3. Облік грошових  коштів загального фонду

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосо- вується  казначейське обслуговування бюджетних  коштів. Державне казначейство України,  що діє у складі Міністерства фінансів  Укра- їни, забезпечує  казначейське обслуговування бюджетних  коштів  на основі  ведення  єдиного  казначейського рахунку, відкритого  у На- ціональному банку України.

На цей рахунок  зараховуються податки,  збори, інші обов’язкові платежі, надходження до бюджету з інших джерел. В той же час Держ- казначейство з цього рахунку здійснює платежі на користь суб’єктів господарської  діяльності,  що надали товари чи послуги розпорядни- кам бюджетних коштів.

Відкриття та  закриття рахунків  бюджетних  установ  в органах

Держказначейства регулюється інструкціями Держказначейства.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

– розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержу- вачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів  відповідно до законодавства;


 

– контроль  за  здійсненням бюджетних  повноважень при  зара- хуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних  коштів  та здійсненні  платежів  за цими зобов’язаннями;

– ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про вико- нання бюджетів з дотриманням національних положень  (стан- дартів) бухгалтерського обліку;

– здійснення інших операцій з бюджетними  коштами.

В територіальних відділеннях Держказначейства для бюджетних установ (на ім’я розпорядників бюджетних коштів)  відкриваються реєстраційні рахунки по обліку коштів загального фонду та спеціаль- ні реєстраційні рахунки  для обліку коштів спеціального  фонду. Для обслуговування рахунків  з органом  Держказначейства укладається договір на обслуговування рахунку.

Зміст та призначення кожного рахунку вказано в таблиці 1.

Таблиця 1

Кошти загального фонду  бюджету

 

Призначення коштів, що обліковуються на рахунку

На утримання установи

311 «Поточні рахунки на видатки установи»

321 «Реєстраційні ра- хунки»

Кошти бюджету переведені головному розпоряднику чи розпоряднику 2 рівня для перерозподілу та переведен- ня підвідомчим  установам

312 «Поточні рахунки для переведення під- відомчим установам»

322  «Особові   рахун- ки»

 

За здійсненими операціями  систематично  установі надається  ви- писка з рахунку.

Для відображення в обліку господарських операцій з грошовими коштами  загального  фонду  призначений меморіальний ордер  №  2

«Накопичувальна відомість  руху грошових  коштів  в органах  держ- казначейства (установах банків)»  (форма  381 бюджет). Цей меморі- альний ордер має дві частини: в першій відображається надходження коштів(дебет рахунку),  а в іншій  частині  — їх витрачання (кредит рахунку). Записи  здійснюються  на підставі виписок з рахунків. По закінченні  місяця  підраховуються обороти по дебету та кредиту  ра- хунку, записується залишок на початок та кінець місяця.


 

Меморіальні ордери відкриваються окремо по кожному  реєстра- ційному (особовому, поточному) рахунку. При наявності декількох рахунків  по кожному  відкривається та ведеться окремий меморіаль- ний ордер, що нумерується:  № 2-1, № 2-2, № 2-3 і т.д.

 

 

Кореспонденції рахунків з обліку асигнувань та грошових  коштів


Таблиця 2

 

 

 

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Отримані   асигнування  головним   розпорядником на особові рахунки в держказначействі для переве- дення підвідомчим  установам:

 

 

По держбюджету

322, 312

701

По місцевому бюджету

322, 312

702

Переведені головним розпорядником кошти на реє- страційні рахунки нижчим розпорядникам

701, 702

312, 322

Отримані  бюджетними  установами  асигнування із загального фонду на утримання установи, що фі- нансується з держбюджету:

 

 

– на реєстраційний рахунок

321

701

– на поточний рахунок

311

701

Отримані  асигнування із загального  фонду устано- вами, що фінансуються з місцевого бюджету:

 

 

– на реєстраційний рахунок

321

702

– на поточний бюджетний рахунок

311

702

Отримані  асигнування із загального фонду шляхом видачі векселя

341

701, 702

Списані  залишки   невикористаних коштів  виділе- них асигнувань  в кінці року

701,702

311, 321

312, 322

Відізвані кошти розпорядниками вищого рівня

701, 702

311, 321,

322, 312

Перераховані різним організаціям за товари чи по- слуги

364,675

311, 321

Перераховано податки

641

311, 321


 

Продовження табл. 2

 

Перераховано внески  до органів  соціального  стра- хування

65

311, 321

Отримано в касу

301

311, 321

Списані доходи в кінці року в порядку закриття ра- хунків  на результати виконання кошторису  по за- гальному фонду

701, 702

431