1. Характеристика доходів  спеціального фонду та їх бухгалтерський облік

Бюджетні  установи в результаті своєї фінансово-господарської діяльності  можуть отримувати  в своє розпорядження кошти не тіль- ки з бюджету, але і з інших джерел. Кошти, які установи  отримують понад асигнування, що виділяються державою,  називають  позабюд- жетними або спеціальними.

Включення   позабюджетних коштів  до  спеціального  воду  бюд- жету починається з 1 січня  2002 року, коли  законом  «Про  держав- ний  бюджет  України  на 2002  рік»,  було  передбачено  включати  до


 

спеціального  фонду Державного  бюджету ці надходження,  як власні надходження цих установ.

Діючим Бюджетним кодексом передбачено, що власні надход- ження бюджетних установ — це кошти, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, ви- конання  робіт, гранти, дарунки  та благодійні  внески, а також кошти від реалізації  в установленому порядку  продукції  чи майна та іншої діяльності. Власні надходження бюджетних установ отримуються до- датково до коштів загального  фонду бюджету і включаються  до спе- ціального фонду бюджету.

Спеціальний фонд  кошторису видатків  — це кошти,  що надхо- дять на конкретну  мету та витрачаються на відповідні видатки за ра- хунок цих надходжень.

Основним нормативно-правовими актом,  які  дають право  бюд- жетним установам отримувати  позабюджетні доходи (від надання платних  послуг, інших надходжень) та порядок  їх обліку є Бюджет- ний кодекс та «Перелік  груп власних коштів бюджетних установ, ви- моги щодо їх утворення та направлення їх використання», що затвер- джений постановою КМУ від 17.05.2002 № 659.

Оскільки бюджетні установи  отримують  різноманітні власні ко- шти, з метою складання кошторису, обліку та надання звітності влас- ні кошти об’єднують в такі групи:

 Перша  група — надходження від плати за  послуги,  що нада-

ються бюджетними  установами  згідно із законодавством;

 Друга група — інші джерела власних  надходжень бюджетних установ.

Перша група власних коштів включає чотири підгрупи:

1.1. Плата  за послуги,  що надаються  бюджетними  установами  у відповідності  до їх функціональних повноважень.

1.2. Надходження від господарської та виробничої  діяльності. До цієї підгрупи відносять доходи від діяльності допоміжних, учбово-до- поміжних  підприємств,  господарств,  виробничих майстерень,  плата за гуртожиток,  квартплата,  комунально-побутові послуги,  науково- дослідні  роботи по господарських договорах та ін. У разі створення для провадження господарської  діяльності  госпрозрахункових під- розділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними  надходженнями бюджетної установи  і не включаються  до спеціального  фонду.


 

1.3. Плата за оренду майна.

1.4. Надходження від реалізації  необоротних  активів  (крім  буді- вель і споруд), інших матеріальних цінностей,  плата за зданий мета- лобрухт, дорогоцінні метали, каміння, які у відповідності  з чинним законодавством залишаються на підприємстві.

Надходження перших  двох підгруп  формуються за видами,  ви- значеними переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами  за плату, затверджуваними Кабінетом Міністрів України для відповідної  галузі. Відповідальними за складання переліків  ви- значаються  центральні  органи виконавчої  влади, що є провідними у відповідній галузі (МВС,  МЗС,  МОН,  МОЗ, Мінагрополітики, Мін- культури  та інші). Перелік  таких центральних органів виконавчої влади, що відповідають за підготовку переліків послуг затвердив  Ка- бінет Міністрів України  постановою № 659 від 17.05.2002 року.

Зокрема перелік платних  послуг, які можуть надаватись  держав- ними навчальними закладами затверджено Постановою  КМУ  № 38 від 20.01.97 року. Наприклад:

– навчання  іноземних  і вітчизняних студентів у вищих навчаль- них закладах понад державне замовлення в межах ліцензовано- го обсягу прийому;

– здобуття другої вищої освіти;

– післядипломна освіта та підготовка працівників різних профе- сій понад державне замовлення;

– навчання  слухачів підготовчих відділень;

– переведення до іншого вищого навчального  закладу  та понов- лення навчання  студентів;

– повторне вивчення  відрахованими студентами окремих дисци- плін і курсів з наступним  складанням іспитів;

– підготовка і перепідготовка спеціалістів  за замовленням служб зайнятості;

– підготовка аспірантів і докторантів понад державне замовлення;

– групові та індивідуальні заняття  фізичною  культурою та спор- том понад норми встановлені навчальними планами;

– виготовлення та реалізація  виробів у виробничих майстернях, продукції науково-дослідних господарств;

– надання  послуг науковими,  науково-дослідними підрозділами вузів;


 

– здавання  в оренду будівель, обладнання  та деякі інші. Постановою КМУ № 1180 від 28.07.2003 року затверджено Пере-

лік платних  послуг які можуть  надаватися бюджетними  науковими установами:

1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних, пошукових  та проектно-пошукових робіт.

2. Проведення робіт з діагностики,  стандартизації і сертифікації технологічних процесів,  обладнання, матеріалів,  метрологічного  за- безпечення, технічного захисту інформації.

3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей націо- нальної економіки та кон’юнктурних  досліджень.

4. Наукова  та науково-технічна експертиза.

5. Розробка програмного  продукту для науково-дослідних цілей.

6. Підготовка  бібліографічних, реферативних і аналітичних огля- дів, довідок, добірок, каталогів,  рекламних  матеріалів,  тиражування матеріалів  бібліотек на носіях інформації. Та інші роботи.

Друга група — інші джерела власних  коштів — включає три під- групи:

2.1. Благодійні внески, гранти і дарунки.

До цієї групи відносять всі види добровільної безповоротної та без- оплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні вне- ски, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів.

Благодійні внески носять  безповоротний характер  у вигляді  ко- штів чи майна.

Гранти надаються на безповоротній основі і направляються на реалізацію цілей, що визначені програмою їх надання, проектом між- народної технічної допомоги.

Дарунки отримуються від спонсорів, меценатів, а також це благо- дійні пожертвування, гуманітарна  допомога. Отримані  кошти витра- чаються на вказані благодійником цілі.

2.2. До другої підгрупи включають кошти, що отримують бюджет- ні установи  від підприємств,  організацій,  фізичних  осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. Ці кошти вико- ристовуються за визначеними напрямками видатків,  що їх зазнача- ють фізичні та юридичні особи — надавачі коштів.

2.3. До підгрупи 3 включають кошти, що отримують вищі та про- фесійно-технічні  навчальні   заклади   від  розміщення  на  депозитах


 

тимчасово  вільних  бюджетних  коштів, отриманих  за надання  плат- них послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

Власні надходження бюджетних  установ використовуються від- повідно  до Бюджетного кодексу,  закону  про державний  бюджет чи рішення про місцевий бюджет за такими напрямами (Таблиця 5):

Таблиця 5

Спрямування видатків за спеціальними коштами

 

Група коштів

 

Надходження

 

Спрямування видатків

 

1 група власних  коштів

1.1. Плата за послуги, що нада- ються  установою  відповідно  до її основної діяльності

На покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням по- слуг,  що  надаються  бюджетни- ми установами  згідно з їх осно- вною діяльністю

1.2. Надходження від господар- ської та виробничої  діяльності

На організацію додаткової (гос- подарської) діяльності  бюджет- них установ

На господарські потреби бю- джетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв

1.3. Плата за оренду майна

На     утримання,      облаштуван- ня, ремонт та придбання майна бюджетних установ

1.4. Надходження від реалізації необоротних активів (крім буді- вель і споруд), інших матеріаль- них цінностей, плата за зданий металобрухт, дорогоцінні мета- ли, каміння,  які  у відповідності з чинним  законодавством зали- шаються установі.

На ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів  та матеріальних ціннос- тей, покриття витрат, пов’язаних з організацією  збирання і тран- спортування відходів і брухту на приймальні пункти;

На господарські потреби бю- джетних установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв


 

Продовження табл. 5

 

 

2 група — інші джерела власних  коштів

12. Благодійні внески,  гранти  і дарунки

На  організацію  основної  діяль- ності бюджетних установ

2.2. Кошти, що отримують  бюд- жетні установи  від підприємств, організацій,  фізичних  осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

На   виконання  відповідних   ці- льових заходів

2.3. Кошти, що отримують  вищі та професійно-технічні навчаль- ні заклади від розміщення на де- позитах тимчасово вільних бю- джетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

На  організацію  основної  діяль- ності бюджетних установ

 

Платежі  за рахунок  спеціального  фонду  бюджету здійснюються в межах коштів, що фактично  надійшли  до цього фонду на відповід- ну мету. Якщо фактичний обсяг власних надходжень  за спеціальним фондом кошторису  бюджетної установи менший від планових показ- ників, врахованих  у спеціальному  фонді її кошторису,  розпорядник бюджетних  коштів  зобов’язаний  до закінчення бюджетного  періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису  щодо зменшення власних надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального  фонду кошторису  у відповідному  бюджетному періоді.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищу- ють відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України  (рішенням про місцевий  бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає  спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення  заборгованості з оплати праці, нарахувань  на за- робітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо такої заборгованості немає, розпорядник бюджетних коштів спрямовує 50 відсотків коштів на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних  надходжень, і 50 відсотків коштів — на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загаль- ного фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.


 

Інші надходження спеціального фонду. В окрему групу надход- жень виділяють отримані від вищого розпорядника кошти відповідно до затвердженого кошторису  за рахунок спеціального  фонду держав- ного (місцевого) бюджету. В ході діяльності при виконанні коштори- сів цих послуг установа отримує кошти, які витрачає  згідно з кошто- рисом.

Для обліку доходів по спецкоштах  призначені  пасивні рахунки 7 класу:

711 «Доходи по коштах, отриманих, як плата за послуги». По кре- диту його відображаються доходи згідно з кошторисом,  отримані  як плата за надані послуги, від виробничої  діяльності, орендна плата, за реалізацію майна.

712 «Доходи по інших джерелах власних коштів бюджетних уста- нов». По кредиту відображаються надходження благодійної  допомо- ги, гранти, дари, надходження на виконання окремих доручень, інвес- тиції згідно з законодавством.

713 «Доходи  по інших  надходженнях спеціального  фонду».  По кредиту відображається надходження інших коштів для їх витрачан- ня за кошторисом.

Крім того виділяють окремі рахунки:

714 «Кошти батьків за надані послуги». По кредиту відобража- ються надходження від батьків за утримання дітей в дитячих устано- вах і інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

715 «Доходи  направлені  на покриття дефіциту  загального  фон- ду». Обліковуються кошти спеціального  фонду, направлені  на по- криття дефіциту бюджету.

716 «Доходи  за витратами майбутніх  періодів».  На  ньому облі- ковуються  суми коштів  по договорах  з фізичними чи юридичними особами  за надані послуги,  які надійшли  в поточному  році і не ви- користані, але які будуть використані в наступному  році на витрати, передбачені договорами.

Надходження коштів може здійснюватися шляхом безготівкових розрахунків,  або готівкою в касу установи. У випадку отримання го- тівки, такі кошти підлягають обов’язковому внесенню на відповідний рахунок з обліку спеціальних коштів. Слід пам’ятати, що використан- ня спеціальних коштів без зарахування їх на рахунок в банку заборо- нено.


 

Для синтетичного обліку доходів спеціального фонду призначено меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального  фонду бюджетних установ» (ф. 409 бюджет). На кожний вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморі- альні ордери, які номеруються № 14-1, № 14-2 і т.д. Цей же меморіаль- ний ордер є регістром аналітичного обліку доходів спеціального фонду.

По закінченні  року сума фактичних доходів списується в поряд- ку закриття рахунків в кредит рахунку 432 «Результат виконання ко- шторису за спеціальним фондом» записом: Дт 71 Кт 432.