2. Характеристика доходів  загального фонду та їх бухгалтерський облік

Доходами  загального  фонду  бюджетних  установ  є асигнування з державного  та місцевого бюджету, які бюджетна установа отримує відповідно до кошторису  від вищих розпорядників на утримання установи, на виконання програм і заходів.

Бюджетні асигнування — повноваження, надане  розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного  зобов’язання  на здійснення платежів  з конкретною  ме- тою в процесі виконання бюджету.


 

Річна сума цих коштів визначена в Кошторисі установи, а в Плані асигнувань  по загальному  фонду вона деталізується по місяцях.

На підставі  розпорядження Державного  казначейства суми від- критих асигнувань  зараховуються на рахунки головним  розпоряд- никам, які в свою чергу протягом наступного робочого дня після отримання виписки  про відкриття асигнувань  надають відповідному структурному підрозділу  Держказначейства України  розподіли  від- критих  асигнувань  за кодами програмної  і економічної  класифікації видатків  та за територіями в розрізі  нижчих  розпорядників та одер- жувачів бюджетних коштів.

Про  відкриті  асигнування бюджетним  установам  надається  ви- писка з їх реєстраційних рахунків  обслуговуючими органами  Держ- казначейства.

Для бухгалтерського обліку доходів загального  фонду — відкри- тих асигнувань, — використовують пасивний  рахунок 70 «Доходи за- гального фонду», до якого відкриваються субрахунки:

701 «Асигнування з державного  бюджету на видатки установи та інші заходи»;

702 «Асигнування з місцевого  бюджету  на видатки  установи  та інші заходи». Це пасивні рахунки призначені для обліку джерел фі- нансування.

По кредиту цих рахунків відображають:

– суми бюджетних коштів, що отримані для здійснення видатків, передбачених в кошторисі  по загальному  фонду бюджету;

По дебету цих рахунків відображають:

– суми відізваних  коштів вищим розпорядником;

– суми невикористаних коштів в кінці бюджетного року;

– суми переведених  коштів нижчим розпорядникам;

– суми  фактично   використаних коштів  загального  фонду,  що списуються в кінці року в порядку закриття рахунків на субра- хунок 431 «Результат виконання кошторису  за загальним фон- дом».

Аналітичний облік асигнувань  організується за кожною бюджет- ною програмою чи кодом функціональної класифікації видатків, а в середині їх — за кодами економічної  класифікації видатків. Для цьо- го використовують «Картку  аналітичного  обліку отриманих  асигну- вань» встановленої форми.


 

Картка відкривається на бюджетний рік. По рядку «Затверджено кошторисом  на рік» проставляється річна сума асигнувань  в розрі- зі КЕКВ.  В процесі виконання кошторису  в ній на підставі виписок держказначейства з реєстраційних та спеціальних реєстраційних ра- хунків записуються суми фактично  виділених  асигнувань.  Відізвані суми записуються зі знаком «–», або чорнилами  червоного кольору.

Щомісячно в Картці  підраховується підсумок  асигнувань,  отри- маних за місяць та наростаючим  підсумком  з початку року (за вира- хуванням  відізваних  сум), та визначається сума залишку  річних бю- джетних призначень.

«Картка  аналітичного  обліку  отриманих  асигнувань»  відкрива- ється окремо по кожному  коду програмної  класифікації видатків  чи функціональної класифікації видатків. Крім того, окремо ведеться облік асигнувань отриманих установою із загального та окремо із спеціального  фонду бюджету. Для цього відкриваються окремі карт- ки. Картка підписується виконавцем та особою, що її перевірила.