5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду

Для обліку фактичних видатків загального фонду бюджетних установ планом рахунків передбачено рахунок 80 «Видатки із загаль- ного фонду».

До нього відкриваються субрахунки:

801 «Видатки  з державного  бюджету  на утримання установи  та інші заходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

Це активні  рахунки. По дебету цих рахунків  на протязі  бюджет- ного періоду на підставі належне оформлених документів відобража-


 

ються здійснені  витрати  за кодами  ЕКВ  з кредиту  різних  рахунків. По закінченні  року записами  по кредиту рахунку 80 «Видатки  із за- гального фонду» вони списуються на дебет рахунку 431 «Результат виконання кошторису  по загальному  фонду».

На субрахунку  801 обліковуються фактичні  видатки  за рахунок коштів  державного  бюджету  на утримання установ  та інші заходи. Видатки бюджетних коштів здійснюються  у відповідності  з кошто- рисом.

На субрахунку  802 «Видатки  з місцевого бюджету на утримання установи  та інші заходи»  обліковуються фактичні  видатки  установ, що фінансуються з місцевого бюджету відповідно до кошторису.

 

Рахунки бух- галтер- ського обліку

 

Відо- бра- ження видатків

Рахунок

80

«Видатки із загального фонду»

 

Спи- сання видатків

Рахунок

431

«Результат виконання кошторису

за загальним фондом»

 

Спи- сання доходів

Рахунок

70

«Доходи загального фонду»

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

 

 

Рис. 1. Схема обліку фактичних видатків та доходів загального фонду

Видатки  відображаються в різних меморіальних  ордерах, на під- ставі яких записи по дебету рахунку 801, 802 відображаються в регі- страх аналітичного  обліку.

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться в «Картках  ана- літичного обліку фактичних видатків»  за кожним  кодом програмної та функціональної класифікації видатків, в розрізі кодів КЕКВ.

Карточка  відкривається на місяць і заповнюється на підставі ме- моріальних  ордерів. Суми  відновлених (повернених на рахунки  ра- ніше проведених  платежів, надходження готівкою)  видатків  запису- ються на зворотній стороні картки.

Підсумки  визначаються за місяць  та з початку  року з врахуван- ням відновлених видатків, та потім переносяться як залишки  на по- чаток місяця в відкриту Картку на наступний  місяць.

Таким чином в обліку завжди є інформація про використані кош- ти. Схема записів фактичних видатків в регістрах аналітичного  і син- тетичного обліку представлена  в наступній схемі.


 

 

Первинні  докумен- ти: накладні, акти на виконані роботи, звіти

про використання коштів, наданих на відрядження та під звіт, розрахунково- платіжні відомості та ін.


 

Меморіальні ордери:

5, 6, 7, 8, 12, 13

Картки аналітичного обліку фактичних видатків

 

 

Головна книга

Рис. 2. Схема облікового процесу з обліку фактичних видатків в регістрах бухгалтерського обліку

В централізованих бухгалтеріях  на кожну установу відкриваєть- ся окрема картка та одна загальна по всіх установах.

Касовими видатками вважаються всі суми, що проведені  з реє- страційних  та спеціальних реєстраційних рахунків шляхом безготів- кової оплати чи видача готівкою.

Погашення взятих зобов’язань, оплата податків, отримання готів- ки в касу тощо, зумовлює витрачання грошових коштів з реєстрацій- них рахунків.  При цьому в облікових  регістрах проводяться записи по кредиту рахунків  321, 323, 324, 326. Оскільки виписки  з рахунків в Держказначействі підтверджують касові видатки, то можна вважа- ти, що синтетичний облік касових видатків ведеться в меморіальних ордерах № 2 — по загальному  фонду та № 3 по спеціальному  фонду, в яких ведеться облік грошових коштів на рахунках в казначействі.

Аналітичний облік касових видатків ведеться в Картці аналітич- ного обліку касових видатків. Картки  відкриваються окремо по кож- ному реєстраційному рахунку та за кожною програмою.

Картка відкривається на місяць і заповнюється щодня на підставі виписок  Держказначейства. Видатки  відображаються в розрізі  кодів економічної  класифікації. На протязі місяця на реєстраційні рахунки установ можуть надходити грошові кошти на відновлення видатків (за


 

телефонні переговори, комунальні платежі орендаторів, помилково перераховані  кошти тощо). Такі суми записуються на зворотній  сто- роні картки та зменшують суму касових видатків в поточному місяці.

Підсумки  в картці підводяться за місяць та з початку року за ви- рахуванням відновлених сум.

Загальна схема облікових записів в регістрах аналітичного обліку касових видатків представлена  в наступній схемі.

Виписки банку, виписки з реєстраційних рахунків в держказначействі

Картка аналітичного  обліку касових видатків

Рис. 3. Схема облікового процесу касових видатків в регістрах бухгалтерського обліку

В централізованих бухгалтеріях  окремі картки відкривають по кожній  установі  в розрізі  вказаних  параметрів  та  ведуть  загальну картку по всіх підвідомчих установах.

Таблиця 3

Кореспонденції рахунків по відображенню фактичних витрат по загальному фонду

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нарахована зарплата штатним та нештатним пра- цівникам

801, 802

661

2. Нараховані збори до органів соціального  страху- вання

801, 802

651, 652,

653, 656

3.  Нарахована  стипендія   студентам,   аспірантам, учням

801, 802

662

4. Списані витрати по відрядженню на підставі зат- вердженого звіту про використання коштів наданих на відрядження

801, 802

362


 

Продовження табл. 3

 

5. Списана  вартість  матеріалів  та продуктів  харчу- вання (на основі підтвердних документів)

801, 802

231–236,

238, 239

6. Списані  витрати  по наданих бюджетній установі комунальних,  транспортних та інших послугах

801, 802

364, 675

7. Списані  використані талони  по цільовому  при- значенню (крім талонів на бензин)

801, 802

331

8. Створення фондів в необоротних  активах по придбаних  необоротних  активах за рахунок коштів загального фонду

801, 802

401

9. Створення фонду в МШП,  що придбані за раху- нок коштів загального фонду

801, 802

411

10. По закінченні року списані фактичні  видатки

431

801, 802

 

Для бюджетних установ в окремих випадках можливе відновлен- ня касових видатків. Так, плануючи проведення  діяльності  установи за рахунок коштів загального фонду розпорядник не припускає, що ці видатки хтось оплатить.

В той же час в окремих випадках  виникають  ситуації, коли част- ково ці видатки відшкодовуються за рахунок інших джерел ніж бюд- жетні кошти  на утримання установи.  Наприклад, плата  за електро- енергію  на  власні  електроприлади відшкодовуються мешканцями гуртожитків та інші. При відновленні касових видатків коригуються у бік зменшення  і фактичні  видатки.

Таблиця 4

Кореспонденції рахунків по відновленню касових видатків

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Надійшли в касу  кошти  за телефонні  переговори, як відшкодування витрат

301

801, 802

Кошти внесені на рахунок

311, 321,

313, 323

301

Повернена  дебіторська  заборгованість за не отри- мані матеріали, послуги

311, 321,

313, 323

364