ПЕРЕДМОВА

Діяльність бюджетних  установ є дуже різноманітною:  соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство  тощо.

Особливістю діяльності  бюджетних установ є те, що метою їх ді- яльності  не є створення прибутку,  метою їх діяльності  є досягнення передбачених  планами  та кошторисами показників,  виконання по- ставлених в статуті або ж передбачених програмою фінансування завдань і функцій. Діяльність здійснюють за рахунок фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Крім того, бюджетним  установам  дозволяється здійснювати  гос- подарську діяльність: надавати платні послуги, здавати в оренду дер- жавне майно, продавати непотрібні установі основні засоби та інші матеріали, вести наукову роботу за господарськими договорами тощо, що дозволяє одержувати додаткові надходження — спеціальні кошти.

Бюджетні  установи  свої видатки  вони суворо планують  в спеці- альних документах — кошторисах, які складають кожною бюджетною установою та узагальнюються в зведених кошторисах  вищого розпо- рядника.  Зведені  кошториси  кожний  головний  розпорядник надає в Міністерство фінансів  для  включення до видатків  Державного  бю- джету на наступний  бюджетний  рік. Таким  чином кошторис  кожної бюджетної установи є складовою Державного бюджету України.

Виходячи з того, що в діяльності бюджетних установ мають місце як бюджетне фінансування, так і власні кошти зароблені  установою, організація  та ведення  бухгалтерського обліку в бюджетних  устано- вах має свої особливості. Вони полягають в тому, що необхідно вести облік та здійснювати  постійний  контроль за отриманими асигнуван- нями, власними  надходженнями та їх використанням відповідно  до вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державно- го казначейства та згідно затвердженого кошторису  фінансування ді- яльності установи.

На сьогодні  бюджетні  установи  відкривають рахунки  в органах Державного казначейства, які здійснюють касове обслуговування установ та контроль за витрачанням коштів.


 

В цілому організація  бухгалтерського обліку здійснюється відпо- відно до закону України  «Про бухгалтерський та фінансову звітність в Україні». Але зважаючи на те, що в їх діяльності використовуються державні кошти та майно, ведення обліку активів, зобов’язань та капі- талу суворо регламентується інструкціями Державного казначейства України. Так, для цих організацій  наказами  Держаного казначейства затверджений План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок  його застосування, Інструкція про кореспонден- цію рахунків, затверджені форми меморіальних ордерів, карток і книг бухгалтерського обліку, Інструкції з обліку запасів, необоротних  ак- тивів, грошових  коштів  та розрахунків.  А також багато інших, що в цілому врегульовують облік окремих видів активів, зобов’язань та власного капіталу бюджетних установ.

Останнім часом Міністерство фінансів України проводить заходи щодо уніфікації  бухгалтерського обліку  бюджетних  установ, а тому приймаються ряд наказів  Міністерства фінансів  спільно  з Держав- ним казначейством про використання положень (стандартів) бухгал- терського  обліку, які проте будуть діяти для бюджетних установ з 1 січня 2013 року.

Все це вимагає системного викладення організації обліку доходів та видатків, грошових коштів, інших активів, власного капіталу, опе- рацій по придбанню  та використанню матеріальних цінностей, скла- дання звітності тощо.

В посібнику  використовується діюча законодавчо-нормативна база з врегулювання бухгалтерського обліку.

Теми, що викладені  в посібнику,  максимально наближені  до на- вчальної програми з вивчення курсу «Облік в бюджетних установах» з підготовки бакалаврів  зі спеціальності  «Облік і аудит», «Фінанси». Вважаємо,  що посібник  буде корисним  для практикуючих бухгалте- рів та спеціалістів бюджетних установ.