КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Цінова еластичність попиту вимірює чутливість обсягу попиту на товар до зміни:

а) цін інших товарів; б) уподобань і смаків споживачів;

в) ціни даного товару;          г) доходів споживачів.

2.         Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, внаслідок чого обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар:

а) еластичний;           б) нееластичний;

в) абсолютно еластичний;   г) абсолютно нееластичний.

3.         Якщо ціна товару підвищилась на 1%, що спричинило скорочення обсягу попиту на 1%, то попит на цей товар є:

а) еластичним;           б) нееластичним;

в) одиничної еластичності;  г) абсолютно нееластичним.

4.         Якщо цінова еластичність попиту дорівнює –0,5, це означає, що:

а) будь-які зміни ціни товару змінюють обсяг попиту на 50%;

б) зниження ціни на 0,5% спричиняє зростання обсягу попиту на товар на 1%;

в) підвищення ціни на 2% спричиняє зростання обсягу попиту на 1% ;

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну обсягу попиту на товар.

5.         Нееластичний за ціною попит на товар характеризує твердження:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна знижується.

6.         Цінова еластичність попиту на товар:

а) показує на скільки відсотків зменшиться обсяг попиту, якщо ціна зни-

зиться на 1 %;

б) завжди від’ємна для нижчих товарів;

в) залежить від наявності у товару замінників,  його важливості для спо-

живача, частки у споживчих видатках, часового періоду;

г) дозволяє підвищувати ціни і збільшувати виторг, якщо попит на даний товар еластичний.


 

7.         Значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають у випадку:

а) будь-якої зміни ціни на лінійній кривій попиту;

б) еластичного і не співпадають у випадку нееластичного попиту;

в) абсолютно нееластичного попиту;

г) співпадіння неможливе за жодних умов.

8.         Попит на молоко менш еластичний за ціною, ніж попит на кефір:

а) якщо у продажу немає йогурту;  б) дуже рідко;

в) ніколи;       г) найчастіше.

9.         У якого з наведених товарів еластичність попиту за ціною вища?

а) сіль; б) чорний хліб;          в) сірники;     г) чорний хліб „Дарницький“.

10.  Для якого з товарів еластичність попиту за ціною найвища?

а) зубна паста;           б) зошити;      в) дискета з грою;     г) взуття.

11.  Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища:

а) чим більше замінників має товар;

б) чим більш дефіцитним є товар;

в) чим більшу частку він займає у видатках споживача;

г) чим менш насущною є потреба споживачів у цьому товарі.

12.  Будь-яка лінійна крива попиту:

а) є висхідною з постійним кутом нахилу;

б) має два відрізки, що розмежовуються точкою одиничної еластичності:

верхній – еластичного попиту, нижній – нееластичного;

в) в усіх точках має одиничну еластичність попиту за ціною;

г) в усіх точках має постійну еластичність попиту за ціною.

13.  Для лінійної кривої попиту цінова еластичність:

а) буде вищою зі збільшенням обсягу попиту;

б) буде вищою з підвищенням ціни;

в) буде постійною вздовж всієї кривої;

г) для нормальних товарів буде вищою порівняно з нижчими.

14.  Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту – це:

а) пряма лінія з від’ємним нахилом;           б) пряма горизонтальна лінія;

в) U–подібна крива;  г) вертикальна лінія.


 

15.  Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає, що попит на даний товар є:

а) абсолютно нееластичним;                      б) еластичним;

в) абсолютно еластичним;                         г) нееластичним.

16. Для якого з товарів слід очікувати вищого показника цінової елас- тичності попиту у короткостроковому періоді порівняно з довго- строковим:

а) бензин;   б) квитки в кіно;   в) холодильники; г) для жодного з товарів.

17.  Як зміниться сукупний виторг продавця за умови зниження ціни то-

вару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною:

а) зменшиться;         б) збільшиться;

в) не зміниться;        г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

18.  Як зміниться сукупний виторг продавця за умови підвищення ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною ?

а) зменшиться;         б) не зміниться;

в) збільшиться;         г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

19.  Якщо ціна відеокасет знизиться, видатки споживачів на них і виторг продавців також знизяться, то можна стверджувати, що:

а) попит є нееластичним;                б) попит є еластичним;

в) відеокасети є нижчим товаром;   г) відеокасети є нормальним товаром.

20. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато за- мінників, а другий – значну питому вагу у видатках споживачів. Підвищення ціни кожного з товарів призведе до:

а) збільшення виторгу від продажу обох товарів;

б) зменшення виторгу від продажу обох товарів;

в) збільшення виторгу від продажу А та зменшення від продажу Б;

г) зменшення виторгу від продажу А та збільшення від продажу Б.

21.  Цінова еластичність попиту на міжнародні повітряні подорожі дорі-

внює мінус 3. Підвищення цін на авіаквитки призведе до:

а) збільшення щорічних видатків на міжнародні подорожі; б) зменшення щорічних видатків на міжнародні подорожі; в) відсутності будь-яких змін у видатках;

г) зростання попиту на міжнародні подорожі.


 

22.  Студент уважно слідкує за своїми видатками. Коли ціни на продукти харчування зросли на 2%, він скоротив їх купівлю на 1%. Для сту- дента  попит на продукти харчування:

а) нееластичний, а його видатки збільшуються;

б) еластичний, а його видатки скорочуються;

в) має одиничну еластичність, а його видатки не змінюються;

г) нееластичний, а його видатки скорочуються.

23.  Відомо, що попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний за ціною. Якщо фермери цього року зібрали більший урожай, то їх сукупний виторг:

а) зросте, оскільки зростуть обсяги продажу;

б) зросте, оскільки підвищаться ціни;

в) не зміниться, оскільки зростання сукупного виторгу від збільшення обсягу продажу зрівноважиться його зменшенням від зниження ціни;

г) скоротиться, оскільки втрати сукупного виторгу від зниження ціни будуть більшими, ніж його приріст від збільшення обсягу продажу.

24.  Перехресна еластичність попиту – це:

а) процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару;

б) процентна зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1% доходу спо-

живачів;

в) процентна зміна обсягу попиту на товар при 1%-ій зміні його ціни;

г) процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% обсягу попиту на інший товар.

25.  Перехресна еластичність попиту між рисом та гречкою становить

0,14. Якщо ціна рису зросте на 10%, то:

а) попит на рис зменшиться на 1,4%;

б) попит на рис збільшиться на 1,4%;

в) попит на гречку зменшиться на 1,4%;

г) попит на гречку збільшиться на 1,4%.

26. Якщо перехресна еластичність попиту є від’ємною, то товари, для яких вона визначена, – це:

а) нормальні товари;

б) нижчі товари;

в) товари-субститути;

г) товари-комплементи.


 

27.  Якщо еластичність попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3, то це означає що:

а) ці товари взаємозалежні;

б) якщо ціна товару В підвищиться на 1%, то попит на товар А скоро-

титься на 3%;

в) товар А є товаром-комплементом В;

г) всі відповіді правильні.

28.  Якщо зі зниженням ціни одного товару на 2% обсяг попиту на взає-

мопов’язаний з ним товар зменшився на 3%, це означає, що:

а) коефіцієнт еластичності попиту за доходом перевищує 1;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від’ємним.

29.  Для якого з товарів еластичність попиту за доходом є найвищою:

а) картопля;    б) яловичина; в) бензин;       г) подорож за кордон.

30.  Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. Під- вищення доходу споживача на 5% збільшить попит на ювелірні ви- роби на:

а) 1%;  б) 5%;  в) 10;   г) 25%.

31. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності:

а) менше 0;     б) більше 0, але менше 1;      в) більше 1;    г) дорівнює 1.

32.  Товар можна віднести до категорії „нижчих“, якщо:

а) цінова еластичність попиту на нього дорівнює 1,5.

б) перехресна еластичність попиту на нього дорівнює –0,5. в) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює –0,5. г) еластичність попиту за доходом для нього дорівнює 1,5.

33.  Коефіцієнт еластичності попиту на товар N за доходом дорівнює 1,75.

Можна стверджувати, що цей товар є:

а) нижчим товаром з еластичним попитом за доходом;

б) нормальним товаром з еластичним попитом за доходом;

в) нижчим товаром з нееластичним попитом за доходом;

г) нормальним товаром з нееластичним попитом за доходом.


 

34.  Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом вимірюють:

а) процентну зміну обсягу попиту вздовж кривої попиту на товар;

б) процентне зміщення кривої попиту під впливом відповідного неціно-

вого чинника;

в) проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні його ціни на 1%;

г) проценту зміну обсягу попиту на товар при зміні доходу на 1%.

35.  Кожна точка лінійної кривої пропонування, що виходить з початку координат:

а) має одиничну еластичність;

б) має показник цінової еластичності пропонування більший за 1;

в) має показник цінової еластичності пропонування менший за 1;

г) має змінний показник цінової еластичності пропонування.

36.  Цінова еластичність пропонування залежить головним чином від:

а) наявності товарів-замінників;

б) періоду часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до змі-

ни ціни;

в) того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкоші;

г) того, чи відноситься даний товар до предметів тривалого користуван-

ня або поточного споживання.

37.  Нееластичне пропонування означає, що:

а)  підвищення  ціни  на  1%  веде  до  збільшення  обсягу  пропонування менш як на 1%;

б)  підвищення  ціни  на  1%  веде  до  збільшення  обсягу  пропонування більш як на 1%;

в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропонування на 1%;

г) жодна з відповідей не є правильною.

38.  Якщо пропонування товару представлене вертикальною лінією, то можна стверджувати, що воно є:

а) абсолютно еластичним;   б) абсолютно нееластичним;

в) пропонуванням з одиничною еластичністю;    г) нееластичним.

39.  Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропону-

вання товару зменшиться, то рівноважна ціна:

а) зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

б) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) зросте, а рівноважний обсяг не зміниться;

г) і рівноважний обсяг не зміняться.


 

40.  Якщо пропонування товару абсолютно нееластичне за ціною, а по-

пит на нього зросте, то рівноважна ціна:

а) знизиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) знизиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) зросте, а рівноважна кількість зменшиться;

г) зросте, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

41. Для запобігання скороченню сукупного виторгу „Національні авіа- лінії“ мають намір підвищити ціни авіаквитків на 20%. Противни- ки підвищення цін доводять, що в результаті сукупний виторг авіа- компанії насправді знизиться. Можна заключити, що:

а) обидві сторони вважають попит на авіаквитки еластичним, але з різ-

них причин;

б) обидві сторони вважають попит нееластичним, але з різних причин;

в) авіакомпанія вважає попит нееластичним, а противники підвищення цін  – еластичним;

г) авіакомпанія вважає попит еластичним, а противники підвищення цін

– нееластичним.

42.  Величини дефіцитів і надлишків, котрі виникають внаслідок держа- вного втручання в ринкове ціноутворення і відхилення цін від рів- новажних:

а) не залежать від еластичності попиту та пропонування;

б) прямо залежать від еластичності попиту та пропонування;

в) є обернено залежними від еластичності попиту та пропонування;

г)  визначаються тільки еластичністю попиту.

43. Надходження до державного бюджету від встановлення акцизного податку зростатимуть, якщо:

а) попит на товар нееластичний;    б) попит на товар еластичний;

в) попит абсолютно еластичний;    г) попит має одиничну еластичність.

44. У результаті якої комбінації еластичності попиту та пропонування основний тягар акцизного податку буде нести виробник:

Попит Пропонування

а)           еластичний                еластичне

б)           нееластичний            нееластичне в)           еластичний                нееластичне г)           нееластичний            еластичне


 

45.  Зі встановленням акцизного податку на товар більшу частину пода-

ткового тягаря буде нести споживач, якщо:

а) попит на товар більш еластичний, ніж його пропонування; б) попит на товар менш еластичний, ніж його пропонування; в) попит на товар та його пропонування нееластичні;

г) еластичність не впливає на розподіл податкового тягаря.

46.  Якщо платниками податку законодавчо визначені покупці, то пода-

тковий тягар:

а)  буде розподілений між покупцями і продавцями;

б)  будуть нести тільки покупці товару;

в)  будуть нести тільки продавці товару;

г) буде розподілений порівну між покупцями і продавцями.

47.  Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить від:

а) законодавчого визначення платника податку;

б) відносної еластичності попиту та пропонування;

в) цінової еластичності попиту та пропонування;

г) перехресної еластичності попиту та пропонування.

48.  * Попит на сонцезахисні окуляри та їх пропонування описуються рі- вняннями: QD=189–2,25Р;  QS=124+1,5Р.  Цінова еластичність попиту у точці ринкової рівноваги становить:

а) –2,25;            б) –0,26;             в) –0,17;              г) +2,25.

49. * Попит на компакт-диски та їх пропонування описуються рівнян- нями :QD=100-Р; QS=2P–50. Якщо обсяг попиту на компакт-диски зросте, то:

а) сукупний виторг продавців компакт-дисків зросте;

б) сукупний виторг продавців компакт-дисків зменшиться; в) сукупний виторг продавців компакт-дисків не зміниться; г) пропонування компакт-дисків також зросте.

50.  * Як зміниться обсяг попиту на товар, якщо його ціна знизилася на

3%, доходи споживачів зросли на 4%, коефіцієнт цінової еластично-

сті попиту становить –0,5, а еластичності попиту за доходом +0,9:

а) зросте на 1,5%;                        б) зменшиться на 3,6%;

в) зросте на 5,1%;                         г) зросте на 2,1%.


 

51. * Якщо попит на товар еластичніший за його пропонування, то з встановленням потоварного податку у 3 грн. рівноважна ринкова ціна:

а) зросте на 3 грн.;

б) зросте на 1,5 грн.;

в) зросте більш як на 1,5 грн. але менш як на 3 грн.;

г) зросте менш як на 1,5 грн.

52.  * Попит на відеокасети та їх пропонування описуються рівняннями: QD=10-Р;  QS=2P–5.  З  встановленням податку на виробників в роз- мірі 3 грн. з одиниці товару більшу частину податкового тягаря бу- дуть нести:

а) виробники;

б) споживачі;

в) податковий тягар буде розподілений порівну між споживачами і виро-

бниками;

г) податковий тягар буде нести тільки виробник товару.

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Точка одиничної еластичності на лінійній кривій попиту розмежовує два її відрізки – еластичного та нееластичного попиту.

2.         Обсяг виторгу продавця змінюється в залежності від величини коефіціє-

нта цінової еластичності попиту на даний товар.

3.         Попит на предмети розкоші є більш еластичним, ніж на товари першої необхідності.

4.         Обсяг продажу товарів першої необхідності значно зросте, якщо ціни на них знизяться.

5.         Якщо зі зміною ціни на 1% обсяг попиту на товар змінюється на 5%, це

означає, що попит на цей товар є нееластичним.

6.         Якщо з підвищенням ціни товару виторг від його реалізації зростає, це означає, що попит на цей товар є еластичним.

7.         Для всіх точок лінійної кривої попиту коефіцієнт цінової еластичності є величиною сталою.

8.         Чим більше замінників має товар, тим більш еластичним є попит на нього.

9.         Якщо зі зниженням ціни товару обсяг його продажу не зміниться, це означає, що попит на цей товар є абсолютно еластичним.

10.  Найкоротший ринковий період – це проміжок часу, протягом якого за будь-

якої зміни ціни товару неможливі жодні зміни у попиті чи пропонуванні.

11.  Позитивне значення коефіцієнта перехресної еластичності попиту озна-


 

чає, що аналізовані товари є субститутами.

12.  Показник перехресної еластичності визначається тільки для попиту, його визначення для пропонування не має сенсу.

13.  Чим меншу частку свого доходу споживач витрачає на певний товар, тим більш еластичним є попит на нього.

14.  Визначальним чинником цінової еластичності пропонування є наявність у товару близьких і досконалих замінників.

15.  З підвищенням цін на ювелірні вироби сукупний виторг фірм-виробників

зростає.

16.  У всіх точках лінійної кривої пропонування коефіцієнт цінової еластич-

ності є величиною сталою.

17. Показники перехресної еластичності попиту та еластичності попиту за доходом визначають процентну зміну попиту на товар, спричинену впливом відповідних нецінових чинників попиту.

18.  Еластичність пропонування у довгостроковому періоді є значно вищою,

ніж у короткостроковому; для еластичності попиту часовий період не має значення.

19.  Законодавче визначення платника податку не чинить жодного впливу на економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями.

20.  Економічний розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями визначається відносною еластичністю попиту і пропонування.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Дані таблиці характеризують залежність між зміною ціни і обсягом попиту на товар :

Ціна, грн.

5

4

3

2

1

Обсяг попиту, од.

1

2

3

4

5

1.         Обчисліть коефіцієнти лінійної еластичності за кожної зміни ціни.

2.         Обчисліть загальні видатки споживачів за кожної ціни і накресліть графіки попиту і видатків.

3.         Визначте на кривій попиту зони еластичного і нееластичного попиту, точку

одиничної еластичності. Як впливає еластичність на динаміку видатків споживачів (виторгу продавців)? За яких значень ціни попит буде еластич- ним, за яких – нееластичним?

Задача 2.

Ціна на ринку пшениці коливається від 15 до 20 грн. за центнер, а попит відпо-

відно від 40 до 20 тис. центнерів за місяць.

1.         Визначте коефіцієнти лінійної еластичності попиту за умови зниження і підвищення ціни.

2.         Обчисліть коефіцієнт дугової еластичності попиту.


 

Задача 3.

Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. на день. Кі- нотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний (ЕPD= –5) і вирішує знизити ціну квитка до 3,5 грн.

1.         Визначте, чи є правильним його рішення. Чи дозволить зниження ціни квит-

ків заповнити 125 глядацьких місць?

2.         Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться виторг кінотеатру?

Задача 4.

Фірма-виробник пилососів за 3 роки знизила ціну на свою продукцію з 1000 грн. до 500 грн., а потім до 300 грн. за одиницю. Відповідно обсяг попиту зріс з 10 тис. шт. до 30 тис. шт., а потім до 40 тис. шт. на рік.

Визначте коефіцієнт лінійної еластичності попиту за кожної зміни ціни. До якого рівня варто було знижувати ціну?

Задача 5.

Функція попиту на комп’ютер нової моделі має вигляд: QD=100 – P; функція пропонування: QS=2P – 50.

1.         Визначте параметри ринкової рівноваги.

2.         Обчисліть цінову еластичність попиту і пропонування у точці рівноваги.

Задача 6.

Коли ціна товару Х зросла з 10 до 15 грн. за одиницю, споживання товару  Y

збільшилось з 50 до 75 одиниць.

Обчисліть коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, якими є ці товари – замінниками чи доповнювачами.

Задача 7.

Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн.  до 1500 грн. на місяць,  а її видатки на товар N за цей же період зросли відповідно з 50 грн. до 100 грн.

Обчисліть коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, яким є товар

N - предметом першої необхідності чи предметом розкоші.

Задача 8.

Проілюструйте графічно, як вплине зменшення доходу на положення кривих попиту на товари А, В, С, якщо відомо, що коефіцієнти еластичності попиту за до- ходом на ці товари складають відповідно: 1,7; -0,8; 0. Визначте, якими є ці товари.

Задача 9.

Ціна товару зросла з 1,5 грн. до 2 грн. за одиницю, а обсяг пропонування збі-

льшився з 900 одиниць до 1000 одиниць на тиждень.

Обчисліть лінійний коефіцієнт цінової еластичності пропонування.


 

Задача 10.

На ринку кукурудзи за ціною 120 гривень за тонну обсяг попиту становив 1000 т на рік. Еластичність попиту за даною ціною рівна –0,5. Через неврожай фермери на наступний рік змогли поставити на ринок лише 90% від обсягу пропонування попереднього року. Визначте:

1)         якою повинна стати ціна кукурудзи, щоб відновилась ринкова рівновага ?

2)         як зміниться при цьому виторг фермерів?

Задача 11.

Крива попиту на товар задається рівнянням: QD=2800 – 160P; крива пропону-

вання: QS=1600 + 140P.

Визначте, як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг його продажу (шт.), якщо ціна одиниці товару (грн.)  зросте на 25%, а коефіцієнт ціно- вої еластичності попиту на даний товар становить –0,5.

Задача 12.*

Студентка полюбляє відвідувати кінотеатр і ласувати шоколадом. Цінова елас- тичність попиту на квитки до кіно для неї дорівнює –1, а еластичність попиту за до- ходом становить –3. Перехресна еластичність попиту між квитками до кіно і шо- коладками –2. Минулого року студентка відвідала 100 кіносеансів.

У цьому році ціна квитка в кіно зросла на 15%, ціна однієї плитки шоколаду знизилася на 5%, а доход студентки зріс на 10%.

Визначте, яку кількість кіносеансів відвідає студентка цього року.

Задача 13.*

Криві попиту і пропонування на ринку відеокасет описуються рівняннями:

QD = 6 – 0,5P;   QS = 0,25P.

1.         Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продукції (тис. шт.).

Як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на виробників відеока-

сет буде встановлено податок величиною 6 грн. з одиниці товару?

2.         Визначте загальну суму податкових надходжень.

3.         Визначте величини податкових тягарів продавців та покупців відеокасет.

4.         Як зміняться параметри ринкової рівноваги, загальна сума податкових надходжень та розподіл податкового тягаря, якщо платниками податку такої ж величини законодавчо будуть визначені не виробники, а покупці відеокасет? Поясніть, чи впливає законодавче визначення платника пода- тку на економічний розподіл податкового навантаження.

5.         Подайте графічну ілюстрацію до розв’язку задачі.

Задача 14*.

Функція попиту на мікроавтобуси має вигляд: QD= 500 – P, функція пропону-

вання: QS = 2P–100.

1.         Визначте аналітично та проілюструйте графічно розподіл вигод від на-

дання виробникам субсидії в розмірі 75 тис. грн. на одиницю товару.

2.         Визначте аналітично та проілюструйте графічно розподіл податкового тя- гаря між споживачами і виробниками, якщо на виробників буде встано- влений податок в розмірі 75 тис. грн. з одиниці товару.

3.         Чим визначаються розподіл вигод від субсидії та розподіл податкового тя-

гаря між споживачами і виробниками ?


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

Розгляньте графік  і  дайте  відповіді  на  наступні запитання:

1)         яка функція представлена на графіку? яку

залежність між якими змінними вона харак-

теризує?

2)         яким випадкам цінової еластичності попиту відповідають  відрізки  кривої,  позначені  на

графіку, які значення показника еластичнос-

ті їм відповідають?

3)         за даними графіка добудуйте сполучений з ним графік сукупного виторгу продавця;

4)         в якому інтервалі продавцям доцільно зни-

жувати ціни, а в якому – не доцільно?

5)         за якої умови виторг продавців є максима-

льним?

Вправа 2.

Розгляньте графіки і дайте відповіді на наступні запи-

тання:

1) яка модель представлена на графіках?

2) зробіть добудову до гра-

фіків, яка проілюструвала б встановлення однаково-

го відсоткового податку на

виробників;

3) позначте параметри по-

чаткової і нової рівноваги;

4) визначте графічно величини податкових тягарів покупців і продавців товару;

5) поясніть, чим обумовлений одержаний розподіл податкових тягарів між покуп-

цями і продавцями?

Вправа 2.

Розгляньте графіки і дайте відповіді на запитання:

1) яка модель представ-

лена на графіках?

2) зробіть добудову до графіків, яка проілюст-

рувала б надання одна-

кової субсидії виробни-

кам;

3) позначте параметри початкової і нової рівно- ваги;

4) визначте графічно пло-

щі, які відповідають вигоді споживачів і виробників від надання субсидії;

5) поясніть, чим обумовлений одержаний розподіл вигод від субсидії між покупця-

ми і продавцями?