КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Закон попиту описує:

а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту;

б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту;

в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту;

г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту.

2.         Якщо ціна товару підвищується, то згідно з законом попиту:

а) попит скорочується;

б) попит зростає;

в) обсяг попиту скорочується;

г) обсяг попиту зростає.

3.         Яке з наступних тверджень ілюструє закон попиту?

а) з підвищенням ціни кави обсяги її покупок будуть скорочуватись;

б) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу більш дорогим сортам кави;

в) зі зниженням ціни кави знизяться й обсяги її споживання;

г) споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку про-

понує ринок.

4.         Коли ціна товару підвищується, то:

а) попит на нього, як правило, скорочується;

б) крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч;

в) крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч;

г) обсяг попиту на нього, як правило, збільшується.


 

5.         Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити спо-

живачі, викликана неціновим чинником, відбудуться зміни:

а)  у попиті на товар, що зрушить криву попиту;

б) у попиті на товар, але крива попиту не зміститься;

в) в обсязі попиту на товар, крива попиту не зміститься;

г) в обсязі попиту на товар, крива попиту зміститься.

6.         Точки на кривій ринкового попиту показують:

а) обсяг попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;

б) сукупний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;

в) видатки споживачів за кожної можливої ціни;

г) виторг продавців за кожної можливої ціни.

7.         На ринковий попит не чинять впливу:

а) число покупців на ринку;            б) ціни ресурсів;

в) доходи споживачів;          г) ціни товарів-замінників.

8.         Зростання попиту на товар може бути наслідком зниження ціни:

а) даного товару;       б) товару-замінника;

в) товару-доповнювача;       г) нейтрального товару.

9.         Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього лі-

воруч є наслідком:

а) зменшення доходів споживачів;

б) очікування підвищення ціни товару;

в) скорочення пропонування товару;

г) підвищення цін товарів-замінників.

10.  Який з наведених чинників не призведе до зміщення кривої попиту на тенісні м’ячі?

а) дуже гарна погода;

б) зниження ціни на тенісні ракетки;

в) збільшення числа бажаючих грати в теніс;

г) підвищення ціни на тенісні м’ячі.

11.  Підвищення ціни бензину переміщує криву попиту на автомобільні шини:

а) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками;

б) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

в) праворуч, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

г) праворуч, оскільки підвищення ціни на бензин зменшує купівельну

спроможність споживачів.


 

12.  Зниження ціни на бензин змістить:

а) криву попиту на автомобілі ліворуч;

б) криву попиту на автомобілі праворуч;

в) криву пропонування автомобілів ліворуч;

г) криву пропонування автомобілів праворуч.

13.  Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як інші?

а) зросла ціна яловичини;

б) зросло число любителів свинини;

в) різко зросли ціни на корми для худоби;

г) лікарі не рекомендують вживати багато свинини.

14.  Яка з подій не змістить кривої попиту на кольорові олівці?

а) збільшення числа дітей, які займаються в художніх студіях;

б) підвищення ціни на кольорові олівці;

в) значне зниження цін на акварельні фарби;

г) підвищення середньої заробітної плати.

15.  Яка з ситуацій на ринку яблучного соку може бути описана представленим графіком?

а) урожай яблук через сильну посуху значно зни-

зився;

б) вчені довели, що яблучний сік є біологічним стимулятором;

в) ціна яблучного соку підвищилася;

г) ціна апельсинового соку значно знизилася.

16.  Яка з наступних подій могла спричинити змі-

щення кривої попиту на пральний порошок праворуч?

а) зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;

б) зменшення доходів споживачів;

в) зниження цін товарів-замінників;

г) широка реклама прального порошку.

17.  В якому з випадків йдеться про зміни в обсязі попиту?

а) обмеження швидкості на шляхах призвело до зміни ... на нафту;

б) коли країни ОПЕК підняли ціни на нафту у 1970-ті рр., ... на нафту знизився;

в) очікувана інфляція збільшила ... на нафту;

г) зростання попиту на автомобілі підвищило ... на нафту.


 

18.  Крива попиту зрушиться ліворуч, якщо:

а) знизиться ціна товару-комплементу;      б) товар стане більш модним;

в) зростуть доходи споживачів;      г) знизиться ціна товару-субституту.

19.  Товар вважається нормальним, якщо попит на нього:

а) зростає з підвищенням ціни товару-замінника; б) зменшується зі зростанням доходів споживачів; в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується з підвищенням ціни товару-доповнювача.

20.  Товар вважається нижчим, якщо попит на нього:

а) зростає з підвищенням ціни товару-замінника; б) зменшується зі зростанням доходів споживачів; в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) скорочується з підвищенням ціни товару-доповнювача.

21.  Товар вважається нейтральним, якщо попит на нього:

а) не змінюється зі зміною ціни товару-замінника; б) зменшується зі зростанням доходів споживачів; в) зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) не змінюється зі зміною доходів споживачів.

22.  Товари-субститути – це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

23.  З підвищенням доходів споживачі почали купувати більше сиру, але менше макаронів. Це означає, що вони вважають:

а) сир і макарони товарами-доповнювачами;

б) макарони нормальним товаром, а сир – нижчим товаром; в) сир нормальним товаром, а макарони  – нижчим товаром; г) правильні відповіді а) і в).

24.  Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного призведе до:

а) зростання обсягу попиту на інший;        б) зростання попиту на інший;

в) скорочення попиту на інший;     г) скорочення обсягу попиту на інший.


 

25.  Товари-комплементи – це пари товарів, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит зростає зі зростанням доходів споживачів;

г) підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

26.  Незалежними у споживанні вважаються товари, для яких:

а) підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший;

б) підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) підвищення ціни одного не впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

27.  Зі зростанням доходів споживачів скорочується попит на:

а) товари першої необхідності;        б) нормальні товари;

в) нижчі товари;        г) предмети розкоші.

28.  На ринкове пропонування безпосередньо не впливають:

а) ціни ресурсів;        б) число фірм;

в) доходи споживачів;          г) зміни технології виробництва.

29.  Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

а) криву попиту на нього праворуч;

б) криву попиту на нього ліворуч;

в) криву його пропонування праворуч;

г) криву пропонування ліворуч.

30.  Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару,

крива його пропонування:

а) зміститься вгору і ліворуч; б) зміститься вниз і праворуч; в) залишиться незмінною;

г) пропонування товару не залежить від цін ресурсів.

31.  До змін у пропонуванні телевізорів і зміщення кривої пропонування не призведе:

а) вдосконалення технології виробництва телевізорів;

б) зменшення числа виробників телевізорів;

в) зниження цін телевізорів;

г) підвищення цін комплектуючих виробів.


 

32.  Зміщення кривої пропонування борошна праворуч є наслідком:

а) підвищення ціни борошна;          б) зменшення числа виробників борошна;

в) зниження ціни пшениці;  г) зростання доходів споживачів.

33.  Який з чинників не викликає зміщення кривої пропонування учнів-

ських зошитів?

а) скорочення постачання деревини;

б) впровадження нової технології виробництва целюлози;

в) підвищення ціни на учнівські зошити;

г) запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.

34.  Удосконалення технології виробництва товару призведе до:

а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;

б) підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;

в) зменшення пропонування даного товару і появи його дефіциту;

г) зміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропонування праворуч.

35.  Зміщення кривої пропонування товару є наслідком:

а) скорочення попиту на нього;      б) зростання доходів споживачів;

в) зниження ціни товару;     г) надання субсидії виробникам.

36.  Яка з подій вплине на пропонування товару не так, як три інших?

а) зменшення числа фірм – виробників товару;

б) підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва товару;

в) удосконалення технології виробництва товару;

г) запровадження спеціального податку на виробників товару.

37.  Ринок товару перебуває у стані рівноваги, якщо:

а) обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування;

б) на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;

в) за певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з плана-

ми продавців щодо продажу;

г) всі відповіді правильні.

38.  Ринок певного товару перебуває у стані рівноваги, якщо:

а) попит дорівнює пропонуванню;

б) ціна дорівнює сумі витрат і прибутку;

в) здійснюється державне регулювання цін;

г) обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування.


 

39.  Ринкові ціни:

а) більше залежать від змін пропонування, ніж від змін попиту; б) більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропонування; в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропонування; г) змінюються обернено пропорційно величині пропонування.

40.  До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропонування товару;

г) одночасне і однакове збільшення попиту і пропонування.

41.  Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару;                б) з’являється надлишок товару;

в) знижується ціна ресурсів;              г) у галузь увійдуть нові фірми.

42.  Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, ви-

кликає:

а) появу стійкого надлишку товару;         б) зменшення пропонування;

в) появу дефіциту товару;                           г) збільшення попиту.

43.  На ринку певного товару обсяг попиту перевищує обсяг пропону-

вання. Це приклад:

а) дії закону спадної віддачі;         б) надлишку;         в) дефіциту;

г) дії закону зростання альтернативних витрат.

44.  Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо:

а) уряд надасть виробникам олії субсидію;

б) уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну;

в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму;

г) зросте число виробників олії.

45.  Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропону-

вання, то:

а) рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть;

б) рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться;

в) рівноважна ціна зросте, але вплив на рівноважну кількість невизначений;

г) рівноважна кількість збільшиться, але вплив на рівноважну ціну неви-

значений.


 

46.  Ціна яловичини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу.

Яка з наступних подій узгоджується з цими змінами?

а) доходи споживачів скоротилися внаслідок підвищення прибуткового податку;

б) підвищилася ціна свинини;

в) ціни кормів для худоби знизилися;

г) заробітна плата зайнятих у тваринництві зросла.

47.  Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з наступних подій узгоджується з цим?

а) зниження ціни на нафту;

б) значне підвищення заробітної плати шахтарів;

в) надання урядових субсидій вугільній галузі;

г) встановлення ефективнішого устаткування для видобутку вугілля.

48.  Якщо пропонування скорочується, а попит на товар зростає, то:

а) рівноважна ціна обов’язково підвищиться, а рівноважний обсяг про-

дажу зменшиться;

б) рівноважна ціна обов’язково підвищиться, а рівноважний обсяг про-

дажу може як збільшитись, так і зменшитись чи не змінитися зовсім;

в) рівноважна ціна обов’язково підвищиться, а рівноважний обсяг про-

дажу може або збільшитись, або зменшитись;

г) рівноважний обсяг продажу обов’язково зменшиться, а рівноважна ці-

на підвищиться.

49.  У випадку встановлення потоварного податку на виробників:

а) крива попиту зміститься праворуч паралельно до початкової, рівнова-

жні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рі-

вноважна ціна підвищиться, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової,

рівноважна ціна знизиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива попиту зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноваж-

ні ціна і обсяг зменшаться.

50.  У випадку встановлення відсоткового податку на виробників:

а) крива пропонування зміститься праворуч паралельно до початкової,

рівноважні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропонування зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівно-

важна ціна підвищиться, а рівноважний обсяг зменшиться;


 

в) крива пропонування зміститься праворуч, змінивши кут нахилу, рів-

новажна ціна знизиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива пропонування зміститься ліворуч паралельно до початкової, рі-

вноважні ціна і обсяг зменшаться.

51.  Внаслідок встановлення податку на виробників:

а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропонування на величину податку;

б) рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величи-

ну, яку заплатять покупці;

в) рівноважна ціна знизиться,  але продавці отримають за товар ту ж ве-

личину, яку заплатять покупці;

г) ціна пропонування перевищуватиме ціну попиту на величину податку.

52.  Якщо лінійні криві попиту і пропонування є типовими спадною і ви-

східною, то з встановленням податку на виробників:

а) рівноважна ціна зростає на більшу величину, ніж величина податку; б) рівноважна ціна зростає на меншу величину, ніж величина податку; в) рівноважна ціна зростає на величину податку;

г) рівноважна ціна не змінюється.

53.  Надання субсидії виробникам:

а) дозволяє збільшити пропонування;

б) переміщує криву пропонування праворуч на величину субсидії по ве-

ртикалі;

в) призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продукції;

г)  всі відповіді правильні.

54.  *1 Попит на ділові щоденники та їх пропонування описуються рів- няннями: QD=10-Р;  QS=2P–5.  З  встановленням податку на вироб- ників у розмірі 3 грн. з одиниці товару:

а) рівноважна ціна зросте на 4 грн.; б) рівноважна ціна зросте на 3 грн.; в) рівноважна ціна зросте на 2 грн.; г) рівноважна ціна зросте на 1 грн.

1 Зірочками * позначені завдання підвищеної складності


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Збільшення обсягу попиту означає зміщення кривої попиту праворуч.

2.         Зростання доходів споживачів викликає збільшення попиту на всі товари.

3.         Закон пропонування твердить, що між ціною та обсягом пропонування існує прямий зв’язок.

4.         Товари-субститути – це пари товарів, для яких підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший.

5.         Закон попиту твердить, що коли ціна товару зростає, то попит на товар

скорочується.

6.         Зі зростанням кількості споживачів на ринку попит на товар зростає.

7.         Часткова рівновага – це стан ринку певного товару, за якого обсяг попиту на товар збігається з обсягом його пропонування.

8.         Якщо ринок перебуває у стані рівноваги, то зміна попиту чи пропону-

вання призведе до зміни як рівноважної ціни, так і рівноважної кількості товару.

9.         Підвищення цін на комп’ютери призведе до скорочення попиту на верш-

кове масло.

10.  Нормальні товари – це товари, попит на які не змінюється зі зміною до-

ходу споживача.

11. Обсяг пропонування – це конкретна кількість товару, яку продавці ба- жають і можуть продати на ринку протягом деякого періоду часу за кож- ного значення ціни.

12.  Зрушення кривої пропонування праворуч означає, що виробники пропо-

нують більшу кількість продукту за кожного рівня цін.

13.  Якщо уряд встановлює верхню межу ціни, то за цієї ціни обсяги попиту і пропонування даного товару завжди рівні.

14.  Якщо ціна товару зростає, то його пропонування також зросте.

15.  Якщо частина фірм залишає ринок, крива ринкового пропонування змі-

щується ліворуч.

16.  Прибуткові податки скорочують доходи споживачів і, впливаючи як не-

ціновий чинник, зміщують криву попиту ліворуч.

17. Непрямі податки призводять до зменшення пропонування і зміщують криву пропонування.

18. Встановлення відсоткового податку на продавців призводить до скоро- чення пропонування за кожного значення ціни, крива пропонування зміс- титься паралельно до попередньої.

19.  Субсидія є „податком навпаки“ і дозволяє збільшити пропонування і зни-

зити рівноважну ціну товару.

20.  У точці ринкової рівноваги ціна, за якою купують товар покупці, може не співпадати з ціною, яку отримують за свій товар продавці.


 

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Накресліть графік попиту та пропонування курчат за даними таблиці:

1.         Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.

 

Ціна 1кг, грн.

Попит,

тонн за місяць

Пропонування,

тонн за місяць

5

4

3

2

1

9

10

12

15

20

18

16

12

7

0

2.         Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події:

а) відбулося підвищення цін на свинину та яловичину;

б) уряд підвищив прибутковий податок з громадян;

в) зросли ціни комбікормів;

г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть;

д) очікується, що найближчим часом ціни на курчат значно зростуть;

поясніть, як ці події вплинуть на рівноважні ціну і обсяг продукції.

3.         Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які нас-

лідки матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно.

Задача 2.

Функція попиту на товар задається рівнянням: QD = 4750 – 350 P,

функція пропонування: QS = 1600+100 P

1.         Побудуйте  графіки  попиту  та  пропонування, визначте  рівноважні  ціну

(грн.) та обсяг продажу (шт.).

2.         Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксо-

вана ціна 9 грн. ?

3.         Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни.

Задача 3.

Функція попиту населення на товар задана рівнянням: QD= 8 – P;

функція пропонування товару: QS= 2P – 4.

1.         Обчисліть рівноважні ціну (грн.) і обсяг продажу (тис. шт.).

2.         Визначте обсяг продажу і величину незадоволеного попиту, якщо ціна товару буде фіксована на рівні 3 грн. за одиницю.

3.         Подайте графічну ілюстрацію.

Задача 4.

Функція попиту на товар задана рівнянням: QD= 8 – P;

Функція пропонування товару: QS=P – 1.

1.         Обчисліть параметри ринкової рівноваги (ціна – грн., обсяг – тис. шт.).

2.         Накресліть графічну модель ринкової рівноваги.


 

3.         Визначте і покажіть графічно, як вплине на рівноважну ціну та рівноваж-

ний обсяг продукції зменшення попиту на 25%.

4.         Що змінилось у положенні кривої попиту?

Задача 5.

Крива попиту на товар задається рівнянням: QD=2800 – 160P;

крива пропонування: QS=1600 + 140P.

1.         Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну

(грн.) та обсяг товару (шт.)

2.         Опишіть і проілюструйте графічно ситуацію, яка виникне, якщо ціна на даний товар буде фіксована на рівні 8 грн.

3.         Як зміняться сукупні видатки покупців на даний товар та обсяг його

продажу, якщо буде встановлена фіксована ціна, що на 50% вища за початкову рівноважну?

Задача 6*.

З друку вийшов новий навчальний посібник з мікроекономіки. Попит на посі-

бник заданий рівнянням: QD= 6 – P, пропонування описує рівняння: QS= P–2.

1.         Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) посіб-

ників. Подайте графічну ілюстрацію.

2.         Припустимо, що уряд встановлює податок на продавця у розмірі 2 грн.

з одного посібника. Визначте нову рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу. Які зміни відбудуться на графіку?

3.         Спробуйте розв’язати задачу двома способами.

4.         Визначте суму податкових надходжень від продажу підручників.

Задача 7*.

Попит на фотоапарати описується рівнянням: QD= 100 – P

Їх пропонування задається рівнянням: QS= 2P–50.

1.         Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) фото-

апаратів. Подайте графічну ілюстрацію.

2.         Як зміняться рівноважні ціна та кількість фотоапаратів, якщо буде вве-

дений 10% податок з продажу? Які зміни відбудуться на графіку?

3.         Спробуйте розв’язати задачу двома способами.

Задача 8*.

Функція попиту на мікроавтобуси має вигляд: QD= 500 – P, функція пропону-

вання: QS= 2P–100.

Визначте аналітично та покажіть графічно:

1)         рівноважну ціну (тис. грн.) та рівноважну кількість товару (тис. шт.);

2)         якими будуть рівноважні ціна і кількість мікроавтобусів, якщо уряд на-

дасть їх виробникам субсидію в розмірі 75 тис. грн. на одиницю това-

ру? Які зміни відбудуться на графіку?

3)         визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам мікроавтобусів.

Спробуйте розв’язати задачу двома способами.


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4.  Графоаналітичні вправи

 

 

На графіку зображені криві попиту. При- пустимо, що початковий вибір покупця відпові- дає точці А. Поясніть, в яку точку переміститься покупець з точки А:

1)         якщо ціна на даний товар підвищиться? Як можна охарактеризувати цей рух?

2)         якщо підвищиться ціна на товар–замінник;

3)         якщо зросте ціна на товар–доповнювач?

Як охарактеризувати цей рух?

4)         чим викликаний рух покупця з точки А в то-

чку В? Якими є його наслідки?

5) чим викликаний рух з точки В у точку С? Яки-

ми є його наслідки?

 

 

 

 

Вправа 2.

На  графіку  зображені  криві  пропонування.

Поясніть:

1) які події могли спричинити зрушення з точки А в точку В? У яких категоріях описуються ці змі- ни?

2) чим викликаний рух з точки А в точку С? Як  на-

зивається таке зрушення?

3) чим викликаний рух з точки С в точку D?

4) чим викликаний рух з точки В у точку Е? Як  на-

зивається таке зрушення?

 

 

 

Вправа 3.


 

На наступному графіку представлені змі-

ни у стані ринкової рівноваги.

1. Поясніть, які події могли змістити криву

попиту з положення D0 у  D1.

2. Проілюструйте графічно, як вплинуть на положення кривих D0 і S0 наступні події: a)    зниження ціни товару-субституту;

b)    зниження цін  на  сировину для  ви-

робництва даного товару;

c)    підвищення податку на додану вар-

тість;

d)    потужна реклама даного товару;

е)         скорочення  доходів  споживачів  за умови, що товар нормальний.


 

Вправа 4.

Внаслідок зміни смаків споживачів попит на шкіряні портфелі скорочується. Використовуючи криві попиту і пропонування (графік ринкової рівноваги), визначте і покажіть графічно, як вплине ця подія на рівноважні ціни і рівноважні обсяги виро- бництва на взаємопов’язаних ринках портфелів, шкіри, шкіряного взуття.

Поясніть характер взаємозв’язку між цими товарами та їх ринками.

Вправа 5.

Припустимо, що уряд скасував дотації виробникам вершкового масла. Ви- значте і покажіть графічно, як вплине ця подія на  рівноважну ціну та рівноважний обсяг виробництва на ринках вершкового масла,  маргарину,  обладнання для упаковки маргарину.

Поясніть характер взаємозв’язку між цими товарами та їх ринками.

Вправа 6.

Застосування нових технологій дозволило знизити витрати виробництва комп’ютерних мікросхем. Використовуючи графіки попиту і пропонування, пока- жіть вплив цього фактора на рівноважну ціну і рівноважний обсяг виробництва на ринках комп’ютерів, програмного забезпечення, сервісних послуг.

Поясніть характер взаємозв’язку між цими товарами та їх ринками.

Вправа 7*.

Скористайтеся наступним графіком для дослідження нестандартних ситуацій ринкової рівноваги:

1)         встановлення державою “стелі” ціни;

2)         встановлення державою “підлоги”

ціни;

3)         квотування виробництва та пропо-

нування;

4)         раціонування споживання;

5)         встановлення податку на виробників;

6)         надання субсидій виробникам.

Проілюструйте зміни у стані рівноваги для кожної з ситуацій і визначте, в яких ви-

падках має місце стійка рівновага, а в

яких – нестійка, за якої інтереси покупців і продавців можуть не співпадати, а ціна, за якою купують товар продавці, може не відповідати ціні, яку отримають за свій то- вар продавці.

Спробуйте пояснити, якими є наслідки державного втручання в ринкове ціноу-

творення.