3. Кошторис доходів  і видатків та методика його складання

Кошторис бюджетних установ  — це документ, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків,  ви- значає  обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій  та досягнення  цілей, визначених  на рік, відповідно до бюджетних по- вноважень.

По структурі кошторис складається з двох частин:

1 — доходи;

2 — видатки.

В свою чергу доходи і видатки плануються за рахунок:

1 — загального фонду  бюджету;

2 — спеціального фонду.


 

Видатки  плануються в сумі, що не перевищує  запланованих до- ходів. При цьому розподіл видатків в кошторисі здійснюється за пов- ною економічною класифікацією видатків.

В процесі бюджетного планування крім складання кошторису до- ходів та видатків складаються також такі документи:

1. План асигнувань загального фонду  бюджету — це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком надання кредитів з бю- джету), затверджених у загальному  фонді кошторису  за скороченою ЕКВ.  Регламентує протягом  року взяття  бюджетних  зобов’язань  та здійснення платежів.  В цьому документі  відображається видатки  по загальному  фонду за скороченою класифікацією:

1110 — Видатки на оплату праці.

1120 — Відрахування на соціальні заходи.

1160 — Комунальні послуги та енергоносії.

1340 — трансферти населенню.

5000 — інші.

2. План  надання кредитів  із загального фонду  бюджету — по- місячний  розподіл  надання  кредитів  з бюджету, затверджених у за- гальному фонді кошторису за класифікацією кредитування бюджету. Регламентує протягом  року взяття  бюджетних  зобов’язань  та здій- снення платежів.

3. План спеціального фонду  бюджету (за винятком власних надходжень) — це помісячний розподіл  бюджетних  асигнувань  (за винятком власних надходжень  бюджетних установ та відповідних видатків),  затверджених у спеціальному  фонді кошторису,  за ско- роченою формою  економічної  класифікації видатків  або класифіка- цією кредитування бюджету, який  регламентує протягом  року взят- тя бюджетних  зобов’язань  та здійснення платежів,  в розрізі  доходів за  кодами  класифікації  доходів  бюджету,  фінансування  бюджету за кодами  класифікації фінансування бюджету  за типом  боргового зобов’язання,  повернення  кредитів  до спеціального  фонду  бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюдже- ту і класифікації кредитування бюджету.

4. План використання бюджетних коштів — це розподіл бюджет- них асигнувань,  затверджених у кошторисі  за повною економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету (за планом надаються кошти одержувачам  бюджетних коштів).


 

5. Помісячний план використання бюджетних коштів — це помі- сячний  розподіл  бюджетних  асигнувань,  затверджених у кошторисі за скороченою економічною класифікацією видатків, який регламен- тує для ВНЗ I–IV рівнів акредитації та наукових установ, що утриму- ються за рахунок  бюджетних  коштів протягом  року взяття  бюджет- них зобов’язань та здійснення платежів.

Всі ці документи є невід’ємною частиною кошторису і затверджу- ються разом з ним.

Форма кошторису та вказаних вище документів (планів) затверд- жуються Міністерством фінансів.

Кожна бюджетна установа незалежно  від того, чи веде вона облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією  для за- безпечення  своє діяльності  складає  індивідуальний кошторис,  план асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду за кожною ви- конуваною нею бюджетною програмою (функцією), а вищі навчальні заклади  та наукові установи  також індивідуальні плани використан- ня бюджетних коштів та індивідуальні помісячні  плани використан- ня бюджетних коштів.

Головні розпорядники на їх основі складають  зведені кошториси та зведені плани асигнувань загального фонду бюджету, зведені плани надання  кредитів  із загального  фонду бюджету, зведені плани спеці- ального фонду для подання їх в Мінфін, Мінфін Автономної Республі- ки Крим, місцевим фінансовим органам та органам Держказначейства.

Кошти  установам  виділяються тільки  при наявності  затвердже- ного кошторису  та вказаних  планів.

Для одержувачів бюджетних коштів — госпрозрахункових орга- нізацій, що не мають статусу бюджетної установи, кошти виділяють- ся через розпорядників бюджетних коштів та витрачають їх на основі плану використання бюджетних коштів.