день місяця.  За першу половину  місяця


 

може видаватись  аванс в розмірі 50% місячної зарплати за вираху- ванням податків, що підлягають утриманню. Виплата авансу здій- снюється по Платіжній відомості ф. № П-53.

Працівники бюджетних установ мають право на щорічну відпуст- ку відповідно  до закону  України  «Про  відпустки».  Відпустка  нада- ється на підставі наказу керівника.

Обчислення середньої зарплати  працівникам для оплати відпус- ток проводиться згідно з Порядком № 100.

Відпускні нараховуються шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед відпусткою 12 календарних місяців або за менший фак- тично відпрацьований час на відповідну  кількість  календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих  днів, установлених законодавством). Одержаний резуль- тат множать на кількість  календарних днів відпустки.

Працівники установи, що застраховані  на випадок тимчасової втрати працездатності в Фонді соціального страхування мають право на грошову компенсацію за дні тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою.

Підставою  для  нарахування допомоги  є лікарняний листок,  що оформлений та виданий:

– лікуючим  лікарем державних  і комунальних закладів  охорони здоров’я;

– лікуючим лікарем стаціонарів  протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики  України;

– лікуючим лікарем туберкульозних санаторіїв;

– фельдшерам у місцевостях,  де відсутній лікар, а також на пла- ваючих суднах.

Наданий  в установу  листок  непрацездатності повинен  бути роз- глянутий комісією  по соціальному  страхуванню  не пізніше  10 днів з дня його надходження.  Рішення комісії оформляється протоколом засідання  про призначення допомоги.

Виплати  за листками  непрацездатності оплачуються за перші 5 днів непрацездатності — за рахунок установи (видатки відносяться за КЕКВ 1111), а за інші дні, починаючи з шостого, — за рахунок фонду соціального страхування (видатки за КЕКВ 1120).

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробіт- на плата береться за останнім місцем роботи і дорівнює шести кален-


 

дарним місяцям, що передує місяцю, в якому настав страховий ви- падок. Якщо застрахована  особа відпрацювала  менше шести місяців, середня  заробітна  плата  розраховується за фактично  відпрацьовані повні календарні місяці, якщо менше одного місяця — за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Середня  зарплата  для розрахунку  допомоги з тимчасової  непра- цездатності  обчислюється виходячи  з нарахованої  зарплати  за вида- ми виплат (основна,  додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати відповідно до інструкції  № 5), з який сплачені страхові вне- ски і які підлягають обкладенню податком з доходів фізичних  осіб.

З розрахункового періоду  виключають  місяці  (з  1 по 1 число), який не був відпрацьований з поважної  причини: хвороба, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до 3 або до

6 років.

Розмір допомоги визначається виходячи з середньоденної зарпла- ти та кількості  робочих днів непрацездатності. Середньоденна зарп- лата визначається діленням  нарахованої  за розрахунковий період зарплати на кількість відпрацьованих в цьому періоді робочих днів.

Якщо  працівник захворів  у перший  день його роботи, то серед- ня зарплата визначається із розрахунку  тарифної ставки (посадового окладу).

Порядок  визначення розміру середньої заробітної плати для роз- рахунку  лікарняних залежить  від конкретних  умов обліку робочого часу. У випадках,  якщо  працівник зайнятих на роботах  (посадах), що не пов’язані з підсумованим обліком робочого часу, то для розра- хунку розміру лікарняних використовують середньоденну  заробітну плату. Її обчислюють діленням  нарахованої  за розрахунковий період заробітної  плати  на кількість  відпрацьованих робочих  днів у розра- хунковому періоді. У зв’язку з цим дні відпустки (як неробочі дні) під час розрахунку  середньої зарплати  не враховують.

Для розрахунку  лікарняних працівнику, якому встановлено під- сумований  облік робочого часу використовують середнього динну оплату праці. Її обчислюють шляхом ділення  нарахованої  заробітної плати за розрахунковий період на кількість  відпрацьованих у цьому періоді годин.

При цьому середньоденна (середньо годинна) заробітна плата не може перевищувати граничного розміру, що його визначають шляхом


 

ділення граничної величини  заробітної плати, з якої сплачують стра- хові внески, встановленої в останньому місяці розрахункового періо- ду, на норму робочого часу цього місяця.

Для працівників, які перед захворюванням мали страховий  стаж менше ніж 6 місяців протягом останніх дванадцяти місяців, лікарняні виплачують виходячи  з фактичного  заробітку, з якого були сплачені страхові внески, але не більше ніж мінімальна  заробітна плата.

Сума  допомоги  залежить  від страхового  стажу і визначається з врахуванням коефіцієнтів:

  до 5 років — 0,6 середньої заробітної плати;

  від 5 до 8 років — 0,8 середньої заробітної плати;

  більше 8 років — 1,0 середньої заробітної плати.

Виплата допомоги по вагітності і пологах виплачується в розмірі

100% середньої заробітної плати за весь період такої відпустки.

Допомога по вагітності та пологах не залежить від страхового ста- жу і складає  100% середньої  зарплати.  Допомога  виплачується піс- ля її призначення в найближчий термін, встановлений для виплати зарплати. Розмір визначається в повному обсязі, тобто, за всі дні від- пуски і виплачується в повному обсязі.

Відповідно  до закону «Про податок з доходів фізичних  осіб» ви- плати по вагітності та пологах не включаються  в обсяг оподатковува- ного доходу, а тому податком на доходи з фізичних  осіб не оподатко- вуються.

Оскільки допомога  по вагітності  та пологах  не включається до фонду  оплати  праці, то страхові  внески  в фонд соціального  страху- вання та Пенсійний фонд на цю суму не нараховуються і з зарплати не утримуються.

Такі  виплати,  як  допомога  по лікарняних листках  мають  певні особливості  для нарахування та утримання з них внесків на соціаль- не страхування.

Сума  оплати  лікарняного листка  є об’єктом для  нарахування й утримання пенсійних внесків (утримання та нарахування) на підста- ві закону  «Про  загальнообов’язкове пенсійне  страхування» № 1058 від 09.07.2003р.

На нараховані  допомоги по лікарняних листках  внески до ФСС не нараховуються та не утримуються,  оскільки  лікарняні листки  не включаються  до фонду оплати праці.


 

Податок з доходів фізичних  осіб утримується з цих сум (крім до- помоги по вагітності та пологах) на загальних підставах.

Із зарплати  працівників здійснюють такі утримання:

1. Обов’язкові, тобто, такі, що утримуються без згоди працівника:

– податок з доходів фізичних  осіб;

– збір до Пенсійного  фонду;

– збір до фонду соціального страхування;

– збір до фонду зайнятості;

– по виконавчих  документах суду;

– за рішенням  адміністрації  (накази про утримання за різні по- рушення чи ін.).

2. Необов’язкові, тобто, такі, що утримуються тільки  за згодою працівника (його заяви):

– профспілкові внески;

– за товари одержані в кредит;

– за отриманими позиками;

– за комунальні  послуги;

– на вкладні рахунки тощо.

Податок з доходів фізичних  осіб утримується за ставкою 15%. При  низькій  зарплаті  працівник має  право  на податкову  соці-

альну  пільгу.  Низькою вважається доход, що не перевищує  розмір прожиткового мінімум  для працездатної  особи помноженого  на 1,4 та округленого до 10. Розмір податкової соціальної пільги встанов- люється  в розмірі 50% мінімальної  зарплати.  Для окремих категорій працівників вона підвищується в 1,5 або в 2 рази.

Податкова соціальна пільга надається тільки по одному місцю роботи  за вибором  працівника. Для  її отримання необхідно  надати по місцю роботи заяву встановленого державною податковою адміні- страцією зразка та документи, що встановлюють право на отримання підвищеної соціальної пільги.

Податок  з доходів утримується з суми доходів, що зменшена  на суму внесків  до пенсійного  фонду, фондів  соціального  страхування на випадок тимчасової  втрати працездатності, фонду безробіття,  по- даткової соціальної пільги, якщо працівник має на неї право.

Нарахування зарплати  за місяць по кожній особі та утримання з заробітної плати узагальнюється в розрахунково-платіжній відомос- ті, в якій вказуються  табельні  номери, прізвища,  ім’я та по-батькові


 

працівників, сума нарахованої  зарплати,  утримань  та сума до видачі. За цим документом видається  зарплата за другу половину місяця.

На основі розрахунково-платіжної відомості складається меморі- альний ордер № 5. В установах, де складається декілька розрахунко- во-платіжних відомостей, крім того і на їх підставі складається «Зве- дення  розрахункових відомостей  із заробітної  плати  та стипендій», яка одночасно є меморіальним ордером № 5.

Записи  в ньому систематизуються за кодами функціональної чи програмної класифікації установи, а по спеціальних коштах — ще і за видами спеціальних коштів.

До меморіального ордера № 5 прикладаються всі документи, що є підставою для нарахування зарплати: табелі, витяги з наказів та ін.

Підсумок меморіального ордера № 5 заноситься в Головну книгу. Ця ділянка  обліку є дуже громіздкою,  а тому часто вона є авто- матизованою.  В таких випадках меморіальний ордер № 5 отримують в  автоматичному режимі,  а  кожному  працівнику роздруковується

«Розрахунковий листок»,  що містить  інформацію  про суми нарахо- ваної оплати праці та утримань з неї.

Таблиця 37

Кореспонденції рахунків по розрахунках з оплати праці

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

1. Нарахована заробітна  плата, доплати,  премії, від- пускні за рахунок загального фонду

801, 802

661

2. Нарахована зарплата,  премії, доплати  за рахунок спеціального  фонду

811–813

661

3. Нараховано по лікарняному листку за перші 5 днів непрацездатності

801, 802,

811–813

661

4. Нарахована суму гонорару

801, 802,

811

669

5. Нараховано допомогу за рахунок фонду соціально- го страхування (починаючи з 6 дня хвороби)

652

661

6. Утримання із нарахованої зарплати:

 

 

Податок з доходів фізичних  осіб

661

641

збір до пенсійного фонду

661

651


 

Продовження табл. 37

 

збір до фонду соціального страхування

661

652

збір до фонду зайнятості

661

653

утримані профспілкові внески

661

666

Утримано за виконавчими документами

661

668

утримано за договорами добровільного страхування

661

665

7. Виплачена  зарплата з каси

661

301

Перерахована на картрахунки працівників

661

321, 311,

323, 313

 

Для обліку депонованої зарплати призначений рахунок 671 «Роз- рахунки з депонентами».  Ці суми оформляються на підставі платіж- ної відомості, до якої касир оформляє Реєстр депонованих сум. Суми депонованої  зарплати  здаються  на реєстраційні рахунки  в Держказ- начействі, з яких перераховуються на депозитні  та обліковуються до моменту їх отримання.  Депонована зарплата виплачується працівни- ку на його вимогу.

Листом  Держказначейства № 11338 від 23.12.2005 року встанов- лено, що депонована зарплата  та стипендія  перераховується на окре- мий рахунок  відкритий  в органах  держказначейства для обліку  де- понентських сум. При необхідності їх виплатити, вони отримуються в касу для  виплати.  Не  затребувані  суми обліковується на цих ра- хунках  установою  три  роки.  Після  цього терміну  перераховуються до бюджету. Депонентська заборгованість,  по якій пройшло  3 роки і вона не затребувана вважається простроченою. Прострочена заборго- ваність перераховуються в доход бюджету.

Аналітичний облік депонентів ведеться по кожній особі в «Книзі аналітичного  обліку депонованої зарплати»  (ф. № 441).

Таблиця 38

Кореспонденції рахунків по розрахунках зі стипендіатами

 

 

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Депонована зарплата, стипендія

661, 662

671

Внесено на рахунок в держказначействі

321, 323

301


 

Продовження табл. 38

 

Перераховано на депозитний  рахунок

328

321, 323

Отримано в касу

301

328

Виплачені депоненти

671

301

Списана прострочена  депонентська  заборгованість

671

642

Перераховано до бюджету

642

328

 

Якщо  установа  має працівників, що відносяться до постражда- лих від Чорнобильської катастрофи відповідно  до закону  № 796, то на підставі їх заяв та посвідчень про статус «чорнобильця», їм на- раховуються  і виплачуються компенсації  за рахунок  асигнувань  на проведення  заходів щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Головними розпорядниками цих асигнувань є Міністерство надзвичайних ситуацій та Міністерство праці.

Для  отримання  компенсації   таким  працівникам  установа   по- винна  бути зареєстрована уповноваженим органом  — Управлінням праці  та соціального  захисту  населення районних,  міських  держад- міністрацій,  — а тому за два місяці до початку  кожного бюджетного року подає:

1) відомості про установу з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями одержувачів  компенсацій і допомоги окре- мих видів, складені за встановленою Мінпраці  формою;

2) списки  осіб із вказівкою  П.І.Б.,  категорії,  серії та номера  по- свідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера;

3) графік відпусток таких осіб і розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний  бюджетний рік.

При зміні інформації  в цих списках, установа повинна повідоми- ти про них відповідних розпорядників грошових коштів протягом 20 днів.

Для отримання компенсації  і допомоги установа щомісяця  подає до Управління праці та соціального  захисту  (уповноваженого орга- ну) наступні документи:

– розрахунки  витрат на ці виплати за встановленою формою;

– реєстр одержувачів  цих коштів, де вказується П.І.Б., сума ком- пенсації чи допомоги та інша інформація.


 

Таблиця 39

Кореспонденції рахунків з обліку компенсацій

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нараховано допомоги та компенсації, пов’язані з підвищеною  оплатою  праці,  додатковою  відпуст- кою для осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи

674

661

Надійшли  кошти  на  реєстраційний  рахунок   328

«Інші кошти»

328

674

Отримано в касу готівку

301

328

Виплачено  допомоги

661

301