7. Облік довгострокових зобов’язань

До  довгострокових  зобов’язань   бюджетних   установ  відносять такі, які не виникають  у процесі звичайної діяльності  , не є характер- ними для установи  і погашення  яких  відбудеться  після  завершення поточного бюджетного року.


 

До довгострокових зобов’язань  належать  зобов’язання  по отри- маних  довгострокових позиках,  виданих  довгострокових векселях, інші фінансові довгострокові  зобов’язання.

Облік довгострокових зобов’язань ведеться на рахунках 5 класу. Для обліку довгострокових позик призначений рахунок 50 «Дов-

гострокові позики». До нього відкриваються субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків»

502 «Відстрочені  довгострокові  кредити банків»

503 «Інші довгострокові  позики».

На  субрахунку  501 обліковують  суми довгострокових кредитів, одержані в установах  банків у національній та іноземній  валюті від- повідно до чинного  законодавства, термін сплати  по яких  настане в наступні бюджетні роки.

Порядок  отримання кредиту, терміни подання  документів, пога- шення  кредиту  регулюється кредитною  угодою з банком  та норма- тивним документом  органів виконавчої  влади чи місцевого самовря- дування.

На субрахунку  502 обліковуються суми відстрочених  довгостро- кових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку  503 обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою відповідно до чинного законодавства.

На цьому субрахунку  також обліковуються позики,  надані бюд- жетом вищого рівня бюджетам нижчого рівня на поворотній  основі. Наприклад, надання сільським, селищним, міським радам позик з ра- йонного чи обласного бюджетів.

Аналітичний облік ведеться за кожною позикою в меморіальному ордері №16 в довільній формі.

 

 

Типові кореспонденції


Таблиця 35

 

 

 

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Отримано довгостроковий кредит в установі банку

319

501

Відстрочення терміну  погашення  довгострокового кредиту

501

502

Перераховано  з  поточного  рахунку   в  погашення кредиту

501, 502

319


 

Продовження табл. 35

 

Отримання короткострокового кредиту  в установі банку

319

601

Відстрочення терміну погашення короткостроково- го кредиту

601

602

Відображено  поточні  зобов’язання  з довгостроко- вого кредиту

501

611

Погашення  короткострокового кредиту

601

319

Погашення  довгострокового  кредиту

611

319

 

Нарахування відсотків здійснюється за рахунок джерела пога- шення кредиту (80, 81).