7. Облік інших коштів

До інших коштів бюджетних установ відносять оборотні активи установи  у формі  еквівалентів грошових  коштів,  тобто, коштів,  що містяться  в акредитивах,  у чекових книжках, в оплачених  талонах на бензин, харчування, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, оплаче- ні проїзні документи, а також кошти в дорозі.

Кошти в дорозі  — це кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні,  спеціальні реєстраційні,  поточні рахунки установи, а також не розподілені на рахунках в органах Державного казначейства України, але будуть зараховані  на ці рахунки в наступному місяці.

Грошові документи  зберігаються  в касі установи  у сейфах, мета- левих шафах, спеціально об лаштованих приміщеннях. На керівника установи  та матеріально-відповідальних осіб поширюються вимоги щодо зберігання  грошових документів  так само як і до грошових ко- штів в касі установи.

Для  обліку  інших  коштів  призначений  активний  рахунок   33

«Інші кошти», до якого відкриваються субрахунки:


 

331 «Грошові  документи  в національній валюті».  Обліковують- ся грошові документи  установи  (талони  на бензин, путівки) в націо- нальній валюті.

332 «Грошові документи в іноземній валюті». Обліковуються грошові документи  в іноземній валюті.

По дебету рахунків  331 та 332 обліковуються суми виставлених акредитивів отриманих  талонів, (стретч-карт) путівок та інших гро- шових документів  в національній та іноземній  валюті. За  кредитом відображаються використані акредитиви або суми повернутих  кош- тів за невикористаними акредитивами, видані талони, путівки та інші грошові документи.

Умови  та порядок  проведення  акредитивної форми  розрахунків передбачається договором.

Порядок  розрахунків акредитивами для бюджетних  установ  ра- хунки яких знаходяться в держказначействі встановлюється інструк- ціями держказначейства.

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті». Облікову- ються кошти, які перераховані  в останні дні місяця  на реєстраційні (поточні) рахунки, але будуть зараховані  в наступному місяці.

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті». Обліковуються кошти, що в іноземній  валюті, які перераховані  в останні робочі дні місяця, а будуть зараховані  в наступному місяці.

Зарахування коштів відображається по дебету рахунків, а списан- ня — по кредиту.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться у до- вільній  формі  за кожним  грошовим  документом  і кожною  сумою в дорозі. Записи проводяться в міру здійснення операції, але не пізніше наступного дня. Записи  здійснюються  в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації.

У кінці місяця  записи  за операціями  з грошовими  документами та грошовими  коштами в дорозі групуються  в меморіальному ордері ф. № 274. Записи здійснюються на підставі виписок органів Держказ- начейства (установ банків),звітів матеріально-відповідальних осіб, реєстрів аналітичного обліку, інших документів. Дані меморіальних ордерів переносяться до книги «Журнал-головна».

Грошові документи та інші бланки — квитанційних книжок, атес- татів, дипломів,  путівок, трудових  книжок  в обов’язковому  порядку


 

підлягають  за балансовому  обліку  на рахунку  08 «Бланки суворого обліку».

Підставою  для зарахування вказаних  бланків  є рахунки-фактур виготовлювача бланків, накладні, акти. Їх облік здійснюється за наз- вами документів, по кількості  та вартості. Як облікова  оцінка висту- пає їх вартість  придбання,  але для обліку довіреностей  встановлено вартість по 1,5 грн за один.

Списуються бланки по мірі їх використання на підставі видатко- вих документів та актів на списання.

 

 

Кореспонденції рахунків


Таблиця 20

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Оплачено   за  грошові  документи:  поштові  марки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки, тощо

364, 675

311–313,

321

Отримано грошові документи: поштові марки, тру- дові книжки,  талони  на бензин, мазут, харчування, путівки, тощо

331

364, 675

Одночасно  записують на за балансовому  рахунку

08

 

Видано у підзвіт бланки суворого обліку

362

331

Списані витрачені бланки суворого обліку (грошові документи) на підставі акта

801, 802,

811

362, 331

Одночасно  списується з позабалансового обліку

 

08

Отримані  кошти фінансування, як кошти в дорозі

333

701, 702

Зараховані кошти на рахунки установи в наступно- му місяці

311, 321

333

Виставлено  акредитив

331, 332

311–313,

321

Оплачено    акредитив    постачальнику   на   основі пред’явлених документів

364

331, 332

 

До грошових документів  відносяться путівки до санаторно-ку- рортних  та оздоровчих  установ розташованих на території  України, що придбаються  установами  в Фонді соціального страхування.

Рішення про надання путівки працівнику приймає постійно діюча комісія  (уповноважена особа)  установи  із соціального  страхування.


 

Склад такої комісії або відповідальна  особа затверджується керівни- ком наказом по установі.

Для  отримання такої путівки  працівник надає в комісію заяву  та медичну довідку за формою № 070–щ «Довідка на отримання путівки».

Путівка  може  бути  частково  або  повністю  оплачена  коштами Фонду  соціального  страхування. Прийняте рішення  оформляється протоколом.

Путівка  повністю  оплачена  Фондом,  може надаватися один раз протягом 2 років. Путівка, що частково оплачена фондом може нада- ватись тільки один раз протягом календарного  року.

Отримані  в Фонді  путівки реєструються Книзі обліку путівок ф.

№ 13-ФСС. Ця книга повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою, підписана керівником  та головним бухгалтером.

На  цих путівках  зазначається перелік  послуг,  що входять  до їх вартості і ставиться  штамп «Сплачено  за кошти Фонду  соціального страхування з тимчасової втрати працездатності»

Оплата  путівок,  що придбані  страхувальником або застрахова- ною особою самостійно, за рахунок коштів Фонду забороняється.

Путівки не оподатковуються податком з доходів фізичних  осіб та з них не утримуються внески до Пенсійного  фонду.

У бухгалтерському обліку вартість  путівки  відображається за вартістю її отримання.  Наприклад, бюджетна установа отримала  від Фонду  4 путівки  на загальну  вартість  12000  грн. Розмір  часткової оплати  становить  30% від повної вартості путівки.  В бухгалтерсько- му обліку отримання, видача та розрахунки за путівку оформляються такими записами.

 

 

Кореспонденції рахунків


Таблиця 21

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

 

Сума

Дт

Кт

Оприбутковано путівки  на санаторно-курорт- не лікування

331

652

12000

Одночасно   обліковується на  за  балансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку»

08

 

12000

Надходження коштів до каси від працівників

301

364

3600


 

Продовження табл. 21

 

Видана путівка працівнику:

 

 

 

На суму, що оплачена працівником

364

331

3600

За рахунок коштів Фонду

652

331

8400

Одночасно  списується з забалансового обліку

 

08

12000

Кошти  внесені  на спеціальний реєстраційний рахунок

328

301

3600

Перераховано до Фонду

652

328

3600