2. Порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства

Бюджетні  установи  переведені на казначейське обслуговування, а тому рахунки і зберігання  та обліку грошових коштів відкривають- ся в територіальних органах Державного  казначейства.  Порядок  від- криття  рахунків  у національній валюті в органах державного  казна- чейства  регулюється Порядком відкриття рахунків  у національній валюті в органах Державного  казначейства», що затверджена Нака- зом ДКУ № 221.

Рахунки,  які відкриваються в органах Державного  казначейства України  відповідно  до порядку  їх функціонування та призначення коштів, поділяються на бюджетні та небюджетні

Бюджетні  рахунки  — рахунки,  які відкриваються в органах Дер- жавного  казначейства України  для забезпечення казначейського об- слуговування державного та місцевих бюджетів. До них відносять такі.

1. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень  (рахунки за надходженнями) — рахунки для зарахування доходів бюджетів, над- ходжень в частині повернення  до бюджетів бюджетних  позичок, фі- нансової допомоги, наданої на поворотній  основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

2. Бюджетні рахунки для  операцій клієнтів  з бюджетними ко- штами — рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, перед- баченими на виконання відповідних  програм і заходів у державному та місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам та одержу- вачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів і поділяються на:

– реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам бюд- жетних  коштів, відокремленим структурним підрозділам  роз- порядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюд- жетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;


 

– спеціальні реєстраційні рахунки,  які відкриваються розпоряд- никам бюджетних коштів, відокремленим структурним підроз- ділам розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;

– рахунки одержувачів бюджетних коштів,  які  відкриваються одержувачам  бюджетних коштів за відповідними кодами бюд- жетної класифікації видатків та кредитування бюджету загаль- ного та/або спеціального  фондів  для  обліку  операцій  з вико- нання плану використання бюджетних коштів;

– особові рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів міс- цевих бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифіка- ції видатків та кредитування бюджету для обліку руху коштів, виділених  із загального  та/або спеціального  фондів  місцевих бюджетів для розподілу між розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів, а також відокремленими структур- ними підрозділами розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Передбачено  відкривати також рахунки, для здійснення загаль- нодержавних видатків, що відкриваються розпорядникам бюджет- них коштів та рахунки, за міжбюджетними трансфертами які відкри- ваються  розпорядникам коштів  місцевих  бюджетів  для обліку  руху коштів загального та/або спеціального  фондів місцевих бюджетів.

3. Інші бюджетні рахунки — рахунки,  які відкриваються за від- повідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань держа- ви та в інших випадках, визначених  нормативно-правовими актами.

4. Рахунки для обліку  операцій з фінансування бюджетів — ра- хунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування бюдже- тів, передбачених  законом України  про Державний бюджет України на відповідний рік.

Бюджетні  рахунки відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду відповідно до закону України про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети на відповідний рік. У разі неприйняття або несвоєчасного прийняття закону  України  про Державний бюджет України на відповідний рік відкриваються рахун- ки попереднього бюджетного періоду. Спеціальні реєстраційні рахун- ки, на яких зберігаються  залишки  коштів для покриття відповідних


 

витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення, відкриваються у наступному  бюджетному періоді з пе- ренесенням  невитрачених у попередньому періоді залишків  коштів.

Небюджетні рахунки — рахунки, які відкриваються органами Державного казначейства України  у випадках, передбачених законо- давчими  та іншими  нормативно-правовими актами,  підприємствам, установам,  організаціям за операціями, що не відносяться до опера- цій за виконанням бюджетів.

Бюджетним установам, як розпорядникам бюджетних коштів відкриваються рахунки для операцій  з клієнтами,  тобто, реєстрацій- ні, спеціальні  реєстраційні,  особові.

Для відкриття рахунків розпорядники коштів надають до органів

Держказначейства наступні документи:

Розпорядники бюджетних  коштів  для відкриття бюджетних  ра- хунків подають до органу Державного  казначейства України  такі до- кументи:

а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника  та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої  в установленому порядку  картки  із зраз- ками підписів надано право першого та другого підписів;

б) копію довідки про включення до Єдиного державного  реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або орга- ном, що видав довідку;

в) копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установ- чого документа (статуту, положення,  засновницький договір), засвідче- ну органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які затверджуються постановами  Кабінету  Міністрів  України  чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Клієн- ти, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття  клієнта на облік в ор- гані державної податкової  служби, засвідчену  органом, що видав до- кумент, або нотаріально;

д) картку із зразками підписів та відбитка печатки у двох примір- никах (у картку обов’язково включається зразок відбитка печатки);

д) копію документа, що підтверджує реєстрацію  клієнта  у відпо- відному  органі  Пенсійного  фонду  України,  засвідчену  органом,  що його видав, або нотаріально;


 

е) копії документів, що підтверджують реєстрацію клієнта у Фон- ді соціального  страхування від нещасних  випадків  на виробництві та професійних захворювань  України,  Фонді  загальнообов’язкового соціального  страхування України  на випадок безробіття, Фонді  соці- ального страхування з тимчасової втрати працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально.

Інформація про те, що клієнт  не є платником страхових  внесків, обов’язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в рядку «До- даткова інформація»;

є)  затверджений кошторис   розпорядників бюджетних  коштів, крім видатків  бюджетів, кошториси  для здійснення яких не склада- ються.

Кошторис не подається у разі відкриття розпорядниками бюд- жетних  коштів  протягом  бюджетного  року спеціальних реєстрацій- них рахунків з обліку операцій з власних надходжень бюджетних установ.

З метою посилення відповідальності за витратами бюджетних ко- штів встановлені вимоги до оформлення Картки із зразками підписів зокрема.

  При оформленні карток із зразками підписів для проставляння

на них зразків першого та другого підписів використання фак- симіле забороняється.

  Разом  із карткою  із зразками  підписів  та відбитка  печатки  до

органів  Державного   казначейства  України   клієнтами   нада- ються:

– копії сторінок  паспорта або документа, що його замінює, які містять фото, прізвище та ім’я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце проживання або тимчасового перебування,

– копія  документа,  виданого  органом  державної   податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній  особі ідентифіка- ційного номера (за наявності), осіб, які зазначені  в картці із зразками  підписів та відбитка печатки.

– копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що під- тверджують  повноваження зазначених  у картці осіб, засвід- чені відбитком печатки та підписом уповноваженого праців- ника з питань кадрового забезпечення клієнта.


 

 До картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається  перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися за- значені у картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта .

  Право першого підпису належить  першому керівнику  (коман-

диру, начальнику) та його заступникам і не може бути надано головному  бухгалтеру  (начальнику структурного  підрозділу, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та складання звітності) та іншим особам, які мають право другого підпису.

  Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його

заступнику (начальнику структурного  підрозділу,  на який по- кладено  функцію  ведення  бухгалтерського обліку та складан- ня звітності, та його заступнику) або особам, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

  Право другого підпису не може бути надано особам, які корис-

туються правом першого підпису.

  Картка із зразками  підписів та відбитка печатки засвідчується нотаріально або підписом  осіб, які мають право першого під- пису, та печаткою установи/організації, якій клієнт  підпоряд- кований або до складу якої входить.

У населених  пунктах,  де немає нотаріальних контор  чи приват- них нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною радою.

На кожного розпорядника відкривається особові справи, які міс- тять вищевказані документи.

Бюджетні  рахунки для операцій клієнтів з бюджетними  коштами відкриваються щорічно на початок нового бюджетного періоду.

При цьому, розпорядник коштів, яким  в органах  держказначей- ства  особові  справи  вже  заведені,  для  відкриття рахунку  подають тільки затверджений кошторис  на відповідний рік, а одержувачі  бю- джетних коштів — План використання бюджетних коштів..

При закритті спеціальних реєстраційних рахунків, на яких збері- гаються залишки  коштів для покриття відповідних  витрат у наступ- ному бюджетному  періоді з врахуванням їх цільового  призначення, ці залишки  переносяться на заново відкриті  реєстраційні рахунки  в новому бюджетному періоді.


 

Бюджетні  рахунки для операцій клієнтів з бюджетними  коштами закриваються у таких випадках:

а) у разі подання власником рахунку заяви про закриття бюджет- ного рахунку;

б) у разі ліквідації або реорганізації  клієнта (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкова- ності згідно із рішенням  уповноваженого органу, на який покладено здійснення функції щодо ліквідації або реорганізації  клієнта;

в) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі наявності  на рахунку,  що закривається, залишків  коштів орган Державного  казначейства України  на підставі платіжного  до- ручення  власника  рахунку  перераховує  такі залишки  на інший, від- критий  цим клієнтом,  рахунок,  якщо  інше не передбачено  бюджет- ним законодавством.

Для обслуговування розпорядників коштів за відкритими ра- хунками  з органом держказначейства укладається договір на розра- хунково-касове обслуговування.