Анотація

М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією професора Михайлова М. Г.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2011


УДК 657(075.8)

ББК 65.052я73

М  69


Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/188Г850 від 20.01.2009 р.)

 

 

Рецензенти:

Маренич Т. Г. – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і ауди-

ту Харківського національного технічного університету сільського госпо-

дарства імені Петра Василенка;

Чупіс А. В. –  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фі-

нансів Сумського національного аграрного університету.

Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П.

М 69 Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

ISBN 978-611-01-0240-7

Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіта- лу, операцій господарської діяльності в бюджетних установах в сучасних умовах з вра- хуванням вимог нормативних документів. В даному навчальному посібнику викладаєть- ся організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку об’єктів бухгалтерсько- го обліку в бюджетних установах: доходів та видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо. Викладення матеріалу супроводжується схемами облікових записів, приведені кореспонденції рахунків за типовими господарськими операціями.

Посібник призначено для вивчення курсу «Облік в бюджетних установах» студен-

тами спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси» у вищих навчальних закладах.

УДК 657(075.8)

ББК 65.052я73

 

ISBN 978-611-01-0240-7


 

© Михайлов М. Г., Телегунь М. І.,

Славкова О. П., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.