4. Облік коштів на рахунках в держказначействі та установах банків

Органи Держказначейства здійснюють розрахунково-касове обслу- говування  розпорядників шляхом  зарахування коштів  та проведення платежів  з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків  розпо- рядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в орга- нах Державного казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигну- вань загального фонду державного бюджету, планів спеціального фонду державного бюджету або планів використання бюджетних коштів.

Платіжні  доручення  подаються  до органів  держказначейства в кількості  примірників, необхідних  для всіх учасників  безготівкових розрахунків. При цьому використовують форми платіжних доручень, що встановлені Інструкцією про безготівкові  розрахунки  в Україні в національній валюті, затвердженою постановою  правління НБУ від

21.01.04 р. № 22.

На  першому  примірнику доручення  ставиться  відбиток  печат- ки та підписи відповідальних осіб, що мають право підписів згідно з картками  зразків підписів.

Строк дії платіжного доручення — 10 календарних днів з дня його виписки. День заповнення платіжного  доручення  не враховується. Розрахункові документи подаються в органи держказначейства як на паперових  так і на електронних носіях.

У випадках проведення попередньої оплати наступний платіж здійснюється після надання  до органів держказначейства всіх доку- ментів, що підтверджують отримання товарів  (робіт,  послуг)  за до- говорами.


 

Для  отримання готівки  на різні  цілі: зарплата,  стипендія,  допо- мога, службові відрядження тощо до органів казначейства надається

«Заявка на видачу  готівки  та перерахування коштів  на вкладні  ра- хунки»,  що виписується на ім’я касира  чи іншої матеріально-відпо- відальної  особи, з якою  заключний договір  про повну  матеріальну відповідальність. Вона складається у двох примірниках. Після видачі готівки  один примірник залишається в Держказначействі а другий повертається розпоряднику.

Заявка за своїм змістом  має чотири  частини.  Перша  частина  за змістом є заявою розпорядника про видачу чека на вказану  суму го- тівки та здійснити  перерахування коштів.

В другій частині приводиться узагальнена розрахунково-платіж- на відомість.

В третій  частині  приводиться розрахунок  нарахування на заро- бітну плату.

В четвертій частині приводиться дані про виплату готівки на інші цілі.

Разом з такою заявкою надаються платіжні доручення на пере- рахування обов’язкових платежів до бюджету та органів соціального страхування.

Заявка є фінансовим документом  і підписується керівником установи та головним бухгалтером та завіряється печаткою установи.

Заявка та платіжні доручення перевіряються органом держказна- чейства та їх основі підписується грошовий чек на отримання готівки.

Готівка отримується касиром  на підставі грошового чека в уста- нові банку, в якому на ім’я органів Держказначейства відкриваються забалансові  рахунки для обслуговування місцевого та державного бюджету за виплатами готівкою.

Грошові чекові книжки для отримання готівки розпорядники ко- штів отримують в установах банків за умови оплати її вартості з реє- страційних  рахунків.  Для її отримання в банк надається  довіреність та при цьому складається Акт приймання-передачі грошових чекових книжок по одному примірнику для кожної сторони.

За здійсненими операціями  на реєстраційних та спеціальних ре- єстраційних рахунках  органи  держказначейства надають  виписки  з рахунків за результатами попереднього операційного  дня.

Для обліку операцій з грошовими коштами на рахунках в Дер- жавному казначействі використовуються рахунки:


 

321 «Реєстраційні рахунки», на якому обліковуються кошти, отримані  із загального  фонду бюджету на утримання установи  та на централізовані заходи відповідно до кошторису.

322 «Особові  рахунки».  На ньому головні розпорядники та роз- порядники нижчого рівня, які мають підвідомчі установи,  облікову- ють кошти, призначені  для переказів підвідомчим  установам.

323 «Спеціальні реєстраційні рахунки  з обліку  коштів, отрима- них як плата за послуги»,  на якому  обліковуються кошти, отримані як плата за послуги, від господарської чи виробничої  діяльності, пла- та за оренду майна, кошти отримані від реалізації майна.

324 «Спеціальні реєстраційні рахунки  для обліку  коштів, отри- маних за іншими джерелами власних надходжень». Обліковуються кошти, отримані  за іншими джерелами  власних надходжень: для ви- конання  окремих доручень, а також гранти, подарунки, благодійні внески, інвестиції, що отримують бюджетні установи відповідно до законодавства у грошовій та натуральній формі.

325  «Спеціальні реєстраційні рахунки  для  обліку  депозитних сум». На ньому обліковуються депозитні кошти, які надійшли на ім’я установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

326 «Спеціальні реєстраційні рахунки  для  обліку  інших  надхо- джень спеціального  фонду». Призначений для обліку коштів, що на- лежать до інших надходжень спеціального  фонду бюджету.

328 «Інші рахунки в казначействі». Обліковуються кошти, що на- дійшли на ім’я установи і не зазначені в субрахунках  321-327.

У випадках відкриття рахунків в установах банків для обліку на- явності і руху коштів на поточних рахунках призначені  субрахунки:

311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим  установам»;

313 «Поточні  рахунки для обліку коштів, отриманих  як плата за послуги»;

314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень»;

315 «Поточні рахунки для обліку депозитних  сум»;

316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;


 

319 «Інші поточні рахунки».

На субрахунку  311 обліковуються кошти загального  фонду бюд- жету, що надійшли в розпорядження установи на її утримання та/або на централізовані заходи, що передбачені загальним  фондом кош- торису.

На субрахунку 312 головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, об- ліковують кошти, що надійшли для переказів підвідомчим установам.

На  субрахунку  313 обліковуються кошти,  що надійшли  на ім’я установи як плата за послуги, кошти отримані від господарської та виробничої  діяльності, за оренду майна, від реалізації майна.

На субрахунку 314 обліковують кошти, що надійшли на ім’я уста- нови для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, бла- годійні внески, інвестиції,  що згідно з чинним законодавством отри- мують установи у грошовій та натуральній формі.

На субрахунку 315 обліковуються депозитні кошти, що надійшли на ім’я установи  і з настанням відповідних  умов підлягають  повер- ненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку  316 обліковуються кошти, що належать  до інших надходжень спеціального  фонду.

На субрахунку  318 обліковують  кошти в іноземній  валюті на ра- хунку в установі банку.

На субрахунку 319 обліковуються кошти, що не обліковуються на попередніх субрахунках.

Операції  з грошовими  коштами  оформляються наступними за- писами.

Таблиця 15

Типові кореспонденції рахунків по операціях на поточних та реєстраційних рахунках

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Одержання в  касу  готівки  за  чеками  з  поточних бюджетних та реєстраційних рахунків

301

311, 321

Одержання в касу готівки за чеками з спеціальних реєстраційних та спеціальних бюджетних рахунків

301

323–326

313–316


 

Продовження табл. 15

 

Надійшли на поточні, спеціальні  реєстраційні ра- хунки суми в оплату за надані послуги, оренду май- на, реалізацію майна

313, 323

364, 675

Оплата   рахунків   постачальникам  згідно  пред’яв- лених рахунків за матеріальні  цінності та послуги:

361, 364,

675

311, 313–

316, 321,

323–326

Отримання грантів, подарунків,  спонсорських  над- ходжень, благодійних внесків

314, 318,

324

712

Оплата  рахунків  за  рахунок  благодійних  надход- жень

364, 675

314, 318,

324

Оплачено  за отримані в банку чекові книжки

331

311, 321

Придбані  грошові  документи   (талони   на  бензин, почтові марки, талони на харчування  та інше)

331

311, 321

Перераховані утримання із заробітної  плати за до- рученнями працівників:  за товари  придбані  в кре- дит, за договорами  страхування, профспілкові вне- ски та ін.

663, 664,

665, 666,

667, 668

311, 313–

316, 321,

323–326

Перераховані внески до органів соціального страху- вання

651, 652,

653, 654

311, 321

313, 323,

314, 324,

316, 326

Перераховано до бюджету податки і платежі

641, 642

311, 321,

323

Надійшли кошти в погашення  нестач

311, 321

363