2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету

В процесі виконання кошторисів  бюджетні установи виступають платниками податків та зборів, відповідно до законодавства.

Бюджетні  установи нараховують та сплачують до бюджету за- гальнодержавні збори, податки  і обов’язкові  платежі, але при цьому вони користуються пільгами, передбаченими відповідними законами.

Для розрахунків за податками  і платежами  призначений рахунок

64 «Розрахунки з податків та платежів», який має два субрахунки:

641 «Розрахунки за платежами  і податками  в бюджет».

642 «Інші розрахунки  з бюджетом».

По кредиту  їх відображається суми фактично  утриманих  та на- рахованих податків і платежів до бюджету, а по дебету — їх перераху- вання до бюджету.

Аналітичний облік податків і платежів ведеться за кожним видом податків в картках ф. 292 а.


 

Зокрема бюджетні установи сплачують такі податки і платежі:

– податок на додану вартість

– податок на землю

– податок з власників  транспортних засобів

– податок з доходів фізичних  осіб

– інші податки і платежі відповідно до законодавства.

Податок на прибуток

Законом «Про  оподаткування прибутку  підприємств», передба- чено особливий  порядок  оподаткування неприбуткових організацій. Так, якщо статутні документи установи відповідають вимогам непри- буткових  організацій,  і вони внесені до реєстру неприбуткових орга- нізацій, то вони мають ряд пільг з податку на прибуток і оподаткову- ються за статтею 7.11.

За  операціями  по загальному  фонду, тобто, фінансування з бю- джету, не виникає  ні валових  доходів ні валових  витрат. Тому в цій частині операцій податок на прибуток не виникає.

1. В частині спеціального фонду доходи оподатковуються за стат- тею 7.11 в такому порядку.

1.1. Звільняються від оподаткування доходи:

– безоплатно  отримані  кошти та майно у вигляді  безповоротної фінансової  допомоги, чи добровільних  пожертвувань,

– пасивні доходи (доходи отримані у вигляді процентів, дивіден- дів, страхових виплат та відшкодувань, роялті);

– кошти та майно, отримані  як компенсація вартості державних послуг;

– дотації або субсидії, отримані  з державного  або місцевого бю- джетів, державних  цільових  фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних  договорів, згода на обов’язковість  яких на- дана Верховною Радою України,  крім дотацій на регулювання цін на платні  послуги, які надаються  такими  неприбутковими організаціями або через них їх отримувачам  згідно із законо- давством, з метою зниження рівня таких цін.

1.2. Для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також створених ними установ, а також заклади і установи освіти,


 

охорони здоров’я, архівні  установи надані  такі пільги:  не оподат- ковуються перевищення доходів  над витратами по наданих  послу- гах, що надаються цими установами і входять до Переліку платних послуг,  затверджених КМУ. Суми перевищення зараховуються до кошторису наступного року і витрачається на фінансування запла- нованих  заходів по спеціальному чи по загальному фонду.

Доходи, отримані  з інших джерел підлягають  оподаткуванню на загальних  підставах. При цьому оподатковуваний прибуток  визна- чається як різниця  між отриманими доходами та понесеними  витра- тами для отримання таких доходів, але не вище суми таких доходів. При підрахунку  суми перевищення валових доходів над валовими витратами сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Виходячи  з різних підходів до визначення податку на прибуток, бюджетні установи  зобов’язані вести облік валових  доходів та вало- вих витрат окремо по операціях, що оподатковуються та не оподатко- вуються податком на прибуток.

Бюджетні установи, що отримують доходи, які підлягають опо- даткуванню цим прибутком зобов’язані надати в податкові органи Декларацію по податку  на прибуток  на протязі  40 днів після  закін- чення звітного періоду (кварталу, року).

Кореспонденція рахунків  складається наступна:  нараховано  по- даток на прибуток  Дт 811 Кт 641, оплачено  податок: Дт 641 Кт 323,

324.

Податок на додану вартість

Відповідно до Закону  про ПДВ, у випадках, якщо вартість надан- ня послуг, продажу продукції за останні 12 календарних місяців пере- вищує 300 000 грн, то установа повинна зареєструватись як платник ПДВ в податковій  інспекції. Причому  в даний обсяг повинні  вклю- чатись як оподатковувані операції так і звільнені від оподаткування.

Бюджетні   установи   оподатковуються  ПДВ   згідно  з  Законом

«Про  податок  на додану вартість»  відповідно  до якого  вони  мають ряд пільг.

Так, в операціях  по загальному  фонду не виникає  ні податково- го кредиту  ні податкових  зобов’язань  з ПДВ. Відповідно  до діючих інструкцій  Держказначейства, сума ПДВ сплачена (нарахована) при придбанні   матеріалів,   необоротних   активів,  послуг  на  утримання


 

установи, відноситься на видатки установи за тим кодом ЕКВ по яко- му було здійснено основний  платіж. Наприклад, при придбані учбо- вих матеріалів  вартість  матеріалів  та сплаченого  ПДВ за видатками включається за кодом 1131, транспортні послуги включно з ПДВ — за кодом 1134.

В частині власних коштів установи  є платниками податку на до- дану вартість з врахуванням наданих пільг.

Так, від оподаткування ПДВ звільняються операції неприбутко- вих установ соціальної сфери по наданню платних послуг, якщо ці послуги включені до Переліку платних послуг, що не оподатковують- ся ПДВ. Такі Переліки  затверджуються Кабінетом  Міністрів  Украї- ни за поданням  відповідних  міністерств  і відомств. Так, наприклад, Постановою  КМУ  від 08.06.05. № 435 затверджено «Перелік  послуг по вихованню та навчанню, що звільнені від оподаткування ПДВ».

Також відповідно до Закону  про «Податок на додану вартість» звільнено  від  оподаткування цим  податком  послуги  з розміщення учнів або студентів  в інтернатах  та гуртожитках (п. 5.1.3) та перед- бачені інші пільги.

Установи, що здійснюють операції з продажу товарів чи надання послуг,  що звільнені  від оподаткування, не відображають  податко- вого зобов’язання  та не мають права  на включення до податкового кредиту  сум ПДВ сплачених  (нарахованих) у зв’язку з придбанням товарів, послуг при здійсненні видатків за рахунок цих доходів. Суму сплаченого  (нарахованого) ПДВ при придбанні  матеріальних цін- ностей чи послуг, що будуть використані для надання  таких неопо- датковуваних послуг відносять  на витрати по спеціальних коштах за кодом, по якому був здійснений  основний платіж.

Якщо  установа  здійснює  операції,  що  оподатковуються ПДВ, вона має право на відображення податкового кредиту (при наявності податкової  накладної) та відображає  податкове  зобов’язання  з ПДВ тільки за цими операціями.

Податкове  зобов’язання  визначається у відсотках (встановлених законодавчо) від ціни продажу і включається до продажної  вартості послуг, продукції, робіт.

До податкового  кредиту  включаються  всі суми сплаченого  ПДВ, пов’язані з придбанням матеріалів, послуг, необоротних активів, які в подальшому будуть використовуватись в оподатковуваних операціях.


 

Датою  виникнення податкових  зобов’язань  у разі  поставки  то- варів (робіт, послуг)  з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких  коштів  на поточний  рахунок  платника  податку або  дата  отримання відповідної  компенсації  у будь-якому  іншому виді, включаючи зменшення  заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед таким бюджетом.

Установа повинна вести податковий облік операцій, що оподат- ковуються  та не оподатковуються ПДВ. Для цього ведуть Реєстр отриманих і виданих  податкових накладних щодо операцій, які під- лягають оподаткуванню та звільнених  від оподаткування.

Установи  повинні  виписувати податкові  накладні  на вимогу по- купця при продажу товарів (робіт, послуг).

Бюджетні  установи, що є платниками ПДВ у встановлені терміни подають до податкових  інспекцій  Податкові  декларації  встановленої форми.

Таблиця 24

Кореспонденції по відображенню податку на додану  вартість

 

 

Зміст

 

Сума

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані запаси, МШП, необоротні активи за рахунок коштів загаль- ного фонду:

На вартість  запасів,  МШП,  необоротних активів, (без ПДВ)

1000

20, 23, 22,

10–12

364, 675,

361, 362

На суму ПДВ

200

801, 802

364, 675,

361, 362

Списується вартість отриманих послуг на вартість таких послуг включаючи ПДВ

1200

801, 802

364, 675,

361, 362

Оприбутковано за рахунок  спеціальних коштів запаси, МШП,  необоротні активи:

на вартість цих матеріалів,  МШП,  нео- боротних активів (без суми ПДВ)

1000

20, 22, 23,

10–12

364, 675

361, 362

На суму ПДВ:

 

 

 

– якщо  установа   є  платником  ПДВ  і сума податку включена до податково- го кредиту

200

641

364, 675,

361, 362


 

Продовження табл. 24

 

– якщо установа не є платником податку

200

811–813

364, 675,

361, 362

Отримано послуги за кошти спеціального фонду:

 

 

 

На   вартість    послуг   включаючи    суму

ПДВ, якщо установа не є платником ПДВ

1200

811–813

364, 675,

361, 362

На вартість  послуг без ПДВ, якщо  уста- нова має право на податковий  кредит

1000

811–813

364, 675,

361, 362

На суму ПДВ

200

641

364, 675,

361, 362

Відображення податкового зобов’язання:

Відображено  доход  по  реалізованих по- слугах, що оподатковуються ПДВ

1800

364

711

Відображена сума ПДВ (за умови надход- ження коштів)

300

811

641

Реалізована продукція підсобних  госпо- дарств: списана її собівартість

850

722

251

Відображено  доход, включаючи ПДВ

1200

364

722

Відображено  ПДВ

200

722

641

Надійшли кошти

1200

323, 313

364

 

Облік податку на землю

Справляння плати  за землю здійснюється у відповідності  із За- коном «Про плату за землю» від 03.07.1992 № 2535–ХІІ.

Платниками податку є власники земельних ділянок і землекорис- тувачі за винятком орендарів.

Плата за землю здійснюється у вигляді земельного податку і вста- новлюється  в розмірі залежно  від грошової оцінки земель, наданої в оренду площі та ставки податку.

Цим  законом  бюджетні  установи  звільнені  від його сплати,  але якщо  вони здають в оренду окремі будівлі чи їх частини,  або мають земельні  ділянки  що зайняті  госпрозрахунковими підрозділами,  то вони втрачають цю пільгу і сплачують податок на загальних підставах.

Підставою обчислення  податку є дані земельного кадастру. По- даток  нараховується на площу  земельних  ділянок  станом  на 1 січ- ня, самостійно  і оформляється декларацією  встановленої форми  та


 

подається  в податкову інспекцію за місцезнаходженням земельної ділянки  до 1 лютого. До декларації  додаються  дані про земельну  ді- лянку. Податок сплачується до бюджету сільської ради. Сплачується рівними частинами щомісяця  в термін протягом 30 календарних днів наступного місяця.

На суму нарахованого до сплати податку на землю роблять запис: Дт 811 Кт 641. При здійсненні  оплати: Дт 641 Кт 323.

Податок з власників транспортних засобів

Сплачується у  відповідності   до  закону  «Про  податок  з  влас- ників  транспортних засобів  та інших  самохідних  машин  і механіз- мів» № 1963 від 11.12.91 р. редакції  Закону  України  від 18.02.97 р.

№75/97-ВР.

Оподаткуванню підлягають  транспортні засоби, призначені  для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального  користування. Перелік  об’єктів оподаткування приведений у Законі  1963. До нього належать  транспортні засоби та інші самохідні машини  і механізми під відповідним кодом Української класифікації товарів зовнішньое- кономічної діяльності (УКЗЕД). Перелік включає:

– трактори  (крім гусеничних) –код 8701;

– автомобілі, призначені  для перевезення не менш 10 осіб, вклю- чаючи водія, — код 8702;

– сідельні тягачі — код 8703;

– автомобілі легкові — код 8703;

– автомобілі вантажні — код 8704;

– автомобілі спеціального  призначення, крім тих, що використо- вуються  для перевезення пасажирів  і вантажів,  — код — 8705 (крім автомобілів  спеціального  призначення, швидкої допомо- ги та пожежних);

– мотоцикли та велосипеди з встановленим двигуном — код 8711, крім тих, що мають об’єм циліндр — до 50 куб. см. — код 8711 10. Звільнено від сплати цього податку лише навчальні  заклади,  які повністю  фінансуються з  бюджету,  за  умови  використання  тран- спортних   засобів  з  метою  вивчення   матеріальної   частини  (тобто, отримання практичних навичок  управління транспортними засоба-

ми: макети та учбові автомашини).

По всіх інших установах та транспортних засобах податок об- числюється  на загальних підставах: по тих транспортних засобах, що


 

були  на балансі  установи  на 1 січня, виходячи  з об’єму двигуна  та ставки податку за кодом транспортного засобу. Установи  складають

«Розрахунок податку з власників  транспортних засобів»  встановле- ної форми подається до податкової інспекції до 1 березня наступного року. Сплачується щоквартально до 15 числа наступного  місяця рів- ними частинами.

Витрати пов’язані зі сплатою податку відносяться до коду еконо- мічної класифікації 1135 «Інші видатки»

Кореспонденції рахунків:

 

Нараховано податок з власників  транспорт- них засобів

Дт 801, 802,

811

Кт 641

Сплачено податок

Дт 641

Кт 311, 313,

323, 321

 

Збір за забруднення навколишнього середовища

Бюджетні  установи  сплачують  збір за викиди  в атмосферне по- вітря  забруднювальних речовин  стаціонарними і пересувними дже- релами забруднення. Порядок  розрахунку  та сплати цих платежів визначається «Інструкцією про порядок  обчислення  та сплати збору за забруднення навколишнього середовища»  затверджений спільним наказом  Мінекобезпеки України  та ДПА від 19.07.99 р. № 162/379. А також Законом України  від 16.02.92 р. № 2707-ХII  «Про охорону атмосферного  повітря».

Суму  збору платники обчислюють  самостійно  виходячи  з кіль- кості фактично  використаного пального  і його виду на основі  нор- мативів  збору  і коригуючих  коефіцієнтів, що враховують  кількість жителів та народногосподарське значення  населеного пункту. Розра- хунок роблять щоквартально і надають у податкову інспекцію на про- тязі 40 днів по закінченні  кварталу  та сплачують  на протязі  10 днів після цього терміну.

Витрати по цьому податку списують по коду 1135 КЕКВ «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів»

Кореспонденції рахунків за цими операціями:

 

Нараховано збір за забруднення

Дт 801, 802,

811–813

Кт 641

Оплачено

Дт 641

Кт 311, 323


 

Збір за спеціальне використання водних ресурсів

За  воду, що використовується для задоволення виключно  влас- них питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємства,  установ і ор- ганізацій незалежно від форм власності , збір за використання водних ресурсів не стягується.

Якщо бюджетні установи  використовують водні ресурси на інші цілі, то спеціальне  використання водних ресурсів сплачується на за- гальних підставах.

Податок з доходів фізичних осіб

Визначається згідно з Законом України  «Про податок з доходів фізичних  осіб» № 889-IV від 22.05.03 р. та утримується з доходів працівників установи  на  загальних  підставах.  Бюджетна установа є податковим агентом  і на неї покладені  обов’язки  утримувати  цей податок з нарахованої заробітної плати, премій, стипендій тощо її працівників та перераховувати до бюджету. Складаються наступні кореспонденції рахунків:

 

Утримано податок

Дебет 661

Кредитт 641

 

Сплачено

 

Дебет 641

Кредит  321, 311, 323,

313, 324, 314, 316, 326

 

Бюджетні  установи  сплачують  і інші податки, якщо в них є база оподаткування та не встановлені пільги.