ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА ЗІ СТИПЕНДІАТАМИ

1. Економічна  сутність  заробітної  плати  в  бюджетних установах та завдання обліку.

2. Класифікація  працівників.

3. Облік чисельності працівників та використання  робочо- го часу.

4. Форми оплати праці в бюджетних установах.

5. Синтетичний  і аналітичний  облік розрахунків  з оплати праці.

6. Облік розрахунків зі страхування.

7. Облік розрахунків зі стипендіатами.

Використані джерела

1. Закон  України  «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР.

2. Постанова КМУ від 12.07.2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

3. Постанова  КМУ  від  30.08.2002  р. № 1298  «Про  оплату  праці  пра- цівників  на основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і коефіцієнтів з опла- ти праці працівників установ, закладів  та організацій  окремих галузей бюджетної сфери».

4. Закон  України  від 28.02.91 р. № 796 «Про статус і соціальний  захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Закон  України  «Про відпустки»  15.11.96. № 504/96-ВР.

6. Порядок  обчислення  середньої  заробітної  плати  для розрахунку  ви- плат  на  загальнообов’язкове державне  соціальне  страхування. Постанова КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

7. Наказ Мінстатистики № 489 від 5 грудня 2008 року. «Про затверджен- ня типових форм первинної облікової документації  зі статистики праці».

8. Наказ  Мінстатистики України  № 253 від 09.10.1995 р. «Про затверд- ження типових форм первинного обліку».

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку тимчасовою  втратою працездатності і витратами,  обумовленими народжен- ням та похованням.  Закон  України  від 18.01.2001 р. № 2240-111.

10.  Інструкція зі  статистики  заробітної   плати.  Затверджена  наказом

Держкомстат України  № 5 від 13.01.2004 р.