8. Інвентаризація розрахунків

Установи зобов’язані обов’язково проводити інвентаризацію роз- рахунків у такі терміни:

1) розрахунки  по платежах  до бюджету  —  не менше  1 разу  на квартал;

2) розрахунки  установи з вищою організацією  — не менше 1 разу на квартал;

3) розрахунки  з дебіторами та кредиторами — не менше 2 рази на рік;

4) розрахунки  в порядку  планових  платежів  —  та з депонента- ми — не менше 1 разу на місяць.

При інвентаризації розрахунків установи складають Акти звірки розрахунків з кожною  організацією  — дебітором  чи кредитором.  В Актах звірки розрахунків зазначається сума заборгованості на перше число звітного періоду, що обліковується в бюджетній установі. Акт направляється поштою чи передається безпосередньо  працівником установи  (як  правило,  працівником бухгалтерії) для підтвердження даної заборгованості.  При цьому в Акті сума заборгованості підтвер- джується  підписами  керівника  та головного  бухгалтера  та скріпля- ється  гербовою печаткою  як установою  так і іншою організацією,  з якою проводиться звірка розрахунків. Ці акти дають можливість  під- твердити суми заборгованості в обліку бюджетних установ.


 

Інвентаризаційна комісія звіряє дані обліку про дебіторську  та кредиторську заборгованість з отриманими підтвердженнями. На бухгалтерських рахунках повинні залишатись тільки узгоджені суми. Якщо до кінця  звітного періоду розходження,  що виникли  не урегу- льовані, то їх залишають на балансі за даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризаційна комісія шляхом  документальної перевірки  по- винна встановити:

– правильність розрахунків з банками,  податковими органами, вищими установами, іншими структурними підрозділами;

– заборгованість підзвітних  сум,

– обґрунтованість заборгованості по  нестачам  і  крадіжкам   та стягнення  такої заборгованості;

– правильність і обґрунтованість сум дебіторської  та кредитор- ської заборгованості,  включаючи  ті суми термін позовної  дав- ності по яких минув;

– реальність  заборгованості з працівниками по зарплаті;

– чи були  прийняті міри  по стягненню  дебіторської  заборгова- ності у встановлені терміни.

Результати інвентаризації розрахунків оформляється Актом роз- рахунків  з дебіторами  та кредиторами (за встановленою формою),  в якому відображається:

– найменування перевірених суб’єктів;

– суми виявленої  неузгодженої  дебіторської та кредиторської за- боргованості;

– суми заборгованості по якій минув термін позовної давності. До Акта додається  Довідка  (встановленої форми) в якій  вказу-

ється назва і адреса дебіторів та кредиторів,  сума заборгованості,  за що виникла, з якого часу і на основі яких документів. В ній в окремій графі по тих сумах по яких минув термін позовної давності вказують особи винні в пропуску цих термінів.