КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Визначте єдино правильну відповідь

1.         Державне втручання у функціонування ринкової економіки обґрун-

товане у випадку:

а) прийняття урядом країни програми, спрямованої на посилення регу-

лювання економіки;

б) посилення вимог профспілок щодо підвищення доходів зайнятих;

в) існування численних сфер неспроможності ринку;

г) не є обґрунтованим за жодних умов.

2.         Одним з проявів неспроможності ринку є:

а) виникнення дефіцитів і надлишків товарів на окремих ринках;

б) підвищення цін на монополізованих ринках;

в) підвищення середнього рівня цін на товари і послуги;

г) неминучість банкрутств збиткових підприємств.

3.         За особливостями надання споживачам економічні блага поділяють-

ся на:

а) суспільні та приватні блага;

б) нормальні блага та антиблага;

в) нормальні і нижчі блага;

г) блага першої необхідності і предмети розкоші.

4.         Суспільні блага відрізняються від приватних:

а) неподільністю;

б) неконкурентністю;

в) невинятковістю;

г) всі відповіді правильні.

5.         Прикладом суспільного блага може слугувати:

а) національна оборона;

б) філармонія;

в) вища освіта;

г) курси англійської мови.


 

6.         До суспільних благ не можна віднести:

а) електроенергію;    б) маяки;

в) протиповіневі захисні споруди;  г) міліцію.

7.         Чисті суспільні блага відрізняються від чистих приватних благ:

а) вищими витратами виробництва;

б) меншою інтенсивністю попиту на них; в) колективним характером споживання; г) всі відповіді правильні.

8.         З переліку благ колективного користування до чистих суспільних благ можна віднести лише:

а) міські парки;

б) правоохоронну систему; в) громадський транспорт; г) громадські бібліотеки.

9.         Чисті суспільні блага відрізняються тим, що:

а) їх споживання одними не обмежує обсягів споживання інших;

б) надання блага додатковому споживачу пов’язане з нульовими гранич-

ними витратами;

в) їх споживання більшим числом індивідів не знижує корисності блага для інших;

г) всі відповіді правильні.

10.  Виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки:

а) властивості суспільних благ унеможливлюють їх гарантоване вироб-

ництво приватними фірмами;

б) вигоди від їх виробництва перевищують витрати виробництва;

в) воно супроводжується значними негативними зовнішніми ефектами;

г) на них існує високий споживчий попит, який не здатні задовольнити приватні фірми.

11.  Неможливість виключення зі споживання, характерна для суспіль-

них благ, означає, що:

а) власник блага нікому не може заборонити споживати його; б) благо можуть споживати навіть ті, хто не заплатив за нього; в) благо повинно продаватися за зниженими цінами;

г) споживач не має права відмовитись від його споживання.


 

12.  Виробництво суспільних благ відносять до сфер неспроможності ри-

нку тому, що:

а) на ринках цих товарів ціна може відхилятися від рівноважної;

б) потреби споживачів у цих благах не набувають форми ринкового попиту;

в)  виробники суспільних благ отримують субсидії від держави;

г) суспільні блага є економічними благами.

13.  Виробництво суспільних благ є оптимальним за умови:

а) рівності граничних суспільних витрат виробництва блага граничним суспільним вигодам його споживання;

б) максимізації сукупної корисності всіма споживачами блага;

в) мінімізації витрат його виробництва;

г) рівності граничних суспільних витрат виробництва блага граничним приватним вигодам його споживання.

14.  Обсяг виробництва суспільних благ є оптимальним, якщо:

а) співвідношення граничних доходностей ресурсів, що застосовуються у виробництві суспільного блага, та граничних видатків суспільства на них рівні для всіх ресурсів;

б) загальна гранична готовність платити за суспільне благо співпадає з граничними витратами його виробництва;

в)  гранична вигода громадян дорівнює граничним витратам суспільства на його виробництво;

г) всі відповіді правильні.

15.  Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага графічно відпо-

відає точці перетину:

а) кривої сукупних приватних витрат і кривої ринкового попиту;

б) кривої граничних суспільних витрат і кривої суспільного попиту;

в) кривої граничних приватних витрат і кривої індивідуального попиту;

г) кривої сукупних суспільних витрат і кривої індивідуального попиту.

16.  Якщо сукупна гранична готовність громадян платити за суспільне благо перевищує граничні витрати його виробництва, то для опти- мізації обсягу потрібно:

а) збільшити обсяг виробництва суспільного блага;

б) зменшити обсяг виробництва суспільного блага;

в) не змінювати обсягу виробництва суспільного блага;

г) знизити граничні витрати виробництва суспільного блага.


 

17.  Уряд країни Телеманії розглядає проект створення додаткового 21- го телеканалу. Граничні витрати його відкриття становлять 500 тис. грн., готовність платити за додатковий канал трьох груп телегляда- чів є такою: І – 250 тис. грн., ІІ – 175 тис. грн., ІІІ – 90 тис. грн. Уряд повинен:

а) скоротити кількість телеканалів;

б) обмежити телеканали числом 20;

в) підтримати створення 21 телеканалу;

г) за наявної інформації визначити неможливо.

18.  Проблема безбілетників:

а) виникає, коли кондуктору складно зібрати плату за проїзд у перепов-

неному громадському транспорті;

б) пов’язана з тим, що люди не бажають добровільно оплачувати про-

граму, що має властивості суспільного блага;

в) виникає, коли товари, виробництво яких фінансується державою, без-

оплатно дістаються людям, які мають можливість за них заплатити;

г) пов’язана зі значними витратами, які супроводжують надання суспі-

льних благ.

19.  Застосування  при  голосуванні  за  будь-який  громадський  проект

„принципу більшості“ матиме результатом відображення:

а) суспільних інтересів і уподобань;

б) інтересів і уподобань „середнього виборця“;

в) інтересів і уподобань лобістських груп;

г) інтересів і уподобань фінансово-промислової олігархії.

20.  Якщо депутати блоку „Рідна країна“ погоджуються підтримати за- конопроект заборони добудови АЕС в обмін на підтримку „Лігою зе- лених реформ“ підвищення ставок імпортного мита, то має місце:

а) парадокс голосування;     б) перевага середнього виборця;

в) логролінг;  г) прямий підкуп депутатів.

21.  Неспроможність державної влади може бути наслідком:

а) нераціональної поведінки економічних суб’єктів;

б) лобіювання політичних рішень;

в) неефективного розподілу ресурсів суспільства за умов монополізації виробництва;

г) існування галузей зі зростаючими витратами виробництва.


 

Завдання 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1.         Ринковий механізм неспроможний самостійно вирішувати чимало нага-

льних проблем сучасної змішаної економіки.

2.         Асиметричність інформації, як неспроможність ринку, може спричинити заміщення споживачами високоякісних товарів низькоякісними, але де- шевшими товарами.

3.         Крива попиту на суспільне благо може буде одержана як горизонтальна сума обсягів попиту кожного зі споживачів за кожного можливого зна- чення ціни.

4.         Проблема безбілетників породжується виключно несвідомим ставленням окремих громадян до необхідності платити за суспільне благо.

5.         Для суспільного блага характерні невинятковість та неконкурентність.

6.         Автомобільні дороги можуть бути як суспільним благом, так і приватним.

7.         Виробництво суспільних благ забезпечується виключно підприємствами державного сектора економіки.

8.         Внаслідок неможливості виключення суспільних благ зі споживання їх на-

дання  супроводжується  своєрідним  позитивним  зовнішнім  ефектом  –

„проблемою безбілетника“.

9.         Цінність суспільних благ, так само як і приватних, можна визначити на підставі готовності людей платити за них.

10.  Комерційне телебачення є прикладом надання суспільних благ без участі уряду.

 

 

Задача 1.


Завдання 3. Розв’яжіть задачі

 

Припустимо, що суспільство складається з двох громадян А і Б, індивідуаль-

ний попит яких на певне благо, а також його пропонування задані даними таблиці:

 

Ціна, грн.

Обсяг попиту А, од.

Обсяг попиту Б, од.

Обсяг пропонування, од.

7

0

0

6

6

0

1

5

5

1

2

4

4

2

3

3

3

3

4

2

2

4

5

1

1

5

6

0

1.         Побудуйте криві індивідуального та ринкового попиту за умови, що дане бла-

го призначене для індивідуального споживання і є приватним благом.

2.         Визначте рівноважну ринкову ціну та рівноважну кількість блага.

3.         Побудуйте криву попиту за умови, що дане благо є суспільним благом.

4.         Визначте оптимальні обсяг ціну і суспільного блага.


 

Задача 2.

Припустимо, що деяке суспільство складається з 5 індивідів, кожен з яких має функцію попиту на суспільне благо: QD =20 – P. Сукупні витрати на надання сус- пільного блага становлять: ТС=50Q.

Визначте аналітично та графічно оптимальний обсяг суспільного блага.

Задача 3.

Припустимо, що власники дачного кооперативу вирішити зробити освітлення своєї території. Попит на освітлення кожного власника дачної ділянки описується рівнянням: P = 300 – 50Q, де Р – граничні вигоди освітлення, а Q – кількість ліхтар- них стовпів.

Визначте, яка кількість ліхтарних стовпів буде оптимальною для даного дачного кооперативу, якщо ціна одного стовпа становить 1500 грн., а кооператив склада- ється з 30 власників дачних ділянок.

Задача 4.

Три фірми претендують на ліцензію з обслуговування маршрутними таксі. Одержання ліцензії означатиме, що одна з них стане монополістом. Попит паса- жирів на послуги маршрутних таксі описується рівнянням:  P = 120 – Q, де Р – ці- на однієї поїздки,  Q – число пасажирів; щорічні експлуатаційні витрати сталі і складають: ТС = 200.

Визначте, яку максимальну величину коштів готова витратити кожна з фірм на лобіювання власних інтересів.

Задача 5.

Припустимо, що три громадянина деякого суспільства – Бронська, Нікитенко і Погребняк – повинні вирішити долю трьох важливих суспільних проектів: фінансу- вання нового оборонного комплексу, програми наукових досліджень та програ- ми боротьби з бідністю. Стан державного бюджету дозволяє профінансувати ли- ше одну з програм.

У таблиці наведені варіанти індивідуального ранжирування проектів:

 

Ступінь важливості проекту

Бронська

Нікитенко

Погребняк

найбільш важливий

оборона

наука

бідність

середньої важливості

наука

бідність

оборона

найменш важливий

бідність

оборона

наука

 

Проаналізуйте:

1)         який з проектів має більші шанси отримати фінансування, якщо рішення бу- де прийматися за принципом більшості голосів з почерговим голосуванням проектів парами: 1 тур: „оборона – наука“, 2 тур: „переможець 1 туру – бід- ність“?

2)         у якій послідовності проекти будуть поставлені на голосування, якщо його по- рядок буде визначати пані Бронська? який вплив на остаточний вибір може мати черговість голосування проектів?


 

 

 

Вправа 1.


Завдання 4. Графоаналітичні вправи

 

За даними графіка, який представляє попит на чисте суспільне благо двох груп спо- живачів, а також граничні витра- ти його виробництва, визначте і проілюструйте графічно:

1)         криву граничної суспільної

вигоди;

2)         обсяг попиту на благо ко-

жної групи споживачів;

3)         оптимальний обсяг вироб-

ництва суспільного блага;

4)         величину додаткової виго- ди, яку отримають спожи- вачі першої групи від оп- тимізації виробництва су- спільного блага.

Вправа 2.

Припустимо, що три гро- мадянина – А, В і С повинні прийняти рішення щодо опти- мального обсягу деякого сус- пільного блага, витрати вироб- ництва якого будуть розподіле- ні між ними порівну.  Голосу- вання здійснюється за мажо- ритарним принципом.

За даними графіка визначте:

1)         оптимальну  кількість  бла- га, за яку буде голосувати кожен з громадян;

2)         криву  суспільного  попиту на благо;

3)         оптимальний обсяг вироб-

ництва суспільного блага;

4)         чи  буде  одержаний  вна-

слідок голосування   за

принципом більшості суспільно оптимальний результат?

5)         голос і уподобання якого депутата виявляться вирішальними для прийняття ос-

таточного рішення?