3. Облік видатків спеціального фонду

Облік  витрат  повинен  забезпечити інформацію  про фактичні  та касові видатки  за кодами ЕКВ, а також за кожним  видом послуг, ви- робництва,  оренди та інше, тобто, по кожному  виду спеціальних ко- штів. Як і по загальному  фонду ведеться  відокремлений облік касо- вих та фактичних видатків.

Для обліку фактичних видатків  по спеціальному  фонду призна- чено рахунок 81 «Видатки спеціального  фонду». Це рахунок є актив- ним: по дебету відображаються витрати  здійснені  за відповідним  на- прямком спеціальних коштів.

До нього відкриваються субрахунки:

811 «Видатки за коштами, отриманими, як плата за послуги» — по дебету цього рахунку  відображаються фактичні  видатки  за рахунок коштів, отриманих, як плата за послуги, оренди майна, реалізації май- на, та інші, що пов’язані з наданням  платних послуг.

Облік  витрат  організується так, щоб забезпечити виконання ко- шторису та надати інформацію для складання звітності.

Тому  в аналітичному обліку  відкриваються аналітичні  рахунки по кожному виду послуг, а фактичні та касові видатки відображають- ся за кодами КЕКВ, відповідно до кошторису.

812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» — по дебету цього рахунку відображаються фактичні  видатки  спеціально- го фонду в частині інших джерел власних надходжень (за рахунок отриманої  гуманітарної  допомоги, грантів, кошти за дорученнями та ін.).

813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального  фонду» — видатки в частині інших надходжень від вищої установи при перероз- поділі спеціального  фонду.

По закінченні  року сума фактичних видатків  списується з кре- диту цих рахунків  в дебет 432 «Результати виконання кошторису  за спеціальним фондом».


 

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках облі- ку фактичних видатків типової форми (як і по загальному  фонду)  по кожному  виду спеціальних коштів. Картка  відкривається на місяць, записи  ведуть на підставі меморіальних  ордерів. Підсумки  визнача- ють за місяць та з початку року. Ця інформація використовується для аналізу за дотриманням кошторису, складання звітності.

Синтетичний облік видатків ведеться в Головній книзі на субра- хунках 811–816.

Рух  коштів  при  відображенні  видатків  на рахунках  бухгалтер- ського обліку можна представити у вигляді наступної схеми.

 

Рахунки бух- галтер- ського обліку

 

Відо- бра- ження видатків

Рахунок

81

«Видатки спеціально- го фонду»

 

Спи- сання видатків

Рахунок

432

«Результат виконання кошторису  за спеціальним фондом»

 

Спи- сання доходів

Рахунок

71

«Доходи спеці- ального фонду»

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

 

 

Рис. 4. Схема обліку видатків та доходів спеціального  фонду

Касові видатки обліковуються в Картках аналітичного  обліку ка- сових видатків. по кожному  виду спеціальних коштів відкривається окрема Картка. Видатки  відображаються за кодами КЕКВ  за місяць та з початку року з врахуванням відновлених видатків. Записи до них здійснюються  на підставі  виписок  держказначейства зі спеціальних реєстраційних рахунків.

Відображені  в картках касові видатки повинні відповідати сумам оборотів по рахунках 313, 323, 314, 324, 316, 326, що відображені в меморіальному ордері № 3.

4. Облік окремих видів власних  коштів

Доходи, грошові кошти та видатки спеціального фонду є різнома- нітними, проте діючим планом рахунків передбачені окремі рахунки для обліку цих об’єктів за встановленими групами.


 

Таблиця 7

Узгодження рахунків з обліку спеціальних коштів

 

 

Назва спецкоштів

Рахун- ки для обліку грошових коштів

 

Рахун- ки для обліку доходів

 

Рахун- ки для обліку видатків

Рахунки для обліку результатів виконання кошторису

1. Власні надходження

 

 

 

 

1.1. Плата за послуги: (надання платних   послуг, господарська             діяльність, оренда   майна,   реалізація матеріальних цінностей)

 

313, 323

 

711

 

811

 

432

1.2. Інші власні кошти: Благодійні внески, гранти, подарунки

Кошти за дорученнями Отримані   відсотки   за  де- позитами

 

314, 324

 

712

 

812

2. Інші надходження спеці- ального фонду

 

316, 326

 

713

 

813

Депозитні суми

315, 325

 

 

Облік операцій по наданню платних послуг

За цими операціями  використовуються рахунки:

 301, 323, 313 — для обліку  грошових  коштів, що надходять  в оплату за надані послуги;

 364 «Розрахунки з іншими  дебіторами»,  674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» — для обліку розрахунків;

 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» —

для обліку нарахованих доходів;

 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» —

для обліку витрат.


 

Типові кореспонденції рахунків


 

Таблиця 8

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нарахована плата за послуги, що пов’язані з виконан- ням основних функцій, від господарської діяльності

364

711

Нарахована плата за навчання  в ВНЗ

364

711

Нарахована плата за підготовку  кадрів та підвищен- ня кваліфікації

364

711

Нарахована плата за користування гуртожитком

364

711

Нарахована плата  за харчування  дітей в інтернатах при школах та групах продовженого дня

674

711

Нарахована плата  за навчання  учнів  в гуртках  при школах, за навчання  зверх учбової програми, за нав- чання в ліцеях та гімназіях

674

711

Нарахована плата за дітей у дитячих закладах

674

714

Надійшла в касу плата за підготовчі курси

301

711

Здано на реєстраційний (поточний рахунок)

323, 312

301

Надійшла плата в касу чи на рахунки в банку чи держказначейства за навчання  у вищих  навчальних закладах чи ПТУ, інші платні послуги

301, 313,

323

364, 674

Надійшла плата за користування гуртожитком

301, 323

364

Надійшла плата за дітей від батьків

301, 323

674

2. Надійшли кошти за оренду приміщень,  квартирну плату, за роботу транспорту, та інші послуги

313, 318,

323

364

Відображення витрат по наданню платних послуг:

 

 

Нарахована зарплата працівникам, задіяним у надан- ні послуг

811

661

Нарахування на заробітну плату

811

65

Списані матеріали

811

23

Списані видатки на відрядження

811

362


 

Продовження табл. 8

 

Надані різні послуги сторонніми  організаціями

811

364, 675

Відображено  створення фондів  в основних  засобах, придбаних  за рахунок спецкоштів

811

401

Відображено  створення фондів  в МШП,  придбаних за рахунок спецкоштів

811

411

Відображення ПДВ та інших податків згідно із зако- нодавством (на транспорт, на землю)

811

64

Списання витрат в кінці року

432

811

Списання доходів в кінці року

711

432

 

Облік операцій з оренди  майна бюджетних установ

Бюджетні  установи мають право надавати в операційну  оренду необоротні активи, а також отримувати  їх в операційну  оренду від ін- ших юридичних осіб.

Основні питання  щодо майнових та організаційних відносин між орендодавцем та орендарем, що стосуються використання державно- го чи комунального  майна регулюється Законом України  «Про орен- ду держаного та комунального  майна» від 10.04.1992 р. № 2269-ХII.

Орендодавцями можуть  бути:

 Фонд державного майна,  його регіональні відділення  та пред- ставництва щодо оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів  та нерухомого майна, що є державною власністю.

 Органи, що уповноважені Верховною радою  АРК  та органа- ми місцевого самоврядування управляти майном  — стосовно цілісних майнових комплексів  підприємств,  їх структурних підрозділів  та нерухомого  майна, що належить  АРК або пере- буває у комунальній власності.

 Підприємства — щодо окремого індивідуально визначеного майна  і нерухомості,  загальна  площа  яких  не перевищує  200 кв. м., а з дозволу Фонду держмайна  та органів місцевого само- врядування — також відносно структурних підрозділів  підпри- ємств і нерухомого майна, площа якого перевищує  200 кв.м.

Орендар  та орендодавець  заключають  договір оренди у встанов- леному  законом  «Про  оренду  державного  і  комунального   майна»


 

порядку. При цьому при здачі в оренду державного майна слід ви- користовувати договори,  типові  форми  яких  встановлені Фондом державного  майна, а при оренді комунального  майна форми догово- рів розробляються органами місцевого самоврядування.

Розмір  орендної плати при здачі в оренду державного  майна ви- значається за методикою, встановленою КМУ, а для об’єктів що пере- бувають у комунальній власності  — органами  місцевого самовряду- вання.

Отримана  плата за оренду майна є власними надходженнями (спеціальні кошти). Від цих надходжень  частина коштів належить бюджетній установі, а частина — відповідному  бюджету.

Методика розрахунку пропорції розподілу між відповідним бю- джетом, орендодавцем та балансотримачем та порядок використання орендної плати визначається:

 для об’єктів, що знаходяться в державній  власності  — Кабіне-

том Міністрів України;

 для об’єктів, що належать  Автономній  Республіці Крим — ор- ганами, уповноваженими Верховною Радою АРК;

 для об’єктів, що знаходяться в комунальній власності  — орга- нами місцевого самоврядування.

Орендар перераховує на підставі виписаного рахунку безпосеред- ньо на рахунок держказначейства належну суму коштів орендної пла- ти, а решту — установі. В такому випадку орендодавець  виписує  два рахунки: один на оплату бюджетній установі і другий рахунок — для перерахування до державного бюджету.

При здачі в оренду комунального  майна рішенням  відповідного органу місцевого самоврядування встановлюється порядок викорис- тання орендної плати.

Крім   орендної    плати   орендодавцю    відшкодовуються  кому- нальні  послуги: тепло, вода, електроенергія, інші видатки  на основі пред’явлених рахунків. Ці надходження є компенсацією  витрат уста- нови і зараховуються на її рахунки повністю.

Кореспонденції рахунків при цьому складаються наступні. Наприклад, бюджетна установа комунальної чи державної форми

власності надає в оренду приміщення приватному підприємству. 50% орендної плати сплачується прямо до бюджету, а 50% — на рахунок установи. Установа є платником ПДВ.


 

Таблиця 9

Кореспонденції рахунків з обліку операцій оренди майна

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нараховано орендну плату 50% суми по договору оренди в т.ч. ПДВ

364

711

Відображена  сума ПДВ

811

641

Нараховано експлуатаційні витрати, в т.ч. ПДВ

364

711

Відображено  ПДВ

811

641

Нараховано податок на землю в частині орендова- ного майна

811

641

Надійшли кошти від орендаря на рахунок орендо- давця

313, 323

364

Перераховано податок на землю

641

313, 323

Отримані  рахунки від постачальників комуналь- них послуг

811

675

Відображена  сума ПДВ

641

675

Оплачено  комунальні  послуги в частині орендова- ного майна

675

313, 323

 

У випадках коли бюджетна установа орендує приміщення або окремо визначене  майно для виконання своїх статутних  завдань або ж для господарської діяльності, то кореспонденції будуть наступні.

Таблиця 10

Кореспонденції рахунків з обліку витрат по оренді майна в інших організаціях

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нарахована орендна плата за орендоване майно, що використовується для виконання основних функ- цій установи

801, 802

675

Перераховано орендодавцю  орендну  плату  (ПДВ

списується на видатки установи)

675

311, 321


 

Продовження табл. 10

 

Нарахування орендної плати за орендоване  майно, що використовується для надання  послуг, що не є основними  функціями установи

811, 812,

821–825

675

Відображено  ПДВ

641

675

Оплачено

675

313, 323

 

Облік інших  власних надходжень

До інших власних  надходжень  відносяться кошти,  отримані  від підприємств,  організацій  і фізичних  осіб чи інших бюджетних  уста- нов для виконання окремих конкретних  доручень цих суб’єктів. Крім того сюди відносяться благодійні  внески, гранти, дари та пожертву- вання.

Кошти, що отримані  для виконання окремих доручень назива- ються суми за дорученнями. Зокрема це такі:

 для розрахунків з молодими спеціалістами;

 на виплату  матеріальної  допомоги і доплат до державних  сти- пендій за рахунок коштів замовника;

 на придбання методичної літератури та навчальних  посібників для студентів заочної форми навчання;

 кошти  на придбання бланків  замовлених  в централізованому порядку документів по бухгалтерському обліку;

 кошти, які у відповідності  з рішеннями уряду надійшли на ім’я установи для виконання окремих доручень;

 інші кошти,  що отримує  установа  від фізичних  і юридичних осіб для виконання окремих доручень.

Використання цих сум здійснюється строго на виконання цілей указаних  в дорученнях.

Для обліку цих операцій використовують рахунки:

314, 324, — для обліку грошових коштів;

673 «Розрахунки по коштах, отриманих  по інших джерелах влас- них надходжень»  — для обліку розрахунків;

712 «Доходи по інших джерелах власних надходжень бюджетних установ» — для обліку доходів спеціального  фонду;

812 «Видатки  за іншими джерелами  власних надходжень»  — для обліку видатків спеціального  фонду.


 

Таблиця 11

Типові кореспонденції рахунків з обліку коштів за дорученням

 

 

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Надійшли кошти від різних  підприємств для ви- значених цілей

314, 324

712

Проведено  касові  видатки  для  виконання дору- чень

364, 675

324, 314

Списано  на видатки  послуги, матеріали,  створен- ня фондів

812

23, 364, 675,

401, 411

В кінці року списуються витрати

432

812

В кінці року списуються доходи

712

432

 

Облік благодійних внесків та гуманітарної допомоги

Отримання благодійних (добровільних) внесків та пожертвувань від юридичних  та фізичних  осіб бюджетними  установами  здійсню- ється у відповідності з діючим законодавством (зокрема, Постановою

№ 1222, Законом № 531).

Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

 одноразової  фінансової  допомоги — у грошовій формі для фі- нансових  потреб закладу  за напрямками видатків, визначених благодійником, або для покращання роботи закладу;

 одноразової матеріальної та іншої допомоги — як товари, робо- ти і послуги;

 систематичної фінансової, матеріальної  та іншої допомоги;

 фінансування конкретних  цільових програм.

Благодійні внески можуть надаватися бюджетним  установам в грошовій формі для потреб їх фінансування по напрямкам витрат, що визначені благодійником. Якщо благодійник не вказує конкретні цілі витрат, то напрямки витрат визначає  керівник  установи, виходячи  з першочергових потреб установи відповідно до її основної діяльності: придбання продуктів харчування, матеріалів, обладнання.

В той же час отримані  кошти не можуть бути направлені  на ви- плату  зарплати  працівникам установ  освіти, культури,  спорту  і фі- зичного  виховання,  охорони  здоров’я. Також  благодійні  внески  не


 

можуть заміняти  оплату платних  послуг. Після отримання благодій- ного внеску отримувач повинен внести зміни до кошторису спеціаль- ного фонду.

У разі отримання благодійної  допомоги, що носить цільовий  ха- рактер, установи  повинні  звітувати  перед благодійниками та благо- дійними організаціями.

Відповідно     до        закону             «Про   гуманітарну   допомогу»      від

22.10.1999 р. № 1192-ХIV, гуманітарна допомога — це цільова адрес- на безоплатна  допомога в грошовій або натуральній формі у виглядів безповоротної фінансової  допомоги або добровільних  пожертвувань, а також допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг.

Щоб бути отримувачем такої допомоги установі необхідно заре- єструватись в Єдиному  реєстрі  отримувачів гуманітарної  допомоги. Використовується гуманітарна  допомога строго за цільовим  призна- ченням. За нецільове використанням таких надходжень  вони вважа- ються доходами та підлягають  оподаткуванню,  а також установа ви- лучається  з Реєстру неприбуткових організацій.

Облік  цих внесків ведеться в порядку  встановленому для обліку гуманітарної  допомоги.

Благодійні внески та гуманітарна допомога надходять як в грошо- вій так і в натуральній формі.

Готівкові  кошти  надходять  на спеціальний реєстраційний раху- нок або в касу установи.  Надходження оформляється прибутковим касовим ордером і на його підставі записується до касової книги. Го- тівка обов’язково вноситься  на спеціальний реєстраційний рахунок в держказначействі, а вже потім використовується за призначенням.

На всі суми коштів, отриманих  бюджетними  установами  протя- гом року, розпорядники коштів повинні  внести зміни до кошторису за спецфондом  за власними  надходженнями на підставі Довідки про внесення змін. Ця Довідка затверджується головним розпорядником коштів без внесення змін до бюджетного розпису.

До бюджетних  установ може надходити  допомога у натурально- му вираженні: продукти, медикаменти, інші матеріали, обладнання тощо.

Для врегулювання обліку таких надходжень  Державне  Казна- чейство України  своїм листом від 12.05.2004 року № 3876 роз’яснює, що при  надходженнях у натуральній формі  до органів  державного


 

казначейства в термін до кінця  місяця  надається  «Довідка  про над- ходження в натуральній формі» встановленої форми.

Органи  держказначейства на підставі Довідки відображають  в обліку по виконанню  державного бюджету операції в натуральній формі,  проведені  розпорядниками бюджетних  коштів.  Для  установ надається виписка з рахунку про зарахування та списання (касові ви- датки) цих сум з рахунків в держказначействі.

Отримані  надходження зараховуються на рахунок 324 як інші власні кошти та відображаються по кредиту рахунку 712 «Доходи за іншими джерелами  власних надходжень»  як доходи. Витрати матері- алів, нарахування фондів відображається по дебету рахунку 812 «Ви- трати за іншими джерелами  власних надходжень».

 

 

Типові кореспонденції рахунків


Таблиця 12

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Отримання в грошовій формі

Отримані  благодійні внески, спонсорські  внески та інша гуманітарна допомога грошовими коштами

301, 302,

314, 318,

324

712

Здійснені платежі  різним  організаціям за рахунок благодійних, спонсорських внесків, гуманітарної допомоги.

364, 675

314, 324,

318

Списано  вартість  отриманих  робіт та послуг за ра- хунок благодійних та спонсорських  внесків, гумані- тарної допомоги

812

364, 675

Отримані  матеріали, що придбані за кошти гумані- тарної допомоги

231–236,

238, 239

364

списані витрачені матеріали

812

231–236,

238, 239

Отримані  МШП,  придбані  за кошти  гуманітарної допомоги

221

364

Одночасно проводиться другий запис по створенню фондів в МШП

812

411


 

Продовження табл. 12

 

Отримано необоротні  активи  за кошти  гуманітар- ної допомоги

101–122

364

Одночасно проводиться запис по створенню фондів в необоротних  активах

812

401

Надходження в натуральній формі

Отримані  благодійні внески в матеріальній формі (матеріальні цінності). На підставі Довідки про надходження в натуральній формі записують:

Зарахування відділенням держказначейства вказа- ної суми на спеціальний реєстраційний рахунок

324

712

Одночасно  проводяться касові  видатки  (на  цю ж суму)

364

324

Оприбутковані матеріали на підставі Акта на опри- буткування матеріалів

23

364

Списуються використані матеріали  (що  отримані як благодійна допомога) на підставі Акту на спи- сання матеріалів

812

23

Надходження необоротних  активів, як гуманітарна допомога:

 

 

Проведено  по рахунку в казначействі на основі До- відки

324

712

Проведення касових видатків (одночасно)

364

324

оприбутковано необоротні активи

10, 11, 12

364

Створення фондів в необоротних  активів

812

401

Надходження МШП  як гуманітарна допомога:

 

 

Проведено  по рахунку в казначействі на основі До- відки

324

712

Проведення касових видатків (одночасно)

364

324

Оприбутковані МШП

221

364

Створення фондів в МШП

812

411

В кінці року закриваються операційні  рахунки:

– списуються витрати

 

432

 

812

– списуються доходи

712

432


 

Такі  надходження відображаються в бухгалтерському обліку  та формах фінансової  звітності: № 4-2д, № 4-2м «Звіт про надходження та використання коштів, отриманих  за іншими  джерелами  власних надходжень бюджетних установ».

Дані про отримані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи  відображають  у формі  №  5 «Звіт  про  рух необоротних  ак- тивів», надходження медикаментів, продуктів  харчування  тощо — у формі № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування». У пояс- нювальній  записці до річного та квартального звітів наводяться дані про надходження гуманітарної  допомоги.

Облік інших  надходжень спеціального фонду

До інших надходжень  спеціального  фонду відносять  надходжен- ня від вищої установи відповідно до затвердженого кошторису.

Таблиця 13

Типова кореспонденція рахунків

 

 

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Надійшли грошові кошти як «Інші надходження»

316, 326

713

Проведено касові видатки відповідно до кошторису

364, 675,

301

316, 326

Проведено фактичні витрати за рахунок цих коштів відповідно до кошторису

813

364, 675,

23, 661,

65 …

Списані  залишки   невикористаних коштів  виділе- них асигнувань  в кінці року

713

316, 326

Списуються в кінці року видатки  поточного  року, проведені за рахунок коштів отриманих як інші надходження спеціального  фонду

813

432

Списуються в кінці року доходи за іншими надход- женнями  спеціального  фонду

713

432