2. Класифікація працівників

Працівники бюджетних установ відносяться до невиробничої сфери.

Класифікація працівників в бюджетних  установах  використову- ється при складанні  штатного розпису, складання статистичної звіт- ності та для внутрішніх  управлінських потреб. Тому класифікація працівників побудована  за ознакою  виконуваних функцій  чи сфери застосування праці.

За сферою застосування праці персонал поділяють  на групи:

– керівні працівники: керівник  установи, його заступники, голо- вний бухгалтер тощо;

– науковці  —  працівники  науково-дослідних установ:  головні, провідні, молодші наукові співробітники)

– науково-педагогічні (викладацький склад  вищих  навчальних закладів III — IV рівнів акредитації,)

– педагогічні (вчителі, вихователі, методисти шкіл, училищ)

– професіонали та фахівці (лікарі,  рентгенологи,  працівники що працюють з різною апаратурою, бухгалтери, економісти тощо)

– технічні працівники (прибиральниці, сторожі, робітники).

За  ознакою  виконуваних функцій  персонал  бюджетний  установ поділяється на:

– основні працівники — це працівники, на яких покладено  вико- нання головних функцій, закріплених за відповідною установою


 

(лікарі  в лікарняних закладах,  наукові  працівники в наукових установах, педагогічний  персонал  у школах, професорсько-ви- кладацький склад в вищий навчальних  закладах, тощо);

– допоміжно-технічний персонал, завдання  якого — обслугову- вати основних  працівників (середній  медичний  персонал,  на- вчально-допоміжний та інші);

– адміністративно-господарський персонал, до якого відносять- ся керівний  склад, бухгалтерія,  планово-фінансовий відділ, ін- женерно-технічний персонал тощо;

– молодший обслуговуючий персонал включає чергових, приби- ральниць, санітарок, сторожів тощо.

В залежності  від включення їх до штатного розпису розрізняють штатних  та нештатних  працівників. Штатні  працівники це такі, які включені  до штатного  розпису  установи.  Нештатні  працівники  до нього не включені.