ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

1. Характеристика бюджетних установ.

2. Організація   та  методологія  бухгалтерського  обліку  в бюджетних установах.

3. Особливості  фінансово-господарської   діяльності  бюд- жетних установ.

4. План рахунків бухгалтерського обліку. Його характерис- тика.

5. Форми  бухгалтерського обліку. Побудова регістрів син- тетичного і аналітичного обліку.

6. Інвентаризація в бюджетних установах.

Використані джерела

1. Бюджетний кодекс України  від 21.06.2001 р. № 2542-III.

2. Бюджетний кодекс від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

3. Закон  України  «Про  бухгалтерський облік  та фінансову  звітність  в

Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999.

4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків. Наказ ДКУ № 114 від 10.12.1999 (зі змінами).

5. Інструкція про форми  меморіальних  ордерів  бюджетних  установ  та порядок  їх застосування. Наказ  Держказначейства України  від 27.07.2000 року № 68.

6. Порядок  складання карток і книг аналітичного  обліку бюджетних установ. Наказ ДКУ № 100 від 6.10.200 року

7. Зміни та доповнення до Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Наказ ДКУ № 98 від 27.05.2005 р.

8. Інструкція про кореспонденцію субрахунків  бухгалтерського обліку для  відображення основних  господарських операцій  бюджетних  установ. Наказ ДКУ № 61 від 10.07.2000 р. (в редакції Наказу ДКУ від 14.02.2005 року

№ 28).

9. Інструкція по інвентаризації матеріальних цінностей,  розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ. Наказ ГУДК № 90 від 30.10.98 (із змінами та доповненнями).

10. Про порядок  проведення  інвентаризації майна бюджетними  устано- вами у 2004 році. Лист ДКУ від 25.11.2004 року. № 07/04/2378-10386.