6. Облік операцій в іноземній  валюті

Загальні  принципи   валютного   регулювання  бюджетних   уста- нов, здійснення валютного  контролю,  відповідальність за порушен- ня валютного законодавства, як і для інших організацій,  встановлені Декретом  КМУ  «Про  систему  валютного  регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 року № 15-93.

Порядок  розрахунків експортно-імпортних операцій здійснюєть- ся відповідно до вимог закону України «Про порядок здійснення роз- рахунків в іноземній  валюті». А також діють і інші загальнодержавні нормативні  акти щодо регулювання таких операцій.

Розпорядники коштів за деякими  напрямами витрат, встанов- лених законодавством, можуть проводити  розрахунки  в іноземній валюті.  Для  цього розпорядники відкривають рахунки  в установах


 

банків за відповідними балансовими рахунками  згідно з інструкція- ми НБУ.  Про відкриття рахунків  в іноземній  валюті установа подає до органу держказначейства Довідку про відкриття рахунку на її ім’я.

Операції  в іноземній  валюті здійснюються  бюджетними  устано- вами відповідно  до діючого законодавства та в межах виділених  ко- штів при наявності  зобов’язань за міжнародною  діяльністю.

При необхідності здійснення розрахунків за зобов’язаннями, пов’язаними  з міжнародною  діяльністю, розпорядники узгоджують з Державним  казначейством України  питання  щодо можливості  пере- рахування наявних  на рахунках  ДКУ  коштів  в іноземній  валюті чи необхідності здійснення її закупівлі.

Якщо  на  валютному  рахунку  ДКУ  є  необхідна  розпоряднику сума коштів  в іноземній  валюті та в свою чергу на його реєстрацій- ному рахунку установи  є сума гривневого  еквіваленту цієї іноземної валюти, то розпорядник подає до ДКУ доручення  на здійснення ви- датків в іноземній валюті, підтвердні документи  в установленому по- рядку, реєстри зобов’язань та платіжне доручення  на відшкодування з реєстраційного рахунку гривневого  еквіваленту перерахованих ко- штів в іноземній валюті.

На підставі цих документів ДКУ приймає рішення про перера- хування коштів з валютного рахунку на рахунок розпорядника, що відкритий  в установі банку. Перераховується іноземна валюта на під- ставі платіжного  документа, підготовленого ДКУ.

В цей же день гривневий еквівалент  перерахованої іноземної ва- люти списується з реєстраційного рахунку розпорядника на підставі документів поданих розпорядником (Реєстр зобов’язань, платіжного доручення).

При виникненні розрахункових операцій з нерезидентами, що не пов’язані з міжнародною  діяльністю  розрахунки  можуть здійснюва- тись двома шляхами.

1. Установа має право придбати іноземну валюту для цих роз- рахунків.  Для цього в органи держказначейства подається  платіжне доручення  на перерахування коштів з відповідних  рахунків  в націо- нальній валюті для закупівлі  іноземної валюти на міжбанківській ва- лютній біржі. Разом з платіжними дорученнями подаються підтверд- ні документи  в установленому порядку.

2. При можливості  погашення  цих зобов’язань за рахунок коштів наявних  на валютних  рахунках  Держказначейства, розпорядник по-


 

дає до Державного  Казначейства України  заявку-доручення на здій- снення видатків в іноземній валюті (за встановленою ДКУ формою). В цьому випадку  здійснюються  проведення  розрахунків та видатків порядку, що висвітлені вище (для міжнародної  діяльності).

Стосовно відображення в обліку операцій в іноземній валюті бюд- жетних установ, то слід керуватись «Порядком відображення в обліку операцій в іноземній валюті» № 126. Ним визначені наступні терміни.

Монетарні статті — це статті балансу, що відображають  грошові кошти  в касі, на рахунках  в установах  банків, а також такі активи  і зобов’язання,  що будуть отримані та сплачені у фіксованій чи визна- ченій сумі грошей чи їх еквівалентів.

Немонетарні статті  — статті балансу,  що відображають  основні засоби, матеріали,  інші статті, які не відносяться до монетарних.  Зо- крема, до немонетарних статей належать аванси, попередня  оплата.

Курсова різниця — різниця,  яка є наслідком  перерахунку  одна- кової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту при різних валютних курсах.

Середньозважений валютний  курс — результат  ділення  суми добутків величин  валютних  курсів Національного банку України  та кількості днів їх дії у звітному місяці (кварталі, року) на кількість ка- лендарних  днів у цьому місяці (кварталі, році).

Донор — іноземна держава, уряд, уповноважені урядом іноземної держави органи, міжнародні організації, що надають міжнародну тех- нічну допомогу відповідно до міжнародних  договорів України.

Міжнародна технічна допомога — це ресурси та послуги, що від- повідно  до міжнародних  договорів  України  надаються  донорами  на безоплатній основі з метою підтримки  України.

Бенефіціар — юридична  особа, що отримує  кошти міжнародних фінансових  організацій  в рамках інвестиційного проекту.

Для обліку операцій в іноземній валюті призначені  рахунки:

302 «Каса в іноземній валюті» — обліковується готівка.

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті» — відкривається в уста- новах банків.  Порядок  відкриття, переоформлення та закриття цих рахунків регулюється інструкціями Національного банку України.

На кожний вид валюти банк відкриває  окремий рахунок.

442 «Інша переоцінка» — призначено для обліку курсової різниці. При  використанні іноземної  валюти  загального  та спеціального

фонду відкриваються субрахунки:


 

442/1 — курсова різниця за загальним фондом та

442/2 — курсова різниця по спеціальному  фонду.

На  кожне  найменування валюти  в обліку  відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, від- критих в установах банків, наприклад, 302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2,

442-1-1, 442-1-2 і т.д.

Первинні  документи  для оформлення операцій  з іноземною  ва- лютою використовують такі ж як і для операцій  з національною  ва- лютою: касові ордери, платіжні  доручення  тощо., а також інші доку- менти встановлені НБУ для таких операцій. В цих документах  сума коштів проставляється одночасно в іноземній валюті та в гривневому еквіваленті  за офіційним курсом.

Надходження грошей оформляють прибутковими ордерами, а видачу — видатковими ордерами. При наявності  таких операцій в установі  ведеться  окрема касова  книга, в якій  касир  відображає  на- явність та рух готівки в іноземній валюті.

Для установ у яких є декілька видів валют, касові книги відкрива- ються окремо по кожному виду валют.

Синтетичний облік готівкових  операцій  здійснюється в меморі- альному ордері № 1, які відкриваються на кожний вид валют і відпо- відно нумеруються: № 1-1, № 1-2 і т.д.

Операції  з руху коштів загального  фонду в іноземній  валюті за- писуються  в меморіальному ордері № 2 , що складається окремо за видами валют.

Рух  коштів  в іноземній  валюті  по спеціальному  фонду  запису- ються в меморіальному ордері № 3, який складається окремо по кож- ному виду валют.

Записи  до цих меморіальних  ордерів здійснюються  на підставі виписок казначейства та установи банку.

Таблиця 17

Кореспонденції рахунків з обліку операцій в іноземній  валюті

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Зараховані благодійні внески в іноземній валюті

318

712

Одержано в касу іноземну валюту з рахунку в банку

302

318


 

Продовження табл. 17

 

Видано у підзвіт з каси

362

302

Проведено  розрахунок  за підзвітну суму:

 

 

Списано  на видатки  установи  витрати  по затверд- женому Звіту про використання коштів

801, 802,

811–813

362

Повернення невикористаної частки авансу в іно- земній валюті (за курсом на день видачі авансу)  — курсова різниця не нараховується

302

362

Отримані  кошти внесені на рахунок в банку

318

302

Перерахована іноземна валюта для надання послуг, виконання робіт.

364

318

Списано на видатки отримані послуги, виконані ро- боти (за курсом на дату перерахування авансу)

801, 802,

811–812

364

Придбання іноземної валюти:

 

 

а) Перераховані кошти установі банку для придбан- ня іноземної  валюти  (включаючи комісійний  збір, внески до Пенс. фонду)

364

311, 313,

314, 316,

319, 321,

323, 324,

326

б) зарахована  на рахунок іноземна валюта

318

364

в) списана вартість послуги банку за придбання ва- люти

801, 802,

811–813

364

г) Проведено  розрахунки  з Пенсійним фондом  по придбаній валюті:  проведена оплата

 

651

 

364

нараховано внески

801, 802,

811–813

651

д) повернено невикористану суму коштів

311–314,

316, 319,

321, 324,

326

364

Продаж іноземної валюти:

 

 

Перераховано іноземну валюту для продажу

364

318

Зараховані кошти в національній валюті на поточ- ний рахунок, що відкритий  в установі банку

311

364

Сплачені  кошти за послуги банку

801, 802,

811–813

364


 

Всі операції відображаються в документах та облікових регістрах одночасно у двох валютах: національній та іноземній. Для перераху- вання  іноземної  валюти в національну використовується офіційний валютний  курс НБУ.  За результатами перерахунку  відображаються курсові різниці по рахунку 442 «Інша переоцінка».

Курсова різниця визначається за монетарними статтями в іно- земній валюті. Вона визначається на дату здійснення операції та на звітну дату.

По немонетарних статтях курсова різниця не визначається. Вартість придбаних  чи отриманих  безоплатно  матеріальних ціннос- тей та послуг, що оцінюються  в іноземній валюті, перераховуються в національну валюту за курсом на дату здійснення операції.

Після  проведення  операції в іноземній  валюті розпорядники ко- штів  складають  «Довідку  про  операції  в іноземній  валюті»,  форма якої затверджена Наказом № 96. Вона подається в органи держказна- чейства не пізніше останнього робочого дня місяця.

Розпорядники здійснюють переоцінку  зобов’язань, що взяті в іноземній  валюті на дату проведення  операції та на звітну дату. При цьому відображаються курсові  різниці  та складаються наступні  ко- респонденції  рахунків.

 

 

Кореспонденції рахунків


Таблиця 18

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. При  збільшенні  валютного  курсу  збільшується сума зобов’язання  (кредиторської заборгованості)

442

364, 675

Одночасно  негативна  курсова  різниця  списується на видатки установи по відповідному  кошторису

801–802,

811–813

442

2.  При  зменшенні  валютного  курсу  зменшується сума зобов’язань (кредиторської заборгованості)

364, 675

442

Позитивна курсова  різниця  відноситься на  змен- шення витрат

442

801–802,

811–813

 

Грошові кошти, як монетарні статті теж підлягають  перерахунку та відображенню курсових  різниць  по рахунках  302, 318. Ці корес- понденції складаються наступним  чином. (Таблиця 19).


 

Кореспонденції рахунків


 

Таблиця 19

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

1. При збільшенні  валютного курсу збільшується сума коштів , а тому курсова різниця  відображаєть- ся наступним  чином

302, 318

442

Одночасно   курсова  різниця   списується на  збіль- шення доходів загального чи спеціального  фондів

442

701–702,

711–713

2.  При  зменшенні  валютного  курсу  зменшується сума коштів в національній валюті

442

302, 318

Одночасно  зменшується сума доходів

701–702,

711–713

442

 

В результат цих операцій курсова різниця, в кінцевому  підсумку, відображається у складі доходів чи видатків.