1. Облік грошових  коштів в касі установи

Організація обліку готівки в касі та касових операцій бюджетної установи  здійснюється відповідно  до Положення про ведення  касо- вих операцій  в національній валюті в Україні,  затвердженого поста- новою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року та Інструкції з об- ліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ № 242.

Касові операції — надходження та видача готівки з каси оформ- ляються  прибутковими та видатковими касовими ордерами типових форм: КО-1, КО-2. Оформлені касові ордери реєструються в журналі реєстрації  видаткових  та прибуткових касових  ордерів  (ф.КО-3) та передаються  в касу для виконання їх касиром:  отримання коштів  в касу — за прибутковими ордерами і видача коштів з каси — за видат- ковими ордерами. На підставі касових ордерів за проведеними опера- ціями з готівкою касир веде касову книгу (ф.КО-4).

Усі касові операції ведуться касиром чи іншим працівником, при- значеним  на цю посаду керівником  установи. З ним укладається до- говір про повну матеріальну відповідальність.

Керівник  установи  повинен забезпечити умови зберігання  готів- ки: окреме приміщення, сигналізація, сейф , охорона тощо).

Сума готівки в касі на кінець робочого дня не повинна перевищу- вати встановленого ліміту, крім днів видачі заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів.

Відповідно до наказу ДКУ № 221, розрахунок  з установлення лі- міту каси проводяться установами  та організаціями, що обслугову- ються в органах держказначейства самостійно на підставі Розрахунку встановлення ліміту залишку  готівки в касі відповідно до вимог По- ложення  № 637. Такий  розрахунок  підписується особами  яким  на- дано право першого та другого підпису і затверджується внутрішнім розпорядчим документом по установі (організації).

У розрахунку  зазначається строк здавання  готівкової  виручки  в установу  банку для подальшого  зарахування її на рахунки,  відкриті в держказначействі. Ці дані повинні бути узгоджені з органом Держ- казначейства в договорі на розрахунково-касове обслуговування, що укладений між установою та органом держказначейства.

Крім Положення № 637 на всі бюджетні установи  поширюється дія Інструкції № 242 з обліку коштів, розрахунків та інших активів.


 

Ним встановлені окремі вимоги, що стосуються обліку цих активів в бюджетних  установах,  а тому облік готівки  в бюджетних  установах має такі особливості.

1. При казначейському обслуговуванні кошторисів  вся виручка, що надходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на відповідні рахунки, відкриті в органах Держказначейства (установах банків). Використання виручки, що надходить в касу без попередньо- го зарахування її на рахунки в Держказначействі забороняється.

2. Обов’язково  дотримуються цільового  використання готівки. Для  цього ведеться  «Картка  аналітичного  обліку  готівкових  опера- цій», форма якої затверджена Наказом  ДКУ № 100 Від 06.10.2000 р. Картка відкривається на місяць, записи до неї здійснюють на підставі звітів касира за кожною операцією по надходженню  і вибуттю готів- ки в розрізі кодів бюджетної класифікації (окремо  по загальному  та по видах спеціальних коштів). Також в розрізі кодів ЕКВ виводиться залишок готівки на початок і кінець дня.

3. Касові  документи  — касова  книга та звіт касира  разом з при- кладеними документами  на протязі  року зберігаються  в касі. По за- кінченні  року, вони формуються в окремі підшивки  і передаються  в архів установи для зберігання  протягом 36 місяців.

Бухгалтерський облік наявності  та руху готівки  ведеться  на ра- хунку 30 «Каса» до якого відкриваються субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться в касовій книзі ф. КО-4, а рух готівки узагальнюється в меморіальному ордері № 1 (накопичувальній відо- мості ф. 380).

Записи  до нього здійснюються  на підставі  звітів  касира  щодня одним рядком з відображенням сум операцій по кореспондуючих ра- хунках.

Оскільки операції  із надходження готівкових  коштів  з реєстра- ційних (поточних) рахунків до каси установи та внесення готівки на ці рахунки  також  відображаються в меморіальному ордері  № 2 чи

№ 3, то при перенесенні підсумків руху коштів у касі з накопичуваль- ної відомості до книги «Журнал-головна» ці обороти виключаються. Позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» переноситься до

«Журнал-головна».


 

Таблиця 14

Типові кореспонденції рахунків з обліку готівки в національній валюті

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Одержано в касу готівку:

 

 

з (поточного) реєстраційного рахунку на різні цілі

301

311,321

з рахунків обліку спецкоштів

301

313, 314,

316, 323,

324, 326

2. Одержано повернення  підзвітних  сум

301

362

3. Одержано від винуватця, як погашення  нестачі

301

363

4. Одержано плату за гуртожиток

301

364

5. Внесено в касу плату за навчання

301

364

6. Отримано плату за надані особисті телефонні пе- реговори та інші доходи, які відносять на відшкоду- вання касових видатків

301

364, 801,

802

7. Видача готівки з каси на підставі видаткових  ка- сових ордерів, платіжних  відомостей:

 

 

на оплату праці

661

301

виплачені стипендії

662

301

виплачені депонентські  суми

671

301

виплачено  у підзвіт  на відрядження та господар- ські витрати

362

301

виплачені допомоги по соціальному страхуванню

652

301

8. Повернуто  невикористані кошти на рахунки: по- точний бюджетний чи реєстраційний

311, 321

301

на спеціальні  поточні

313, 314,

316

301

на спеціальні  реєстраційні

323, 324,

326

 

9. Внесені кошти на рахунки в банку чи держказначей- стві: послуги за телефонні  переговори та інші кошти, які відповідно до чинного законодавства відносять на відшкодування касових видатків загального фонду

311, 321

301


 

Продовження табл. 14

 

Внесено на спеціальні реєстраційні рахунки доходи

313, 314,

301

спеціальних коштів

316