4. Склад і класифікація видатків

В бюджетних установах всі видатки обліковуються у відповіднос- ті з бюджетною класифікацією визначеною в Бюджетному кодексі та Інструкцією щодо застосування економічної  класифікації видатків бюджету,  що затверджена спільним  наказом  Міністерства фінансів України  та Державного казначейства від 25.11.2008 року № 495.

Практика ведення  обліку та діючі нормативні  документи  дозво- ляють класифікувати витрати бюджетних установ в бухгалтерському обліку за такими ознаками:

1. В залежності  від джерел покриття:

– видатки загального фонду;

– видатки спеціального  фонду.

Обидва види видатків плануються в кошторисі, а бухгалтерський облік цих видатків ведеться відокремлено  на окремих рахунках.

2. В залежності  від етапу руху бюджетних коштів:

– касові видатки;

– фактичні  видатки.

Касовими  видатками вважаються всі  суми  проведені  органом Державного  казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального  реєстраційного та поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової  оплати рахунків.

Наприклад, оплачено  рахунок  за матеріальні  цінності  або ж по- слуги, отримано в касу за грошовим чеком тощо. Повернення коштів на рахунки відновлює  касові видатки.  Наприклад, зараховано  на ре- єстраційний рахунок кредиторська заборгованість за неотримані  ма- теріальні цінності чи послуги.


 

Основним завданням обліку  касових  видатків  є контроль  за ці- льовим  витрачанням бюджетних коштів відповідно  до кошторисних призначень  за кодами економічної класифікації видатків.

Фактичними видатками  вважаються всі дійсні витрати  по вико- нанню  кошторису,  що підтверджені  первинними документами  (на- приклад, нарахована заробітна плата, списана вартість використаних матеріалів та ін.). Тобто, господарські операції відображаються в бух- галтерському  обліку за принципом  нарахування:  видатки відобража- ються в тому періоді, коли вони виникають, незалежно  від того, коли будуть сплачені кошти.

Фактичні видатки  як правило  не збігаються з касовими  ні в часі, ні в сумі.

Оскільки частина придбаних  матеріалів  залишається в складі не- використаними, частина  коштів залишається в розрахунках з різни- ми організаціями.

Касові та фактичні видатки є окремими об’єктами бухгалтерсько- го обліку, при цьому їх планують і обліковують  за єдиною економіч- ною класифікацією видатків.

3. Наступна  класифікаційна ознака  — економічна  класифікація видатків (КЕКВ). За цією класифікацією всі видатки  бюджетних установ поділяються на поточні та капітальні.

За такою класифікацією всі видатки  відображаються в обліку та бухгалтерській звітності.