1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків

Бюджетні  установи  в процесі виконання бюджету ведуть розра- хунки  з різними  організаціями, від яких  отримують  послуги  (в т.ч. комунальні), продукти  харчування, медикаменти,  основні  засоби та


 

інші матеріальні  цінності, що необхідні для функціонування устано- ви. Всі ці операції обліковуються як розрахунки з різними дебіторами та кредиторами.

Кредиторська заборгованість — це зобов’язання  установи перед іншими юридичними та фізичними особами щодо сплати їм заборго- ваності за вже отримані матеріальні  цінності, роботи чи послуги.

Дебіторська заборгованість — це фінансовий актив установи, що виникає  унаслідок  договірних відносин між двома юридичними осо- бами, серед яких одна, що є власником  активу, після настання  відпо- відних умов угоди має право на отримання платежів,  товарів,  робіт чи послуг.

Попередня оплата — оплата товарів (робіт чи послуг) готових до відвантаження (надання) установі  після  отримання платежу  відпо- відно до чинного законодавства.

В бюджетних  установах  використовується безготівкові  та готів- кові форми розрахунків.

Готівкові  розрахунки застосовуються для розрахунків з праців- никами, студентами, учнями по оплаті праці, допомоги, стипендіях, підзвітних  сумах, по відшкодуванню завданих  збитків  та за іншими операціями з працівниками установи. Готівкові розрахунки з різними організаціями за матеріали,  роботи, послуги  здійснюються  в межах встановлених сум, відповідно до Положення № 637.

Безготівкові розрахунки є переважним видом розрахунків і пе- редбачають перерахування коштів з рахунку установи на рахунок одержувача.

Безготівкові розрахунки  при казначейському обслуговуванні здійснюються  через органи держказначейства, який і виконує  функ- ції обслуговуючого  банку.

Усі господарські  відносини  установи  з постачальниками товарів (робіт  та послуг)  оформляється договорами,  форми  і порядок  укла- дення яких регулюється Цивільним кодексом. Договори  можуть укладатися установами (крім довгострокових) виключно в межах бю- джетних асигнувань, установлених кошторисами. Витрати за догово- рами, укладеними без відповідних бюджетних асигнувань  або з пере- вищенням повноважень не вважаються бюджетними  зобов’язаннями і не підлягають оплаті.

Так  як попередня  оплата  в розрахунках з постачальниками об- межена і дозволяється законодавством в окремих  випадках,  то біль-


 

шість розрахунків бюджетні установи  здійснюють на умовах оплати після отримання товарів, робіт, послуг.

Основними завданнями обліку розрахунків є:

– реєстрація в органах держказначейства всіх зобов’язань (мину- лого і поточних бюджетних періодів)  розпорядниками коштів;

– суворе дотримання строків погашення всіх видів заборгованості,

– зниження рівня   заборгованості  бюджетних   зобов’язань   ми- нулих періодів і недопущення її виникнення її виникнення за зобов’язаннями поточного року;

– своєчасне внесення змін до зареєстрованих в органах Держказ- начейства зобов’язань у зв’язку зі зміною умов договору (скла- дання додаткових угод, розірвання договору тощо);

– дотримання законності  розрахунків;

– контроль  за правильним і своєчасним  оприбуткуванням опла- чених матеріальних цінностей;

– забезпечення правильності ведення   бухгалтерського  обліку розрахункових операцій та відображення цих показників у звітності.