КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Предметом мікроекономіки  є:

а) поведінка економіки в цілому;

б) поведінка індивідуальних господарських суб’єктів у різних ринкових

структурах;

в) поведінка споживачів на ринках товарів і послуг;

г) поведінка фірм на ринках товарів і ресурсів.

2.         Мікроекономіка досліджує:

а) поведінку окремих економічних суб’єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів;

б) поведінку виробників, котрі приймають рішення щодо виробництва в умовах обмеженості ресурсів;

в) поведінку споживачів, котрі приймають рішення щодо покупок в умо-

вах обмеженості доходу;

г) прийняття державою рішень щодо виробництва благ в умовах обмеже-

ності ресурсів.

3.         Мікроекономіка:

а) оперує поняттями сукупного рівня виробництва, зайнятості та доходу; б) досліджує поведінку споживачів і фірм у різних ринкових структурах; в) вивчає поведінку окремих секторів економіки;

г) вивчає поведінку індивідуальних економічних суб’єктів у відкритій економіці.

4.         Мікроекономіка вивчає, як ринковий механізм визначає:

а) ціни товарів;          б) ціни послуг;

в) ціни економічних ресурсів;         г) будь-які ціни.

5.         До мікроекономічних відноситься проблема взаємозв’язку:

а) інфляції та безробіття;      б) ціни та обсягу попиту на товар;

в) доходу та заощаджень;     г) процентної ставки та попиту на гроші.

6.         Яка з наступних проблем є мікроекономічною?

а) вплив грошового пропонування на інфляцію; б) вплив урядових видатків на рівень зайнятості; в) вплив дефіциту товарів на заощадження;

г) вплив зміни ціни нафти на виробництво автомобілів.


 

7.         До проблем, які вивчаються мікроекономікою, не відноситься:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені виробничі ресурси;

в) максимальне задоволення потреб;

г) рідкісність благ.

8.         Основними суб’єктами мікроекономічного аналізу є:

а) підприємства та банки;    б) наймані робітники та підприємці;

в) споживач і фірма; г) ринки товарів і ресурсів.

9.         Економічними вважаються ресурси, які:

а) є обмеженими;      б) мають цінність;

в) купуються і продаються;  г) всі відповіді правильні.

10.  Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою,

зумовлена:

а) посиленням втручання держави в економіку та процесом глобалізації;

б) погіршенням екологічної ситуації та існуванням монополій;

в) наявністю практично у всіх країнах світу безробіття та інфляції;

г) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів для їх задоволення.

11.  Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти,

зумовлена тим, що:

а) всі люди прагнуть якнайкраще задовольнити свої потреби;

б) всі люди мають різні смаки та уподобання;

в) потреби людей безмежні, а ресурси обмежені;

г) всі люди прагнуть вищого рівня добробуту.

12.  Компромісний характер вибору в економіці зумовлений тим, що по-

треби необмежені, а ресурси:

а) ефективні;  б) економічні;            в) рідкісні;      г) необмежені.

13.  Яка  з  наведених  характеристик  найтісніше  пов’язана  з  поняттям

„економічні ресурси”?

а) безкоштовні;          б) рідкісні;      в) різноманітні;          г) необмежені.

14.  Для економічних ресурсів не характерна:

а) обмеженість;          б) різноманітність;    в) безмежність;          г) корисність.


 

15.  Внаслідок обмеженості економічних ресурсів і необмеженості потреб мікроекономічних суб’єктів перед ними постає проблема:

а) вибору і оцінки альтернативної вартості рішень;

б) координації дій всіх учасників ринку;

в) справедливого розподілу доходів;

г) грошової оцінки ресурсів.

16.  Економічне поняття „обмеженість ресурсів” означає:

а) відсутність у країни певних природних ресурсів; б) неможливість задоволення всіх людських потреб; в) стан ресурсів у період економічного спаду;

г) високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

17.  Економісти стверджують, що кожна економічна система стикається з проблемою обмеженості ресурсів. Це означає, що:

а) деякі товари можна купити тільки за дуже високими цінами;

б) слаборозвинені країни мають дефіцит певних товарів; для розвинених країн цієї проблеми не існує;

в) економічні ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

г) у будь-якій економіці трапляються спади, під час яких виникає нестача певних благ.

18.  Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твер-

дження:

а) чим менше певного ресурсу, тим він більш обмежений;

б) ресурсів завжди не вистачає для задоволення усіх людських потреб;

в) бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів;

г) у будь-якій країні завжди чого-небудь не вистачає.

19.  Проблему обмеженості ресурсів:

а) можна вирішити за  умов жорсткої економії всіх ресурсів;

б) можна вирішити за умов обмеження потреб всіх суб’єктів економіки;

в) можна буде вирішити лише у майбутньому, коли рівень розвитку нау-

ки і техніки дозволить суттєво збільшити виробництво благ;

г) неможливо вирішити за жодних умов.

20.  Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена, якщо:

а) усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

б) будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

в) країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

г) не може бути вирішена за жодних умов.


 

21.  Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу  кількість будь-якого продукту:

а) можуть виробити тільки приватні підприємці;

б) можна виробити лише за рахунок скорочення виробництва деяких інших;

в) може виробити тільки державний сектор економіки;

г) не можна виробити взагалі.

22.  Які з наведених нижче понять можна безпосередньо проілюструвати за допомогою побудови кривої виробничих можливостей:

а) попит і пропонування;

б) обмеженість виробничих ресурсів, ефективний вибір, альтернативна вартість;

в) найкращий спосіб задоволення потреб за наявних ресурсів;

г) правильні відповіді б) і в).

23.  Альтернативна вартість вимірюється:

а) індексом споживчих цін;

б) ціною товару, що купується;

в) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержан-

ня додаткової одиниці іншого блага;

г) кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару.

24.  Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернатив-

них витрат:

а) альтернативні витрати мають лише ті люди, уявлення яких про еконо-

міку не співпадають з реальними економічними процесами;

б) вибір на користь одного блага за умов обмежених ресурсів означає відмову від деякого іншого блага;

в) відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;

г) ціною вибору є цінність товару чи послуги, від яких відмовились.

25. Країна, в економіці якої задіяні всі ресурси, виробляє два товари – автомобілі та літаки. Уряд країни бажає збільшити виробництво ав- томобілів. За цих обставин йому можна порадити:

а) зменшити виробництво літаків;

б) збільшити виробництво літаків;

в) за жодних обставин не збільшувати виробництво автомобілів;

г) видати постанову про збільшення виробництва автомобілів.


 

26.  Через нестачу грошей ви змушені купити декілька гарних і дорогих листівок та декілька гірших і дешевих. Ви стикаєтесь з проблемою:

а) обмеженості ресурсів;

б) обмеженості ресурсів і необхідності компромісного вибору;

в) обмеженості ресурсів, необхідності компромісного вибору та оцінки альтернативної вартості рішень;

г) обмеженості ресурсів і оцінки альтернативної вартості рішень.

27.  Випускник ліцею може піти працювати і отримувати заробітну пла- ту, або може вступити до приватного інституту і платити за навчан- ня. Альтернативна вартість його навчання в інституті дорівнює:

а) втраченій можливості працювати і отримувати заробітну плату;

б) нулю;

в) вартості навчання;

г) втраченій можливості працювати і отримувати заробітну плату та вар-

тості навчання.

28.  Рух вздовж межі виробничих можливостей означає, що змінюються:

а) ціни товарів, що виробляються;  б) потреби споживачів;

в) альтернативні витрати виробництва;    г) прибутки виробників.

29. В економіці, яка виробляє пральні машини і одяг, удосконалення технології виробництва пральних машин може призвести до:

а) збільшення виробництва пральних машин;

б) зменшення виробництва одягу, оскільки ресурси будуть спрямовані на виробництво більшої кількості машин;

в) збільшення виробництва одягу, якщо ринок не буде потребувати біль-

шої кількості пральних машин;

г) правильні відповіді а) і в).

30.  Якщо економіка рухається вздовж опуклої межі виробничих можли-

востей зверху до низу, то:

а) альтернативні витрати зменшуються;

б) альтернативні витрати зростають;

в) альтернативні витрати не змінюються;

г) рух по кривій не пов’язаний з альтернативними витратами.

31.  Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило:

а) є дефіцитним;        б) має високу ціну;

в) має низьку ціну;    г) погано продається.


 

32.  Щороку ви подорожували до моря залізницею, хоча могли б поїхати й автобусом. Влітку ви знов купили квиток на поїзд за минулоріч- ною ціною, але дізналися, що квитки на автобус подорожчали вдвічі. Альтернативна вартість вашого вибору:

а) вдвічі зросла;

б) збільшилася, але конкретне зростання визначити неможливо;

в) зменшилася вдвічі;

г) зменшилася у невизначену кількість разів.

33.  Принцип раціональності поведінки означає, що:

а) кожний економічний суб’єкт ощадливо витрачає гроші;

б) кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду;

в) кожний суб’єкт повинен діяти згідно з існуючими правилами, які відо-

бражають оптимальний варіант вибору;

г) всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах.

34.  В якому з варіантів відповідей типи ринкових структур перераховані послідовно – від найбільш до найменш конкурентного ринку?

а) досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція, монополія; б) монополія, досконала конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція; в) досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія; г) монополістична конкуренція, олігополія, досконала конкуренція, монополія.

35.  Недосконало конкурентними є ринки:

а) на яких покупці чи продавці у своїх рішеннях враховують власну здат-

ність впливати на ринкову ціну;

б) монополії, олігополії та монополістичної конкуренції;

в) монополії та олігополії;

г) правильні відповіді а) і б).

36.  Які з ринкових структур відносяться до ідеальних?

а) досконала конкуренція та монополія;

б) монополія та олігополія;

в) досконала конкуренція та монополістична конкуренція;

г) монополістична конкуренція та олігополія.

37.  Які з ринкових структур відносяться до реальних?

а) досконала конкуренція та монополія;

б) монополія та олігополія;

в) досконала конкуренція та монополістична конкуренція;

г) монополістична конкуренція та олігополія.


 

38.  До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать:

а) спостереження та статистичний аналіз;

б) граничний аналіз та економічне моделювання;

в) економічне моделювання та експеримент;

г) відбір фактів та наукове абстрагування.

39.  Економічне моделювання передбачає, що дослідники:

а) застосовують припущення, які спрощують ситуацію; б) намагатимуться врахувати всю наявну інформацію; в) повинні використовувати математичні методи;

г) будуть дублювати реальний світ.

40.  Проблема доцільності запровадження податку на тютюнові вироби з метою зниження захворюваності людей – це проблема:

а) позитивної мікроекономіки;        б) нормативної мікроекономіки;

в) не економіки, а охорони здоров’я;         г) яка не стосується мікроекономіки.

Завдання 2. Визначте, які з наступних тверджень відносяться до мікроекономіки, а які – до макроекономіки:

1.                     Національний банк знизив облікову ставку з метою розширення доступу інвесторів до кредитів.

2.         Кондитерська фабрика прийняла рішення про звільнення частини робіт-

ників.

3.         Несподівані зливи та шквали призвели до втрати частини урожаю зерно-

вих і зростання цін на борошно, хліб та крупи.

4.         Індекс цін споживчих товарів у 2002 році зріс порівняно з 2000 роком на

25%.

5.         Попит на автомобілі скоротився внаслідок значного підвищення ціни бе-

нзину.

6.         Зростання цін енергоносіїв підвищило витрати виробництва фірми.

7.         Зростання цін енергоносіїв сприяло посиленню інфляції витрат.

8.         Валовий внутрішній продукт України у минулому році зріс на 5%.

9.                     Споживачі  намагаються  витрачати  свої  доходи  раціонально  з  метою отримання найбільшої вигоди для себе.

10.  Фактичний рівень безробіття за минулий рік зріс на 3%.

11.  За минулий місяць прибуток фірми “АВК” зріс на 5 %.

12.  Метою діяльності фірми є максимізація економічного прибутку.

13.  Якщо ціни на бензин зростуть, його споживання зменшиться.

14.  Зі зміною доходу видатки споживачів на товари першої необхідності змі-

нюються незначно.


 

Завдання 3. Визначте, які з наступних тверджень є  позитивними, а які – нормативними:

1.                     Нормування продажу бензину – це політика, внаслідок якої рівень життя більшості людей радше погіршується, аніж поліпшується.

2.                     Торік інфляція суттєво знизила добробут населення, і урядова політика повинна бути спрямована на зниження її рівня.

3.         Уряд повинен підвищити рівень митних тарифів, щоб захистити вітчиз-

няного виробника від іноземної конкуренції.

4.         Уряд повинен надавати матеріальну допомогу бідним.

5.                     Бюджетний дефіцит слід скоротити за рахунок підвищення податків і зменшення урядових видатків.

6.                     Війна в Іраку спричинила підвищення цін світового ринку на нафту, що призвело до скорочення споживання бензину.

7.         Зростання витрат виробництва за інших рівних умов призводить до зме-

ншення прибутку фірми.

8.         Підвищення доходів збільшує попит на абсолютну більшість благ.

9.         Зростання попиту споживачів на комп’ютери за інших рівних умов при-

зведе до підвищення цін на них.

10.  Студенти, які склали іспит з „Мікроекономіки“ на „відмінно”, матимуть успіх у бізнесі, на відміну від тих, хто отримав нижчі оцінки.

11.  Люди з низьким рівнем доходів не повинні сплачувати податки.

12.  За минулий місяць загальний рівень цін зріс на 2%.

13.  Рівень доходів на душу населення у США вищий, ніж в Україні.

14.  Американці більш щасливі, ніж українці.

15.  Оскільки паління шкідливе для здоров’я, уряд повинен підвищити податок на продаж тютюнових виробів, що сприятиме зменшенню числа курців.

16.  Якщо Україна підвищить митні тарифи на імпортні товари, вони подо-

рожчають для українських споживачів.

Завдання 4. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.                     Головна мета вивчення мікроекономіки полягає у забезпеченні успішної майбутньої підприємницької діяльності студентів.

2.         Об’єктом вивчення мікроекономіки є поведінка мікроекономічних суб’єктів.

3.                     Основними методами мікроекономічних досліджень є граничний аналіз та економічне моделювання.

4.         У мікроекономіці переважає причинно-наслідковий та якісний аналіз.

5.         Альтернативна вартість – це вартість втрачених можливостей.

6.         Уряд може зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульови-

ми, прийнявши закон про встановлення нульової ціни товару.


 

7.                     Суб’єкт, який міг би отримувати заробітну плату 25 грн. за годину, мав би альтернативну вартість години відпочинку  25 грн.

8.         Підручники університетської бібліотеки, якими студенти користують бе-

зоплатно, не відносяться до економічних благ.

9.                     Припущення „за інших рівних умов” потрібне для того, щоб відокремити сторонні чинники при вивченні певного явища.

10.  Економіка використовує ресурси ефективно, якщо є змога збільшити ви-

робництво усіх видів благ.

11.  Для мікроекономіки характерний функціональний, переважно кількісний аналіз та суб’єктивний підхід до вивчення економічних процесів.

12.  Центральними суб’єктами мікроекономіки є споживач і фірма.

13.  Проблема вибору в умовах обмеженості ресурсів полягає у визначенні, від якої кількості одного блага потрібно відмовитись, щоб отримати до- даткову одиницю іншого блага.

14.  Причиною широкого використання моделей у мікроекономіці є недосту-

пність об’єкта – оригінала або небезпечність його безпосереднього дослі-

дження.

15.  Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних економічних суб’єктів у різних ринкових структурах.

16.  Мікроекономіка оперує такими величинами як загальний обсяг продук-

ції, загальний рівень цін, загальний рівень зайнятості.

17.  Будь-які економічні рішення ґрунтуються на порівнянні витрат і вигод.

18.  Перевага моделювання порівняно з іншими методами полягає в отри-

манні висновків в межах зроблених припущень.

19.  Якщо ви збиралися провести вечір перед телевізором, а друзі запросили вас на вечірку, ваш вибір не є економічним, оскільки будь-який варіант

рішення для вас не пов’язаний з грошовими витратами.

20. Ринкова економіка більш ефективна, ніж планова, тому що урядовці держав з ринковою економікою краще знають економічну теорію і про-

водять кращу економічну політику.

 

 

Задача 1.


Завдання 5. Розв’яжіть задачі

 

У галузі виробляються комп’ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва:

 

Варіанти

A

B

C

D

E

F

G

Принтери, шт.

6

5

4

3

2

1

0

Комп’ютери, шт.

0

8

15

21

26

30

33

1.         Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі.

2.         Обчисліть       альтернативні            витрати          виробництва  одного            додаткового комп’ютера в різних варіантах зміни структури виробництва.

3.         Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробни-

цтва принтерів.


 

Задача 2.

У деякій країні за умови цілковитого використання всіх ресурсів виробляються тільки два товари – велосипеди і пральні машини. Якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві велосипедів, то їх буде вироблено 100; якщо всі ресурси будуть за- діяні у виробництві пральних машин, то їх буде вироблено 40.

1.         Побудуйте криву виробничих можливостей.

2.         Визначте альтернативні витрати виробництва обох видів товарів.

3.         Покажіть, які зміни відбудуться на графіку, якщо у виробництві велосипедів буде застосована нова, більш продуктивна технологія.

4.         Чи зміниться у цьому випадку альтернативна вартість виробництва?

5.         Позначте на графіку точки, які відповідали б ефективним і неефективним способам використання обмежених ресурсів.

Завдання 6. Графоаналітичні вправи

Вправа 1.

1.         Поясніть, яка модель представлена на гра-

фіку.

2.         Позначте  декілька  точок  ефективного роз- поділу ресурсів між виробництвом двох ви- дів продукції у галузі.

3.         Проілюструйте графічно вплив закону спа-

дної віддачі факторів виробництва.

4.         Поясніть ситуації, які складаються у точках N і F.

5.         Який процес відображає зміна положення кривої від RD до RT?

Вправа 2.

Комбінації товарів

A

B

C

D

Одяг, од.

60

60

50

40

Продукти, од.

250

100

300

400

 

 

1.         Позначте    на  графіку  точки, що відповідають пропорціям виробництва, заданим дани- ми таблиці, та визначте ефек- тивний,   неефективний  і   не-

можливий варіанти виробництва.

2.                     Нехай спочатку вироблялось 300 од. про- дуктів і 50 од. одягу. Згодом попит на одяг зріс на 20 одиниць. Які зміни в структурі виробництва дозволять задовольнити цей додатковий попит?

3.         Які  зміни  повинні  відбутись,  щоб  стало можливим виробництво 40 од. одягу і  400 од. продуктів?