5. Облік депозитних сум

До депозитних  сум відносяться кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження установи і з настанням відповідних  умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

Такі операції найчастіше здійснюються митними службами, ор- ганами державної  виконавчої  влади, закладами охорони  здоров’я та іншими. Такими сумами можуть бути:

– суми передоплати за митне оформлення;

– вилучені  (конфісковані) в учасників  ЗЕД  грошові кошти, зда- ні на зберігання  до прийняття відповідного  рішення  щодо їх


 

подальшого  призначення органами  митниці  чи органами  дер- жавної виконавчої  служби;

– грошові кошти хворих, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я і не можуть зберігати їх особисто.

Такі кошти не є власністю  установи  і не плануються в коштори- сах спеціального  чи загального фонду.

Для  тимчасового  зберігання  таких  коштів  установа  відкриває в органах Держказначейства чи в установі банку депозитний  раху- нок.

Депозитні  рахунки — це рахунки, які відкриваються в органах Держказначейства та/або в установах банків за коштами, отримани- ми в ти тимчасове  користування згідно з законодавством (без права користування цими коштами) і з настанням відповідних  умов нале- жать поверненню або перерахуванню за призначенням.

При необхідності  їх виплати  особам чи організаціям,  яким  вони належать, вони видаються  з цих рахунків іменними грошовими чека- ми або ж перераховуються платіжними дорученнями на ім’я цих осіб чи організацій.

Зберігання коштів  на рахунках  обмежується терміном  депозит- ного договору (як правило, три роки). Незатребувані депозитні суми на поточному чи реєстраційному рахунку підлягають перерахуванню в доход того бюджету, за рахунок якого утримується установа. Відпо- відальність за правильним перерахуванням коштів та видачі депозит- них сум їх власника  покладається на керівника  установи.

Термін зберігання та порядок зберігання і використання депозит- них сум в іноземній  валюті  встановлюються відповідним  міністер- ством чи іншим центральним органом виконавчої  влади з узгоджен- ням з Міністерством фінансів.

Для їх обліку призначений рахунок 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум» та 315 «Поточні рахунки для об- ліку депозитних  сум».

Відповідно  до Інструкції про використання Плану рахунків на ньому обліковуються депозитні кошти, які надійшли на ім’я установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перераху- ванню за призначенням.

Для  обліку  розрахунків за цими  сумами  призначений рахунок

672 «Розрахунки по депозитних  сумах».


 

Типові кореспонденції рахунків


 

Таблиця 16

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Перерахована сума коштів на депозитний  рахунок

315, 325

672

Отримано в касу для повернення  готівкою

301

315, 325

Виплачено  з каси власнику  коштів

672

301

Перераховано депозитну суму на рахунок власника

672

315, 325

 

Аналітичний облік депозитних  сум ведеться за кожною депозит- ною сумою з тим щоб забезпечити контроль  за термінами,  власни- ками, сумами депозитів та вчасно їх повернути чи перерахувати  до бюджету.

В органах виконавчої  служби для цього ведуть книги встановле- ної форми, а інші установи ведуть книги чи картки довільної форми.

При наявності  в обліку депозитних  сум в Пояснювальній записці до звіту ці суми розшифровуються та додається Довідка про депозит- ні операції установ, в якій зазначається залишки  коштів на рахунках, нормативний акт на підставі якого проводяться такі операції тощо.