2. Облік грошових  коштів по спеціальному фонду

Для  зберігання  та обліку  грошових  коштів  спеціального  фонду в органах  держказначейства відкриваються спеціальні  реєстраційні рахунки, а в установах банку відкриваються спеціальні  бюджетні ра- хунки.

Реєстраційні рахунки відкриваються на бюджетний рік і щорічно поновлюються. Відкриваються відповідно  з інструкціями Держказ- начейства.

Призначення кожного рахунку приведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ

 

Призначення коштів, що обліковуються на рахунку

1. Кошти отримані як плата за послуги

313 — «Поточні рахунки для обліку коштів, отри- маних як плата за послу- ги»

323 «Спеціальні реєстра- ційні  рахунки  для  облі- ку коштів, отриманих як плата за послуги»

2. Інші власні надход- ження

314 — «Поточні рахунки для обліку коштів отри- маних за іншими дже- релами власних надхо- джень»

324 «Спеціальні реєстра- ційні рахунки для обліку коштів, отриманих за ін- шими  джерелами  влас- них надходжень»

3. Інші надходження спеціального  фонду

316 — «Поточні рахунки для обліку інших надход- жень спеціального фон- ду»

326 «Спеціальні реєстра- ційні рахунки для обліку інших надходжень спеці- ального фонду».


 

Всі операції з грошовими коштами на цих рахунках оформляють- ся розрахунковими документами,  типові форми яких встановлені на- ціональним  банком  України  (платіжні доручення,  вимоги-доручен- ня, платіжні вимоги, заява на переказ готівки тощо)

Аналітичний облік коштів ведеться по кожному відкритому в від- діленні державного казначейства (банку) рахунку.

Синтетичний облік ведеться в розрізі субрахунків бухгалтерсько- го обліку.

Для відображення в обліку операцій по надходженню  доходів (коштів) спеціального  фонду та їх касового використання призна- чений  меморіальний  ордер  № 3  «Накопичувальна відомість  руху грошових коштів спеціального фонду в органах Держказначейства (установах банків) України»  (ф. 382 бюджет).

Записи  до Меморіальних ордерів здійснюють  на підставі випи- сок держказначейства (банку) з прикладеними документами.  Мемо- ріальний ордер побудований з двох частин. В першій відображається надходження коштів (в дебет рахунку обліку спец коштів з кредиту різних).  Записи  здійснюються  позиційним способом за кожною ви- пискою. В другій частині відображається витрачання коштів (касові видатки). Записи  здійснюються  позиційним способом за кожною випискою  (кредит  субрахунку  з обліку  спецкоштів  в дебет рахун- ків).

В кінці  меморіального ордера  визначаються обороти  по дебету та по кредиту рахунку. Записується залишок на початок місяця з по- переднього  меморіального ордера та визначається і записується за- лишок коштів на кінець місяця. Він обов’язково звіряється з даними держказначейства (випискою).

При наявності  декількох  рахунків  на кожний  рахунок  відкрива- ється окремий меморіальний ордер і нумерується відповідно: № 3-1,

3-2, 3-3, або 3а, 3б, і т.д. Меморіальний ордер підписується виконав- цем, працівником, що перевірив та головним бухгалтером.

Частина коштів спеціального фонду (власні кошти) може бути перераховані  вищому розпоряднику за його наказом. Перерахування коштів проводиться в межах однієї програми та однієї групи власних надходжень. При цьому установа, що перераховує  кошти відображає їх як зменшення  доходів. А установа, що отримує — як їх надходжен- ня. При цьому складаються кореспонденції рахунків:


 

1. Перераховано вищому розпоряд- нику частина власних коштів

 

Дебет 711, 712

 

Кредит 323, 324

2. Отримано вищим розпорядником

Дебет 323, 324

Кредит 711, 712